Home / Expertise / Corporate/M&A / Vennootschappen & Rechtspersonen

Vennootschappen & Rechtspersonen

Nederland

Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

Als u van plan bent om een onderneming te starten of activiteiten in die richting te ontplooien, is het van groot belang de daarvoor meest geschikte rechtsvorm te kiezen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. Voor oprichting van de hiervoor genoemde rechtspersonen, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, is een notariële akte vereist en kan dus niet tot stand komen zonder de hulp van een notaris.

CMS staat u bij in uw keuze, zowel op notarieel als fiscaal gebied, voor de door u beoogde doeleinden meest geijkte rechtspersoon. Wij verzorgen de oprichting van deze rechtspersoon en kunnen u uiteraard ook daarna voorzien van advies en antwoorden op eventuele vragen.

Lees meer Lees minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Wel­co­me to the sixth edi­ti­on of the CMS Eu­ro­pean M&A Out­look, pu­blis­hed in as­so­ci­a­ti­on with Mer­ger­mar­ket.560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?key=359d53310ff19bdc048fb1438aec07d0&uni­que_key=40f0ab7fd6ab47cd40a6d4555ce3a7f8&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&clean1al­waysez­no­de://499576The op­ti­mism amongst deal­ma­kers we re­por­ted in au­tumn last year was well-foun­ded: the mar­ket has remai­ned buoy­ant but the ques­ti­on now is can this op­ti­mism sur­vi­ve in the cur­rent frac­tious in­ter­na­ti­o­nal po­li­ti­cal en­vi­ron­ment?Our for­ward-loo­king sur­vey paints a mo­re nu­an­ced pic­tu­re than 12 months ago. For ma­ny, the sun­ny up­lands of M&A ac­ti­vi­ty are still in sight with cash-rich do­mestic and in­ter­na­ti­o­nal ac­qui­rers, an on­go­ing dri­ve for con­so­li­da­ti­on and an ap­pe­ti­te for lar­ge trans­for­ma­ti­o­nal deals dri­ving the mar­ket in the year ahead. Others, howe­ver, ques­ti­on this op­ti­mism and tho­se ex­pec­ting Eu­ro­pean M&A to slow and fi­nan­ci­al con­di­ti­ons to wor­sen ha­ve mul­ti­plied, re­flec­ting mo­re mo­de­ra­te GDP growth but per­haps mo­re sig­ni­fi­cantly, con­cern around ge­o­po­li­ti­cal risk and stock mar­ket vo­la­ti­li­ty.Key fin­dings from our re­search in­clu­de:M&A con­fi­den­ce ri­sing. Ne­ar­ly three-quar­ters of res­pon­dents are con­si­de­ring a deal in the next 12 months and ne­ar­ly 25% ex­pect Eu­ro­pean M&A to in­crea­se sig­ni­fi­cantly (both up from last year’s sur­vey) showing con­fi­den­ce in the mar­ket is still ro­bust.Ap­pe­ti­te high among over­seas buy­ers. Res­pon­dents pre­dict that over­seas buy­ers will show gro­wing in­te­rest in the Eu­ro­pean mar­ket with the overw­hel­ming ma­jo­ri­ty (92%) ex­pec­ting an in­crea­se in the num­ber of in­bound trans­ac­ti­ons and ne­ar­ly two-thirds an­ti­ci­pa­ting a fur­ther up-tick in ag­gre­ga­te in­bound M&A in va­lue for the year ahead.Fi­nan­cing con­di­ti­ons remain buoy­ant. Fi­nan­cing op­ti­ons ha­ve mul­ti­plied as bank len­ding cre­dit standards and terms and con­di­ti­ons con­ti­nue to ea­se. Debt ca­pi­tal mar­kets are mo­re li­quid and pri­va­te debt and PE funds con­ti­nue to draw in ca­pi­tal.Our fea­tu­res in this year’s re­port in­clu­de ar­ti­cles on “Key trends af­fec­ting the Eu­ro­pean com­pli­an­ce and re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment” and, of par­ti­cu­lar in­te­rest in the­se cur­rent un­cer­tain ti­mes, “The ri­se of pro­tec­ti­o­nist me­a­su­res” within the EU and other Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons.We ho­pe you find the Eu­ro­pean M&A Out­look in­te­res­ting and by all means sha­re the re­port with your col­lea­gues. Our an­nu­al CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy will be pu­blis­hed in spring 2019 when we will re­port back on how this buoy­ant mar­ket has im­pac­ted M&A trans­ac­ti­on terms and con­di­ti­ons.
23/01/2018
Emer­ging Eu­ro­pe M&A Re­port 2017/18
Chi­na groot­ste bui­ten­land­se in­ves­teer­der in op­ko­mend Eu­ro­paChi­na is de groot­ste bui­ten­land­se in­ves­teer­der in op­ko­mend Eu­ro­pa. Dat blijkt uit een on­der­zoeks­rap­port van CMS dat de trends op het ge­bied van fu­sies en over­na­mes in vijf­tien op­ko­men­de Eu­ro­pe­se lan­den ana­ly­seert over de pe­ri­o­de 2012 tot en met 2017. Met maar liefst € 7,7 mil­jard ver­hoog­de Chi­na de in­ves­te­rings­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa. Dat be­te­kent een stij­ging van 78%.Op­val­lend is ver­der dat Hon­ga­rije en Roe­me­nië zeer sterk in deal­waar­de groei­den: res­pec­tie­ve­lijk 126% en 64%. Het aan­tal dea­lac­ti­vi­tei­ten nam in op­ko­mend Eu­ro­pa met ge­mid­deld 6% toe. Po­len heeft de mees­te nieu­we beurs­no­te­rin­gen met een waar­de van bij­na € 1,8 mil­jard.Ook blijkt dat bin­nen­land­se in­ves­te­rin­gen blij­ven do­mi­ne­ren: Rus­land tikt 603 deals aan met een waar­de van € 22,5 mil­jard en Po­len no­teert 166 deals met een waar­de van € 4,3 mil­jard in 2017.De vijf­tien on­der­zoch­te lan­den zijn: Al­ba­nië, Bosnië-Her­zeg­o­vi­na, Bul­ga­rije, Kro­a­tië, Tsje­chië, Hon­ga­rije, Mon­tene­gro, Po­len, Roe­me­nië, Rus­land, Ser­vië, Slo­wa­kije, Slo­ve­nië, Tur­kije en Oek­ra­ï­ne.Meer re­sul­ta­ten le­zen? Down­load dan het CMS 'E­mer­ging Eu­ro­pe M&A Re­port'
June 2020
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
A glo­bal lea­der in Cor­po­ra­te / M&AWe ad­vi­se so­me of the world’s lea­ding com­pa­nies on mer­gers & ac­qui­si­ti­ons, of­ten in chal­len­ging and cross-bor­der si­tu­a­ti­ons. With mo­re than 1,000 la­wy­ers of­fe­ring best-in-class legal ex­per­ti­se across 41 ju­ris­dic­ti­ons, we de­li­ver a seam­less client ex­pe­rien­ce and in­va­ria­bly re­cei­ve top ran­kings from in­du­stry com­men­ta­tors in­clu­ding Bloom­berg, Mer­ger­mar­ket and Thom­son Reu­ters.

Feed

Toon alleen
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
24/04/2020
Spoed­wet­ge­ving aan­gaan­de het hou­den van al­ge­me­ne ver­ga­de­rin­gen ten tij­de...
07/02/2020
Ver­te­gen­woor­di­ging. Zaak­waar­ne­ming. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 8 april 2019
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
An­nu­al Re­view 2017-2018
24/04/2018
UBO re­gis­ter – fur­ther news re­gar­ding ti­ming and trusts
April 2018
De­fi­ni­ti­on of ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ner in the Ne­ther­lands
28/02/2018
Con­sul­ta­tie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
05/12/2017
Te­gen­strij­dig be­lang en ver­te­gen­woor­di­ging
16/12/2015
Be­stuurs­wis­sel bij CMS (Ne­der­land)
06/11/2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht