Home / Expertise / Corporate/M&A / Vennootschappen & Rechtspersonen

Vennootschappen & Rechtspersonen

Nederland

Nederland kent een gesloten stelsel van privaatrechtelijke rechtspersonen. De wet bepaalt dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. Door deze rechtspersoonlijkheid is een rechtspersoon, wat het vermogensrecht betreft, gelijk aan een natuurlijk persoon.

Als u van plan bent om een onderneming te starten of activiteiten in die richting te ontplooien, is het van groot belang de daarvoor meest geschikte rechtsvorm te kiezen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. Voor oprichting van de hiervoor genoemde rechtspersonen, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, is een notariële akte vereist en kan dus niet tot stand komen zonder de hulp van een notaris.

CMS staat u bij in uw keuze, zowel op notarieel als fiscaal gebied, voor de door u beoogde doeleinden meest geijkte rechtspersoon. Wij verzorgen de oprichting van deze rechtspersoon en kunnen u uiteraard ook daarna voorzien van advies en antwoorden op eventuele vragen.

Lees meer Lees minder
24 maart 2021
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2021
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

Toon alleen
13/05/2020
Con­sul­ta­tie amb­te­lijk voor­ont­werp van het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht
Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van der Bie en Tom van Duuren heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring NV-recht en even­wich­ti­ger man/vrouw ver­hou­ding...
24/04/2020
Spoed­wet­ge­ving aan­gaan­de het hou­den van al­ge­me­ne ver­ga­de­rin­gen ten tij­de...
De wet met nieu­we tij­de­lij­ke voor­zie­nin­gen die no­dig zijn van­we­ge CO­VID-19, is op 24 april in wer­king ge­tre­den­De jaar­lijk­se al­ge­me­ne ver­ga­de­ring wordt door­gaans in het voor­jaar ge­hou­den, maar door CO­VID-19...
07/02/2020
Ver­te­gen­woor­di­ging. Zaak­waar­ne­ming. Wenk on­der Hof Am­ster­dam, 8 april 2019
Rob­bert van Bra­kel is re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak On­der­ne­mings­recht (RO).Zijn de min­der­heids­aan­deel­hou­ders met een be­roep op zaak­waar­ne­ming be­voegd om de ven­noot­schap te ver­te­gen­woor­di­gen?Wenk...
29/05/2019
Con­sul­ta­tie voor­ont­werp wets­voor­stel mo­der­ni­se­ring per­so­nen­ven­noot­schap­pen
Het voor­ont­werp geeft het nieu­we mo­der­ne wet­te­lijk ka­der voor per­so­nen­ven­noot­schap­pen (maat­schap, ven­noot­schap on­der fir­ma en com­man­di­tai­re ven­noot­schap).   Bob van Zijl, Eli­an­ne Las­sooij, Mar­tijn van...
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma
‘Het is in­te­res­sant om mee te wer­ken aan zo’n ur­gent maat­schap­pe­lijk the­ma als duur­za­me ener­gie.’ Al­dus Mar­tijn van der Bie in het No­ta­ri­aat Ma­ga­zi­ne over het pro­ject off­sho­re wind­park Bors­se­le...
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M & A mar­ket
In one of the most pres­ti­gious deals in the Swiss M&A mar­ket last year, a cross-bor­der CMS team ad­vi­sed Sun­ri­se, the num­ber two Swiss te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons ope­ra­tor, on the sa­le of Swiss To­wers AG for...
24/04/2018
UBO re­gis­ter – fur­ther news re­gar­ding ti­ming and trusts
Ti­ming  In April 2017 the draft pro­po­sal Im­ple­men­ta­ti­on act re­gi­stra­ti­on ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ners (the "Pro­po­sal") was pu­blis­hed for con­sulta­ti­on. The Pro­po­sal con­tains the obli­ga­ti­on to set up a...
April 2018
De­fi­ni­ti­on of ul­ti­ma­te be­ne­fi­ci­al ow­ner in the Ne­ther­lands
On 6 April 2018 the Dut­ch Mi­nis­ter of Fi­nan­ce sent the draft Im­ple­men­ta­ti­on De­cree re­gar­ding the Mo­ney Laun­de­ring and Ter­ro­rist Fi­nan­cing (Pre­ven­ti­on) Act (Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018) (the "De­cree")...
28/02/2018
Con­sul­ta­tie Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018
Gie­ne­ke van Nier­op en Bob van Zijl heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018.  In het Uit­voe­rings­be­sluit Wwft 2018 wor­den ca­te­go­rie­ën van na­tuur­lij­ke...
05/12/2017
Te­gen­strij­dig be­lang en ver­te­gen­woor­di­ging
De nieu­we te­gen­strij­dig be­lan­g­re­ge­ling heeft wel­is­waar in­ter­ne wer­king maar sta­tu­ten bie­den de mo­ge­lijk­heid om re­ge­lin­gen op te ne­men die in de uit­voe­rings­fa­se be­scher­men te­gen niet-in­te­ge­re be­stuurd...
01 november 2017
Ca­pi­ta Se­lec­ta On­der­ne­mings­recht
Ri­chard No­wak komt eens per half jaar voor de cur­sus Ca­pi­ta Se­lec­ta On­der­ne­mings­recht naar CMS. Hij be­paalt in over­leg met de sec­tie on­der­ne­mings­recht wel­ke on­der­wer­pen re­le­vant zijn voor de prak­tijk...
09 oktober 2017
Ac­tu­a­li­tei­ten In­sol­ven­tie­recht en ze­ker­he­den
Om­schrij­ving Prof. mr. N.E.D. Fa­ber be­han­delt de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van ze­ker­he­den en in­sol­ven­tie­recht. Aan de hand van de ju­ris­pru­den­tie van het af­ge­lo­pen jaar ko­men kwes­ties van pand...