Home / Juristen / Alexander IJkelenstam
Portret van Alexander IJkelenstam

Alexander IJkelenstam

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Alexander IJkelenstam is sinds 2016 als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate van CMS. Hij specialiseert zich in het omgevingsrecht. Daarnaast adviseert en procedeert hij over algemene bestuursrechtelijke kwesties, onder andere op het gebied van handhaving en openbaarheid van bestuur. Vanuit zijn expertise werkt Alexander ook regelmatig aan M&A- en vastgoedtransacties.

Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie en daarna was hij gedurende zes jaar lid van de stadsdeelraad en bestuurscommissie van Amsterdam-West.

Alexander werkt vooral voor beleggers, retailers, projectontwikkelaars en overheden.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Expertise

Feed

29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
De co­rona­cri­sis heeft gro­te ge­vol­gen voor zo­wel bur­gers en be­drij­ven als het open­baar be­stuur. Net als veel kan­to­ren en be­drij­ven, zijn over­heids­ge­bou­wen ge­slo­ten en kun­nen be­stuurs­or­ga­nen niet (nor­maal)...
07/07/2020
CMS ad­vi­seert Im­ma­tics bij be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on...
Im­ma­tics N.V. heeft de af­ron­ding van de be­drijfs­com­bi­na­tie met Arya Sci­en­ces Ac­qui­si­ti­on Cor­po­ra­ti­on aan­ge­kon­digd. De aan­de­len en war­rants van Im­ma­tics wor­den nu ver­han­deld aan de Nasdaq Ca­pi­tal Mar­ket...
23/06/2020
Aan de Steg­ge ont­wik­kelt dis­tri­bu­tie­cen­trum in Al­me­re en ver­koopt aan Duit­se...
Op 18 en 19 ju­ni zijn ach­ter­een­vol­gens de huur­over­een­komst, de koop­over­een­komst van de grond, de turn key ver­koop­over­een­komst en de le­ve­rings­ak­ten on­der­te­kend ten be­hoe­ve van het nieu­we dis­tri­bu­tie­cen­trum...
26/03/2020
So­ci­al dis­tan­cing en re­tail: rij bui­ten of slui­ten?
Op maan­dag 23 maart pre­sen­teer­de het ka­bi­net aan­ge­scherp­te maat­re­ge­len om het CO­VID-19 vi­rus het hoofd te bie­den. Eén van die maat­re­ge­len luidt: “Win­kels en het open­baar ver­voer wor­den ver­plicht om...
03/01/2020
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij in­za­ke de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw...
CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij de aan­koop van een kan­toor­ge­bouw in het his­to­ri­sche cen­trum van Am­ster­dam. Het ge­bouw is een mo­nu­ment ge­le­gen aan Kei­zers­gracht 119-121 en in 2019 vol­le­dig ge­re­no­veerd...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
CMS heeft pri­va­te equi­ty-huis Cin­ven ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food (PPF) van Pam­plo­na Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment.  PPF is een markt­lei­der in de pro­duc­tie van huis­dier­voe­dings­mid­de­len en...