Bouw

Terug naar Real Estate

Onze bouwrechtspecialisten zijn door hun gedegen kennis van het bouw- en aanbestedingsrecht in staat u op heldere en duidelijke wijze te adviseren over uiteenlopende bouw- en aanbestedingsrechtelijke kwesties. Niet alleen omdat onze specialisten op de hoogte zijn van de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, maar ook omdat zij kennis hebben van de voor de bouw gebruikelijke werkwijzen. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw, de installatietechniek, als de grond-, weg en waterbouw (GWW).

Zowel opdrachtnemers (aannemers, projectontwikkelaars, adviesbureaus en architecten) als opdrachtgevers (rijksoverheid, gemeenten, provincies, etc.) kunnen bij onze bouwrechtspecialisten terecht voor advies, opstellen van overeenkomsten en het oplossen van bouwrechtelijke geschillen.

14/06/2022
Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau met to­ta­le be­leg­gings­waar­de...
De Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt gro­ten­deels her­steld van de ge­vol­gen van de co­ron­a­pan­de­mie in 2021. De to­ta­le be­leg­gin­gen zijn met 15% ge­ste­gen tot cir­ca 270 mil­jard eu­ro in ver­ge­lij­king met...
21/11/2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Tech­no­lo­gy-dri­ven trans­for­ma­ti­ons are not on­ly dis­rup­ting our eve­ry­day li­ves but are al­so ra­di­cally trans­for­ming the in­fra­struc­tu­re sec­tor. On the one hand, in­no­va­ti­on is dri­ving an up­gra­de of exis­ting...
28/10/2022
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

28/06/2022
CMS be­noemt Jas­per Kamp­her­beek tot part­ner
CMS be­noemt per 1 ju­li 2022 toe­ge­voegd no­ta­ris Jas­per Kamp­her­beek tot part­ner. Met de­ze be­noe­ming ver­sterkt CMS haar prak­tijk­groep Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on.Ma­na­ging part­ner Wil­lem Hoor­ne­man over de...
14/06/2022
Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau met to­ta­le be­leg­gings­waar­de...
De Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt gro­ten­deels her­steld van de ge­vol­gen van de co­ron­a­pan­de­mie in 2021. De to­ta­le be­leg­gin­gen zijn met 15% ge­ste­gen tot cir­ca 270 mil­jard eu­ro in ver­ge­lij­king met...
20/01/2022
De ver­val­ter­mijn is har­der dan stuc­werk
On­langs heeft de Raad van Ar­bi­tra­ge in bouw­ge­schil­len een uit­spraak ge­daan over de ver­val­ter­mijn van §12 lid 4 UAV (RVA 18 no­vem­ber 2021, nr. 37.197).  De uit­spraak laat zien hoe ver­ra­der­lijk en de­fi­ni­tief...
04/05/2021
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Mi­das on ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing Za­lan­do...
We ad­vi­sed South Ko­rean in­ves­tor Mi­das In­ter­na­ti­o­nal As­set Ma­na­ge­ment Ltd. on the ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing of the new­ly con­struc­ted Za­lan­do e-ful­fill­ment cen­ter in Bleis­wijk from US­AA Re­al­co Eu­ro­pe and...
03/12/2019
Gui­de to Con­tract Al­li­an­cing in Con­struc­ti­on
Over the last de­ca­des, con­struc­ti­on pro­jects ha­ve con­ti­nu­al­ly be­co­me much mo­re dy­na­mic in na­tu­re, lar­ge­ly due to the in­cre­a­sing com­plexi­ty and un­cer­tain­ty of the­se pro­jects,  along with tight bud­gets...
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
On­langs heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie uit­spraak ge­daan in de van oor­sprong Deen­se zaak KPC Herning (C-71/18). In ver­volg op de ar­res­ten Don Bo­sco, J.J. Ko­men en Woon­stich­ting Maas­driel ging het...
07/08/2019
Back to back con­trac­te­ren (RvA voor de Bouw, 22 fe­bru­a­ri 2019)
Een noot van Emi­ly van Eck bij de uit­spraak van de Raad van Ar­bi­tra­ge voor de Bouw, 22 fe­bru­a­ri 2019, nr. 36.154.  UAV-GC 2005. Stel­plicht, sub­stan­ti­ë­rings­plicht en waar­heids­plicht. Geen back-to-back...
19/07/2019
Ne­ther­lands: Con­struc­ti­on & En­gi­nee­ring Law 2019
Coun­try con­tri­bu­ti­on for the pu­bli­ca­ti­on "In­ter­na­ti­o­nal Com­pa­ra­ti­ve Legal Gui­de to: Con­struc­ti­on & En­gi­nee­ring Law 2019". The pu­bli­ca­ti­on co­vers com­mon is­sues in con­struc­ti­on and en­gi­nee­ring laws and...
01/07/2019
Pet­ra Heems­kerk over suc­ces­vol­le en min­der suc­ces­vol­le aan­be­ste­din­gen van...
Gro­te mo­bi­li­teits­pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair uit de bocht en sa­men­wer­ken­de par­tij­en wer­ken ge­brek­kig sa­men. Dat blijkt we­der­om uit de pe­ri­ke­len rond het Zui­d­as­dok. Pet­ra Heems­kerk, part­ner en hoofd van...
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tu­re­le...
Pu­blie­ke en pri­va­te par­tij­en staan voor gro­te maat­schap­pe­lij­ke op­ga­ven op het ge­bied van in­fra­struc­tuur. Denk aan bij­voor­beeld weg­ver­bre­din­gen en dijk­ver­ster­kin­gen. Dat de uit­voe­ring van der­ge­lij­ke pro­jec­ten...
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
De au­teur gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op een la­cu­ne in de Ne­der­land­se bouw­ver­gun­ning­pro­ce­du­re
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty Sta­te­ment
At CMS, we ha­ve a si­ze­a­ble team of over 160 re­al es­ta­te part­ners and mo­re that 220 qua­li­fied re­al es­ta­te la­wy­ers lo­ca­ted across our 60 of­fi­ces throug­hout Eu­ro­pe. This ena­bles us to act as a one stop shop...