Home / Juristen / Jildau Yilmaz
De foto van Jildau Yilmaz

Jildau Yilmaz

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Jildau Yilmaz is sinds 2010 als advocaat in dienst bij CMS. Zij is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate and Construction. Jildau adviseert en procedeert over kwesties die verband houden met het bouwrecht en aanbestedingsrecht.

In 2016 is Jildau gedetacheerd geweest bij de Nederlandse Spoorwegen, waar zij geadviseerd heeft over een groot aantal aanbestedingsprocedures en aanbestedingsrechtelijke kwesties.

Jildau doceert op het gebied van aanbestedingsrecht, onder andere bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

Toon alleen
12/06/2020
De co­rona­cri­sis en de aan­be­ste­dings­prak­tijk in Ne­der­land
12 oktober 2017
Ge­za­men­lij­ke in­koop aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen
In de ju­ris­pru­den­tie is al ge­rui­me tijd ge­le­den ge­oor­deeld dat aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen pu­bliek­rech­te­lij­ke in­stel­lin­gen zijn en daar­mee aan­be­ste­dings­plich­tig [zie bij­voor­beeld vzr. recht­bank Maas­tricht...
Nov 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Tool­box of re­me­dies in pu­blic award pro­ce­du­res avai­la­ble across 33 ju­ris­dic­ti­ons
24/10/2017
An­ders dan van in­du­stri­ë­le of com­mer­ci­ë­le aard?
12/10/2017
Ge­za­men­lij­ke in­koop aca­de­mi­sche zie­ken­hui­zen
18/08/2014
Ver­plich­ting tot uit­no­di­gen markt­par­tij kan ook gel­den bij een vrij­wil­lig...
12/08/2014
Meer­vou­dig on­der­hand­se pro­ce­du­re. B-dienst (Cie. van Aan­be­ste­dings­ex­perts,...
22/01/2014
Eu­ro­pees Par­le­ment stemt in met het nieu­we aan­be­ste­dings­pak­ket
21/11/2013
(Klas­sie­ke) richt­lijn voor het gun­nen van over­heids­op­drach­ten
Voor­stel 2011/0438 (COD)
21/11/2013
Aan­be­ste­dings­re­gels voor con­ces­sies
Voor­stel 2011/0437 (COD)
21/11/2013
Aan­be­ste­dings­re­gels voor de nuts­sec­to­ren
Voor­stel 2011/0439 (COD)
07/10/2013
Nieu­we Eu­ro­pe­se aan­be­ste­dings­richt­lij­nen