Home / Juristen / Jildau Yilmaz
Portret van Jildau Yilmaz

Jildau Yilmaz

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jildau Yilmaz is sinds 2010 als advocaat in dienst bij CMS. Zij is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate and Construction. Jildau adviseert en procedeert over kwesties die verband houden met het bouwrecht en aanbestedingsrecht.

In 2016 is Jildau gedetacheerd geweest bij de Nederlandse Spoorwegen, waar zij geadviseerd heeft over een groot aantal aanbestedingsprocedures en aanbestedingsrechtelijke kwesties.

Jildau doceert op het gebied van aanbestedingsrecht, onder andere bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

19/08/2021
Voor­deel van de zit­ten­de dienst­ver­le­ner – ac­cep­te­ren of eli­mi­ne­ren?
Een noot van Jildau Yilmaz en Fol­kert Stoop bij de uit­spraak van Recht­bank Rot­ter­dam, 4 mei 2021, C/10/616645 / KG ZA 21-272, ECLI:NL:RBROT:2021:4205. In de noot gaan de au­teurs in op de vraag hoe in...
29/01/2021
Aan­be­ste­dings­recht: een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. Sa­men­vat­ting uit­spra­ke­nIngrij­pen in reeds ge­slo­ten over­een­komst niet mo­ge­lijk­Een aan­be­ste­den­de...
09/11/2020
Aan­be­ste­dings­recht: Een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. I. Sa­men­vat­ting uit­spra­ken Over­heids­op­dracht, in­trek­king aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re­Richt­lijn...
12/06/2020
De co­rona­cri­sis en de aan­be­ste­dings­prak­tijk in Ne­der­land
Ne­der­land is dit jaar hard ge­raakt door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus en de daar­op­vol­gen­de over­heids­maat­re­ge­len. Ui­ter­aard heeft dit ook ge­vol­gen voor aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res. Zo­wel aan­be­ste­den­de dien­sten...
22/10/2018
Duur­zaam aan­be­ste­den van over­heids­op­drach­ten na kli­maat­zaak
On­langs heeft de Ne­der­land­se Staat van het ge­rechts­hof in Den Haag de op­dracht ge­kre­gen om de uit­stoot van broei­kas­gas­sen op kor­te ter­mijn ver­der te­rug te drin­gen. De uit­stoot van broei­kas­gas­sen moet...
24/10/2017
An­ders dan van in­du­stri­ë­le of com­mer­ci­ë­le aard?
Een van de las­tig­ste vraag­stuk­ken in het aan­be­ste­dings­recht is de vraag wan­neer een in­stel­ling kwa­li­fi­ceert als een pu­bliek­rech­te­lij­ke in­stel­ling in de zin van ar­ti­kel 1.1 Aan­be­ste­dings­wet 2012 (Aw 2012)...
12/10/2017
Ge­za­men­lij­ke in­koop aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen
In de ju­ris­pru­den­tie is al ge­rui­me tijd ge­le­den ge­oor­deeld dat aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen pu­bliek­rech­te­lij­ke in­stel­lin­gen zijn en daar­mee aan­be­ste­dings­plich­tig [zie bij­voor­beeld vzr. recht­bank Maas­tricht...
12/10/2017
Ge­za­men­lij­ke in­koop aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen
In de ju­ris­pru­den­tie is al ge­rui­me tijd ge­le­den ge­oor­deeld dat aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen pu­bliek­rech­te­lij­ke in­stel­lin­gen zijn en daar­mee aan­be­ste­dings­plich­tig [zie bij­voor­beeld vzr. recht­bank Maas­tricht...
18/08/2014
Ver­plich­ting tot uit­no­di­gen markt­par­tij kan ook gel­den bij een vrij­wil­lig...
In­lei­ding Het hof Arn­hem-Leeu­war­den heeft on­langs een in­te­res­sant aan­be­ste­dings­rech­te­lijk von­nis ge­we­zen voor markt­par­tij­en en aan­be­ste­den­de dien­sten (ECLI:NL:GHARL:2014:5475). Uit de­ze uit­spraak volgt...
12/08/2014
Meer­vou­dig on­der­hand­se pro­ce­du­re. B-dienst (Cie. van Aan­be­ste­dings­ex­perts,...
Een noot van Jildau Yilmaz en Pet­ra Heems­kerk bij de uit­spraak van de Com­mis­sie van Aan­be­ste­dings­ex­perts, 15 ok­to­ber 2013, nr. 31.Meer­vou­dig on­der­hand­se pro­ce­du­re. B-dienst. Grens­over­schrij­dend be­lang...
30/06/2014
Meer­vou­dig on­der­hand­se pro­ce­du­re. B-dienst (Cie. van Aan­be­ste­dings­ex­perts,...
Een noot van Jildau Yilmaz en Pet­ra Heems­kerk bij de uit­spraak van de Com­mis­sie van Aan­be­ste­dings­ex­perts, 15 ok­to­ber 2013, nr. 31.  Meer­vou­dig on­der­hand­se pro­ce­du­re. B-dienst. Grens­over­schrij­dend be­lang...
22/01/2014
Eu­ro­pees Par­le­ment stemt in met het nieu­we aan­be­ste­dings­pak­ket
Op woens­dag­mid­dag 15 ja­nu­a­ri heeft het Eu­ro­pees Par­le­ment met rui­me meer­der­heid in­ge­stemd met een pak­ket van drie nieu­we aan­be­ste­dings­richt­lij­nen:een richt­lijn voor klas­sie­ke aan­be­ste­din­gen,een voor pu­blie­ke...