Home / Vestiging / Utrecht
utrecht_300x155

Utrecht

Nederland

In Nederland heeft CMS kantoren in Utrecht en Amsterdam. Bij CMS Nederland werken 160 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Onze clientèle bestaat uit (middel)grote organisaties en multinationals. Wij adviseren hen bij juridische en fiscale vraagstukken binnen elk rechtsgebied en elke grote sector. Wij dragen er graag aan bij dat onze cliënten hun ambities waar kunnen maken. In een sterk veranderende markt met complexe regelgeving zijn we daarom altijd up-to-date en komen we met heldere, concrete adviezen.

CMS kent een lange traditie van juridische dienstverlening op de Nederlandse markt. Ons Nederlandse kantoor is in 1900 opgericht. In 1999 is daaraan onze internationale ambitie toegevoegd, toen wij met vier andere gerenommeerde Europese kantoren een internationale alliantie zijn aangegaan onder de naam CMS. Inmiddels behoort CMS met 75 kantoren in 43 landen tot de toonaangevende juridische dienstverleners wereldwijd. Wij kennen de Nederlandse markt als geen ander. Ook zijn wij actief betrokken bij diverse maatschappelijke netwerken.

Wet- en regelgeving worden steeds complexer: ondernemingen hebben steeds minder zekerheid over toekomstige ontwikkelingen en de complexiteit van juridische vraagstukken neemt toe. Bij CMS richten we ons primair op die juridische vraagstukken. Daarnaast willen we onze cliënten in een breder verband faciliteren en met hen samenwerken. Daarom onderhouden wij bijvoorbeeld nauw contact met wetenschappers en kennisinstellingen. We kijken samen met hen naar complexe maatschappelijke vraagstukken die op onze cliënten afkomen. Ook stimuleren wij cliënten om te anticiperen op lange termijn-ontwikkelingen, om zo hun positie te versterken.

Op onze website delen wij onze kennis en ervaring vrijblijvend met u. En bent u benieuwd welke services wij bieden? Bezoek dan ons Online Services Platform.

Meer Minder

Routebeschrijving

Routebeschrijving auto

Amsterdam
A2 richting Utrecht, A12 richting Arnhem, A27 richting Hilversum en neem afslag Rijnsweerd, verder zie plattegrond.

Den Haag
A12 richting Arnhem, voor vervolg zie plattegrond.

Breda en 's Hertogenbosch
A27 richting Hilversum en verder zie plattegrond.

Hilversum
A27 richting Breda, neem afslag Rijnsweerd en verder zie plattegrond.

Arnhem
A12 richting Utrecht, A27 richting Hilversum en verder zie plattegrond.

Amersfoort
A 28 richting Utrecht, rechtdoor bij knooppunt Rijnsweerd en verder zie plattegrond.

Routebeschrijving trein
Neem de trein naar Utrecht CS. Vanaf hier neemt u de bus 28 richting Rijnsweerd/Uithof, uitstappen bij halte Rijnsweerd Noord. Steek de Pythagoraslaan over en loop na circa 100 meter naar rechts. U vindt ons kantoor op Newtonlaan 203.

Meer Minder

Vestiging

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Open Google Maps
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. 560px340pxhtt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=bfd4ddeb­be2c42442e25ca7daaa0c5d9&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­of
Sub­scri­be to Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy To­pics
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped which, among other things, aim to pro­tect so

Feed

Toon alleen
17/09/2020
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te
Ju­ri­di­sche ont­wik­ke­lin­gen wa­ren nog nooit zo mak­ke­lijk te vol­gen
08 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
24 september 2020
We­bi­nar War­ran­ty & In­dem­ni­ty in­su­ran­ce | Claim Chal­len­ges
Ap­pe­ti­te for war­ran­ty and in­dem­ni­ty in­su­ran­ce (W&I in­su­ran­ce) has seen a mar­ket wi­de in­crea­se in re­cent ye­ars and that trend con­ti­nues. This is see­ping through in­to an in­crea­sed amount of claims un­der W&I in­su­ran­ce po­li­cies on the Dut­ch mar­ket.
05 mei 2020
CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
15/09/2020
Ma­cro-af­top­ping al­leen van toe­pas­sing bij pu­bliek­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal
01 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­struc­tu­ring and in­sol­ven­cy law? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
29 oktober 2020
Ont­bijt­se­mi­nar | Ze­ker­he­den in koop­over­een­kom­sten
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar:  
20 maart 2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
04/09/2020
Schrif­te­lijk­heids­ver­eis­te. Be­wijs­last. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
08 juli 2020
CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
26 november 2020
We­bi­nar Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de­ver­goe­ding
CMS or­ga­ni­seert op 
20 maart 2020
CO­VID-19 en staats­steun. Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...