Home / People / Gieneke van Nierop
Portret van Gieneke Nierop

Gieneke van Nierop

Counsel
Kandidaat-notaris

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Gieneke van Nierop is als kandidaat-notaris verbonden aan de Praktijkgroep Corporate/M&A van ons kantoor. Haar kennis en ervaring spitsen zich met name toe op het ondernemings- en rechtspersonenrecht.

De aandachtsgebieden betreffen onder meer B.V.'s, N.V.'s, stichtingen, verenigingen, coöperaties en personenvennootschappen. Gieneke houdt zich bezig met overnames, herstructuringen, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen, corporate house keeping en advisering over het voorgaande.

Een specifiek aandachtsgebied betreft gereguleerde markten, waarbij zij adviseert over statuten, governance, governancecodes en structuren.

Na haar studie Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht begon Gieneke in 2004 bij CMS. Tijdens haar studie liep zij in 2003 tevens stage en was zij werkzaam als student-medewerker bij CMS.

In 2008 heeft zij de notariële beroepsopleiding van de KNB bij de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond.

In 2009 is zij drie maanden op secondment bij CMS in Engeland in Londen geweest.

In 2010 heeft zij de Grotius Academie (specialisatie Vennootschaps- en ondernemingsrecht) afgerond.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  • CMS Innovation Advocates team
Meer Minder

Opleidingen

  • Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Grotius Academie
  • Beroepsopleiding notariaat, Radboud Universiteit
  • Notarieel recht, Universiteit Utrecht
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

20/12/2022
CMS be­noemt drie coun­sels en één part­ner: An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, Gie­ne­ke...
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2023 ad­vo­caat An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff, kan­di­daat-no­ta­ris Ma­ri­ël­le de Blok en kan­di­daat-no­ta­ris Gie­ne­ke van Nier­op tot coun­sel en ad­vo­caat Os­kar van de Weij­er tot part­ner. Met de­ze...
12/07/2022
CMS ad­vi­seert Vol­tiq en Am­ster­dam Ca­pi­tal Part­ners ten aan­zien van de fu­sie...
CMS heeft Vol­tiq en Am­ster­dam Ca­pi­tal Part­ners ge­ad­vi­seerd ten aan­zien van de fu­sie tus­sen bei­de par­tij­en. Door de­ze fu­sie zijn Vol­tiq en AMSCAP vol­le­dig ge­ïn­te­greerd. Het ge­fu­seer­de be­drijf biedt...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...
02/05/2022
CMS be­ge­leidt Via­Con bij over­na­me ac­ti­va van Berg­schen­hoek Ci­vie­le Tech­niek
Via­Con is, via haar doch­ter­on­der­ne­ming Via­Con Ne­ther­lands B.V. een over­een­komst aan­ge­gaan voor de over­na­me van ac­ti­va van Berg­schen­hoek Ci­vie­le Tech­niek B.V. De over­na­me heeft be­trek­king op het pro­duct­as­sor­ti­ment...
28/08/2020
CMS ad­vi­seert Tri­ga­no bij haar in­ves­te­ring in Gim­eg
CMS heeft Tri­ga­no bij­ge­staan bij de over­na­me van 60% van de aan­de­len in Gim­eg. De ove­ri­ge 40% van de aan­de­len wor­den ge­hou­den door het ma­na­ge­ment team van Gim­eg en kun­nen in de toe­komst door Tri­ga­no...
09/07/2020
UBO-re­gis­ter per 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king
Op 27 sep­tem­ber 2020 treedt de im­ple­men­ta­tie­wet in wer­king met be­trek­king tot de re­gi­stra­tie van uit­ein­de­lijk be­lang­heb­ben­den ("UBO's") van ven­noot­schap­pen en an­de­re ju­ri­di­sche en­ti­tei­ten. De­ze wet stelt...
03/06/2020
CMS ad­vi­seert Mon­go­lia Meng­niu Dairy bij aan­koop ac­ti­va Sie­ve­Corp
CMS heeft In­ner Mon­go­lia Meng­niu Dairy (Group) Co., LTD ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van ac­ti­va uit de fail­lie­te boe­del van Sie­ve­Corp Eu­ro­pe B.V. en ver­wan­te on­der­ne­min­gen. De ge­fail­leer­de ven­noot­schap­pen...
24/04/2020
Spoed­wet­ge­ving aan­gaan­de het hou­den van al­ge­me­ne ver­ga­de­rin­gen ten tij­de...
De wet met nieu­we tij­de­lij­ke voor­zie­nin­gen die no­dig zijn van­we­ge CO­VID-19, is op 24 april in wer­king ge­tre­den­De jaar­lijk­se al­ge­me­ne ver­ga­de­ring wordt door­gaans in het voor­jaar ge­hou­den, maar door CO­VID-19...
25/03/2020
CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet...
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
Ons Co­ro­na Legal Team in­for­meert be­drij­ven over al­ler­lei ju­ri­di­sche vra­gen waar u als on­der­ne­mer van­we­ge de im­pact van het co­ro­na­vi­rus mee kunt zit­ten. Meld u aan voor on­ze e-mail­nieuws­brief in­dien u...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...