Onze bouwrechtspecialisten zijn door hun gedegen kennis van het bouw- en aanbestedingsrecht in staat u op heldere en duidelijke wijze te adviseren over uiteenlopende bouw- en aanbestedingsrechtelijke kwesties. Niet alleen omdat onze specialisten op de hoogte zijn van de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, maar ook omdat zij kennis hebben van de voor de bouw gebruikelijke werkwijzen. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw, de installatietechniek, als de grond-, weg en waterbouw (GWW).

Zowel opdrachtnemers (aannemers, projectontwikkelaars, adviesbureaus en architecten) als opdrachtgevers (rijksoverheid, gemeenten, provincies, etc.) kunnen bij onze bouwrechtspecialisten terecht voor advies, opstellen van overeenkomsten en het oplossen van bouwrechtelijke geschillen.

Lees meer Lees minder
19 april 2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
21 november 2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Tech­no­lo­gy-dri­ven trans­for­ma­ti­ons are not on­ly dis­rup­ting our eve­ry­day li­ves but are al­so ra­di­cally trans­for­ming the in­fra­struc­tu­re sec­tor. On the one hand, in­no­va­ti­on is dri­ving an up­gra­de of exis­ting...
07 april 2020
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
As the fifth-lar­gest glo­bal law firm and the lar­gest re­al es­ta­te team in Eu­ro­pe with mo­re than 800 de­di­ca­ted la­wy­ers, CMS com­bi­nes lo­cal know­led­ge with in­ter­na­ti­o­nal strength and ex­pe­rien­ce. Our in­te­gra­ted...

Feed

Toon alleen
4 May 2021
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Mi­das on ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing Za­lan­do...
We ad­vi­sed South Ko­rean in­ves­tor Mi­das In­ter­na­ti­o­nal As­set Ma­na­ge­ment Ltd. on the ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing of the new­ly con­struc­ted Za­lan­do e-ful­fill­ment cen­ter in Bleis­wijk from US­AA Re­al­co Eu­ro­pe and...
03 december 2019
Gui­de to Con­tract Al­li­an­cing in Con­struc­ti­on
Over the last de­ca­des, con­struc­ti­on pro­jects ha­ve con­ti­nu­al­ly be­co­me much mo­re dy­na­mic in na­tu­re, lar­ge­ly due to the in­cre­a­sing com­plexi­ty and un­cer­tain­ty of the­se pro­jects,  along with tight bud­gets...
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
On­langs heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie uit­spraak ge­daan in de van oor­sprong Deen­se zaak KPC Herning (C-71/18). In ver­volg op de ar­res­ten Don Bo­sco, J.J. Ko­men en Woon­stich­ting Maas­driel ging het...
07/08/2019
Back to back con­trac­te­ren (RvA voor de Bouw, 22 fe­bru­a­ri 2019)
Een noot van Emi­ly van Eck bij de uit­spraak van de Raad van Ar­bi­tra­ge voor de Bouw, 22 fe­bru­a­ri 2019, nr. 36.154.  UAV-GC 2005. Stel­plicht, sub­stan­ti­ë­rings­plicht en waar­heids­plicht. Geen back-to-back...
19/07/2019
Ne­ther­lands: Con­struc­ti­on & En­gi­nee­ring Law 2019
Coun­try con­tri­bu­ti­on for the pu­bli­ca­ti­on "In­ter­na­ti­o­nal Com­pa­ra­ti­ve Legal Gui­de to: Con­struc­ti­on & En­gi­nee­ring Law 2019". The pu­bli­ca­ti­on co­vers com­mon is­sues in con­struc­ti­on and en­gi­nee­ring laws and...
01/07/2019
Pet­ra Heems­kerk over suc­ces­vol­le en min­der suc­ces­vol­le aan­be­ste­din­gen van...
Gro­te mo­bi­li­teits­pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair uit de bocht en sa­men­wer­ken­de par­tij­en wer­ken ge­brek­kig sa­men. Dat blijkt we­der­om uit de pe­ri­ke­len rond het Zui­d­as­dok. Pet­ra Heems­kerk, part­ner en hoofd van...
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tu­re­le...
Pu­blie­ke en pri­va­te par­tij­en staan voor gro­te maat­schap­pe­lij­ke op­ga­ven op het ge­bied van in­fra­struc­tuur. Denk aan bij­voor­beeld weg­ver­bre­din­gen en dijk­ver­ster­kin­gen. Dat de uit­voe­ring van der­ge­lij­ke pro­jec­ten...
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
De au­teur gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op een la­cu­ne in de Ne­der­land­se bouw­ver­gun­ning­pro­ce­du­re.
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty Sta­te­ment
At CMS, we ha­ve a si­ze­a­ble team of over 160 re­al es­ta­te part­ners and mo­re that 220 qua­li­fied re­al es­ta­te la­wy­ers lo­ca­ted across our 60 of­fi­ces throug­hout Eu­ro­pe. This ena­bles us to act as a one stop shop...
21/11/2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
16/06/2016
Trans­for­ma­tie­mo­ge­lijk­he­den; kan de krui­mel­ge­val­len­re­ge­ling wor­den toe­ge­past...
19 november 2015
Se­mi­nar Bouw- en aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke as­pec­ten in beeld
Op don­der­dag 19 no­vem­ber 2015 or­ga­ni­seert CMS het se­mi­nar Het on­re­gel­ma­ti­ge ver­loop van een werk: de bouw- en aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke as­pec­ten in beeld.He­laas ver­loopt de bouw van een werk niet al­tijd...