Home / Europa / Nederland / Corporate/M&A / Vennootschappen & Rechtspersonen

Vennootschappen & Rechtspersonen

Terug naar Corporate/M&A

Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

Als u van plan bent om een onderneming te starten of activiteiten in die richting te ontplooien, is het van groot belang de daarvoor meest geschikte rechtsvorm te kiezen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. Voor oprichting van de hiervoor genoemde rechtspersonen, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, is een notariële akte vereist en kan dus niet tot stand komen zonder de hulp van een notaris.

CMS staat u bij in uw keuze, zowel op notarieel als fiscaal gebied, voor de door u beoogde doeleinden meest geijkte rechtspersoon. Wij verzorgen de oprichting van deze rechtspersoon en kunnen u uiteraard ook daarna voorzien van advies en antwoorden op eventuele vragen.

24/03/2022
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2022
The CMS Cor­po­ra­te/M&A Group is plea­sed to launch the fourteenth edi­ti­on of the Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

04/03/2022
Re­ac­tie op con­sul­ta­tie wets­voor­stel im­ple­men­ta­tie richt­lijn grens­over­schrij­den­de...
Op 7 fe­bru­a­ri 2022 is een wets­voor­stel ter im­ple­men­ta­tie van de Eu­ro­pe­se Richt­lijn in­za­ke grens­over­schrij­den­de om­zet­tin­gen, fu­sies en split­sin­gen ge­pu­bli­ceerd. CMS ad­vi­seert in de prak­tijk veel in­za­ke...
12/10/2021
Dut­ch Se­na­te ap­pro­ves ci­vil co­de chan­ge for ba­lan­ced cor­po­ra­te ma­le-fe­ma­le...
On Sep­tem­ber 2021, the Ne­ther­land's Se­na­te ap­pro­ved an amend­ment to the Dut­ch Ci­vil Co­de con­cerning a mo­re ba­lan­ced ma­le-fe­ma­le ra­tio in cor­po­ra­te sec­tor ma­na­ge­ment. The le­gis­la­ti­ve pro­po­sal con­tains...
09/07/2021
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp di­gi­ta­le op­rich­ting be­slo­ten ven­noot­schap­pen
Eli­sa­beth von Meij­en­feldt en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel ten aan­zien van de di­gi­ta­le op­rich­ting van be­slo­ten ven­noot­schap­pen. Zij heb­ben...
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van der Bie en Tom van Duuren heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht en even­wich­ti­ger man/vrouw ver­hou­ding...
24/04/2020
Spoed­wet­ge­ving aan­gaan­de het hou­den van al­ge­me­ne ver­ga­de­rin­gen ten tij­de...
De wet met nieu­we tij­de­lij­ke voor­zie­nin­gen die no­dig zijn van­we­ge CO­VID-19, is op 24 april in wer­king ge­tre­den­De jaar­lijk­se al­ge­me­ne ver­ga­de­ring wordt door­gaans in het voor­jaar ge­hou­den, maar door CO­VID-19...
10/02/2020
Ver­te­gen­woor­di­ging. Zaak­waar­ne­ming. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 8 april 2019
Rob­bert van Bra­kel is re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak On­der­ne­mings­recht (RO).Zijn de min­der­heids­aan­deel­hou­ders met een be­roep op zaak­waar­ne­ming be­voegd om de ven­noot­schap te ver­te­gen­woor­di­gen?Wenk...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
Het voor­ont­werp geeft het nieu­we mo­der­ne wet­te­lijk ka­der voor per­so­nen­ven­noot­schap­pen (maat­schap, ven­noot­schap on­der fir­ma en com­man­di­tai­re ven­noot­schap).   Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma
‘Het is in­te­res­sant om mee te wer­ken aan zo’n ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma als duur­za­me ener­gie.’ Al­dus Mar­tijn van der Bie in het No­ta­ri­aat Ma­ga­zi­ne over het pro­ject off­sho­re wind­park Bors­se­le...
11/06/2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
In one of the most pres­ti­gious deals in the Swiss M&A mar­ket last year, a cross-bor­der CMS team ad­vi­sed Sun­ri­se, the num­ber two Swiss te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons ope­ra­tor, on the sa­le of Swiss To­wers AG for...
24/04/2018
UBO re­gis­ter – fur­ther news re­gar­ding ti­ming and trusts
Ti­ming  In April 2017 the draft pro­po­sal Im­ple­men­ta­ti­on act re­gi­stra­ti­on ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ners (the "Pro­po­sal") was pu­blis­hed for con­sulta­ti­on. The Pro­po­sal con­tains the obli­ga­ti­on to set up a...
16/04/2018
De­fi­ni­ti­on of ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ner in the Ne­ther­lands
On 6 April 2018 the Dut­ch Mi­nis­ter of Fi­nan­ce sent the draft Im­ple­men­ta­ti­on De­cree re­gar­ding the Mo­ney Laun­de­ring and Ter­ro­rist Fi­nan­cing (Pre­ven­ti­on) Act (Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018) (the "De­cree")...
28/02/2018
Con­sul­ta­tie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
Gie­ne­ke van Nier­op en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018.  In het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018 wor­den ca­te­go­rie­ën van na­tuur­lij­ke...