Home / Vestiging / Utrecht
utrecht_300x155

Utrecht

Nederland

In Nederland heeft CMS kantoren in Utrecht en Amsterdam. Bij CMS Nederland werken 160 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Onze clientèle bestaat uit (middel)grote organisaties en multinationals. Wij adviseren hen bij juridische en fiscale vraagstukken binnen elk rechtsgebied en elke grote sector. Wij dragen er graag aan bij dat onze cliënten hun ambities waar kunnen maken. In een sterk veranderende markt met complexe regelgeving zijn we daarom altijd up-to-date en komen we met heldere, concrete adviezen.

CMS kent een lange traditie van juridische dienstverlening op de Nederlandse markt. Ons Nederlandse kantoor is in 1900 opgericht. In 1999 is daaraan onze internationale ambitie toegevoegd, toen wij met vier andere gerenommeerde Europese kantoren een internationale alliantie zijn aangegaan onder de naam CMS. Inmiddels behoort CMS met 75 kantoren in 43 landen tot de toonaangevende juridische dienstverleners wereldwijd. Wij kennen de Nederlandse markt als geen ander. Ook zijn wij actief betrokken bij diverse maatschappelijke netwerken.

Wet- en regelgeving worden steeds complexer: ondernemingen hebben steeds minder zekerheid over toekomstige ontwikkelingen en de complexiteit van juridische vraagstukken neemt toe. Bij CMS richten we ons primair op die juridische vraagstukken. Daarnaast willen we onze cliënten in een breder verband faciliteren en met hen samenwerken. Daarom onderhouden wij bijvoorbeeld nauw contact met wetenschappers en kennisinstellingen. We kijken samen met hen naar complexe maatschappelijke vraagstukken die op onze cliënten afkomen. Ook stimuleren wij cliënten om te anticiperen op lange termijn-ontwikkelingen, om zo hun positie te versterken.

Op onze website delen wij onze kennis en ervaring vrijblijvend met u. En bent u benieuwd welke services wij bieden? Bezoek dan ons Online Services Platform.

Meer Minder

Routebeschrijving

Routebeschrijving auto

Amsterdam
A2 richting Utrecht, A12 richting Arnhem, A27 richting Hilversum en neem afslag Rijnsweerd, verder zie plattegrond.

Den Haag
A12 richting Arnhem, voor vervolg zie plattegrond.

Breda en 's Hertogenbosch
A27 richting Hilversum en verder zie plattegrond.

Hilversum
A27 richting Breda, neem afslag Rijnsweerd en verder zie plattegrond.

Arnhem
A12 richting Utrecht, A27 richting Hilversum en verder zie plattegrond.

Amersfoort
A 28 richting Utrecht, rechtdoor bij knooppunt Rijnsweerd en verder zie plattegrond.

Routebeschrijving trein
Neem de trein naar Utrecht CS. Vanaf hier neemt u de bus 28 richting Rijnsweerd/Uithof, uitstappen bij halte Rijnsweerd Noord. Steek de Pythagoraslaan over en loop na circa 100 meter naar rechts. U vindt ons kantoor op Newtonlaan 203.

Meer Minder

Vestiging

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Open Google Maps
27/03/2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. Het CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek 2019 ana­ly­seert 458 trans­ac­ties waar­in CMS in 2018 heeft ge­ad­vi­seerd...
Sub­scri­be to Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy To­pics
16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...

Feed

26/07/2021
Wij wil­len om een ach­ter­stand in te lo­pen de func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken over­slaan.
De rol van de per­so­neels­ver­te­gen­woor­di­ging (PVT) is be­perkt ten op­zich­te van een on­der­ne­mings­raad (OR). Een PVT heeft min­der rech­ten en fa­ci­li­tei­ten, maar is net als de OR ge­ba­seerd op de Wet op de on­der­ne­mings­ra­den...
26/07/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie keurt wij­zi­gin­gen goed aan twee Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen...
Op 5 ju­li 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie nieu­we wij­zi­gin­gen goed­ge­keurd aan twee be­staan­de Vlaam­se steun­re­ge­lin­gen die in 2020 wa­ren goed­ge­keurd op grond van sec­ties 3.1 en 3.3 van de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling...
22/07/2021
Con­sul­ta­tie No­vel­le WCO I
Marc van Zan­ten heeft na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel Wij­zi­ging van de Wet con­ti­nu­ï­teit on­der­ne­min­gen I met het oog op de be­per­king van het toe­pas­sings­be­reik ter...
21/07/2021
AvdR Pod­cast Aan­be­ste­dings­recht
In de pod­cast Aan­be­ste­dings­recht voor de Aca­de­mie voor de Rechts­prak­tijk (AvdR) be­spre­ken Pet­ra Heems­kerk en Fre­de­rik van Nou­huys ju­ris­pru­den­tie van de maand mei 2021. Aan de or­de ko­men o.a. de vol­gen­de...
20/07/2021
Ro­gier de Vrey: be­drij­ven ne­men niet ge­noeg maat­re­ge­len om hun ge­ge­vens...
Bij­na de helft (45%) van de beurs­ge­no­teer­de be­drij­ven faalt in het be­scher­men van be­drijfs­ge­hei­men. Dit blijkt uit een we­reld­wijd on­der­zoek van CMS on­der 314 exe­cu­ti­ves. Het rap­port be­na­drukt dat de kos­ten...
16/07/2021
Be­las­tin­gen kun­nen de pla­neet red­den
Veel za­ke­lij­ke klan­ten kie­zen er­voor om zon­ne­pa­ne­len te la­ten in­stal­le­ren op hun be­drijfs­pand. Zij ma­ken dan in de mees­te ge­val­len aan­spraak op de zo­ge­naam­de SDE++ sub­si­die, die de on­ren­da­be­le top af­dekt...
15/07/2021
CMS Green Guid­an­ce - Tech­ni­sche ken­nis is macht bij duur­za­me fi­nan­cie­ring
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
09/07/2021
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp di­gi­ta­le op­rich­ting be­slo­ten ven­noot­schap­pen
Eli­sa­beth von Meij­en­feldt en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel ten aan­zien van de di­gi­ta­le op­rich­ting van be­slo­ten ven­noot­schap­pen. Zij heb­ben...
08/07/2021
Al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den. Wenk on­der Recht­bank Mid­den-Ne­der­land, 11...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).Zijn al­ge­me­ne erf­pacht­voor­waar­den on­re­de­lijk be­zwa­rend voor de erf­pach­ter?Wenk in RN...
08/07/2021
CMS be­ge­leidt Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust bij be­lang in FPE
CMS heeft Fra­sers In­du­stri­al & Com­mer­ci­al Trust be­ge­leid bij de ver­krij­ging van een be­lang in FPE In­vest­ments RE5 B.V, FPE In­vest­ments RE6 B.V., FPE In­vest­ments RE10 B.V. en Fran­kent­hal S.A. voor een...
05/07/2021
CMS IP/TMC up­da­te ju­ni 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
05/07/2021
CMS in 2020 fors ge­groeid on­danks co­ro­na, dank­zij so­li­de stra­te­gie ge­richt...
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS maakt van­daag een om­zet over 2020 be­kend van 1,475 mil­jard eu­ro. Dit be­te­kent een groei van 3% op jaar­ba­sis. CMS is in 2020 ge­groeid on­danks de ver­strek­ken­de ge­vol­gen van de CO­VID-19...