Home / Juristen / Arno Moret
Portret van Arno Moret

Arno Moret

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Arno Moret is advocaat sinds 1994 en sinds 1998 in dienst bij CMS. Arno is advocaat partner binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Hij is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht (adviseren, contracten opstellen, procederen) en projectontwikkeling.

Arno richt zich op de branches vastgoed (bouwondernemingen, overheden, projectontwikkelaars) en energie (windmolenparken, biomassa installaties).

Arno publiceert regelmatig op het gebied van het bouwrecht en is vaak spreker op (inhouse) seminars. Daarnaast treedt Arno op als docent tijdens diverse cursussen.

Meer Minder

Has excellent knowledge of construction law and knows the construction business very well.

The Legal 500 EMEA, 2021

Arno Moret is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

"Arno Moret is known for his arbitration and litigation skills."

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging voor Bouwrecht
  • Docent Instituut voor Bouwrecht (Bouwrecht)
  • Docent Academie voor de Rechtspraktijk (Bouwrecht)
  • Docent Instituut voor Juridische Opleidingen (Bouwrecht)
  • Docent Instituut voor Bouwrecht (Bouwrecht)
  • Annotator Bouwrecht
  • Lid CMS Practice Area Group Real Estate and Construction Law
  • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit
Meer Minder

Feed

Toon alleen
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
29/11/2019
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij ver­hui­zing hoofd­kan­toor naar Am­ster­dam
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij de ver­hui­zing van het hoofd­kan­toor van New York naar Am­ster­dam. Het nieu­we hoofd­kan­toor is het Me­tro­po­li­tan Buil­ding op de Zui­d­as. Het ge­bouw is cir­ca 10.000 m2 en...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
Gro­te mo­bi­li­teits- en in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten ver­lo­pen vaak niet vlek­ke­loos. Er ont­staan pro­ble­men bij de uit­voe­ring en pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair ge­re­geld uit de bocht. Re­cen­te voor­beel­den zijn het...
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tu­re­le...
Pu­blie­ke en pri­va­te par­tij­en staan voor gro­te maat­schap­pe­lij­ke op­ga­ven op het ge­bied van in­fra­struc­tuur. Denk aan bij­voor­beeld weg­ver­bre­din­gen en dijk­ver­ster­kin­gen. Dat de uit­voe­ring van der­ge­lij­ke pro­jec­ten...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
17/09/2018
In­no­va­tie­ve con­trac­ten voor wa­ter­schap­pen
De af­han­ke­lijk­heid tus­sen pu­bliek en pri­vaat wordt steeds ster­ker. Pro­jec­ten wor­den in toe­ne­men­de ma­te com­plexer, de dy­na­miek neemt toe en ge­brui­kers­wen­sen wor­den zwaar­der. Dat stelt steeds ho­ge­re ei­sen...
23/02/2017
Het nieu­we hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma
Van 2007 tot en met 2028 zal er in to­taal € 7,4 mil­jard wor­den uit­ge­ge­ven aan de ver­ster­king van pri­mai­re wa­ter­ke­rin­gen, dij­ken en slui­zen die de vei­lig­heid van Ne­der­land moe­ten waar­bor­gen. Te­gen het...
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
The CMS Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group com­pri­ses about 170 part­ners and 300 other qua­li­fied la­wy­ers. The group has an ex­cel­lent re­puta­ti­on and ex­ten­si­ve ex­pe­rien­ce across Eu­ro­pe and be­yond, with a...
13 oktober 2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de...
13/10/2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de...
19 november 2015
Se­mi­nar Bouw- en aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke as­pec­ten in beeld
Op don­der­dag 19 no­vem­ber 2015 or­ga­ni­seert CMS het se­mi­nar Het on­re­gel­ma­ti­ge ver­loop van een werk: de bouw- en aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke as­pec­ten in beeld.He­laas ver­loopt de bouw van een werk niet al­tijd...