Home / Expertise / Corporate/M&A / Vennootschappen & Rechtspersonen

Vennootschappen & Rechtspersonen

Nederland

Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

Als u van plan bent om een onderneming te starten of activiteiten in die richting te ontplooien, is het van groot belang de daarvoor meest geschikte rechtsvorm te kiezen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. Voor oprichting van de hiervoor genoemde rechtspersonen, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, is een notariële akte vereist en kan dus niet tot stand komen zonder de hulp van een notaris.

CMS staat u bij in uw keuze, zowel op notarieel als fiscaal gebied, voor de door u beoogde doeleinden meest geijkte rechtspersoon. Wij verzorgen de oprichting van deze rechtspersoon en kunnen u uiteraard ook daarna voorzien van advies en antwoorden op eventuele vragen.

Lees meer Lees minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
23/01/2018
Emer­ging Eu­ro­pe M&A Re­port 2017/18
June 2019
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk...
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M &...
An­nu­al Re­view 2017-2018
24/04/2018
UBO re­gis­ter – fur­ther news re­gar­ding ti­ming and trusts
April 2018
De­fi­ni­ti­on of ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ner in the Ne­ther­lands
28/02/2018
Con­sul­ta­tie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
05/12/2017
Te­gen­strij­dig be­lang en ver­te­gen­woor­di­ging
16/12/2015
Be­stuurs­wis­sel bij CMS (Ne­der­land)
06/11/2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
18/02/2015
Ont­slag be­stuur­der-aan­deel­hou­der te­gen wil mo­ge­lijk,...
16/02/2015
CMS ad­vi­seert Al­tran bij de ac­qui­si­tie van Ns­py­re
04/02/2015
CMS ad­vi­seert Ag­gre­ga­te In­du­stries Uk Ltd