Home / People / Leonard Böhmer
Portret van Leonard Böhmer

Leonard Böhmer

Partner
Advocaat

Contact
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Leonard Böhmer is hoofd van onze praktijkgroep Insurance & Litigation. Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheid en verzekeringsrecht en transportrecht. Leonard adviseert met name nationale en internationale ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen op het gebied van risicomanagement.​

Leonard is daarnaast lid van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse orde van advocaten. Hij schreef als rapporteur van Nederland het hoofdstuk over Nederland in het Britse Preliminary Report on Costs van Lord Justice Jackson, lid van de House of Lords.

Meer Minder

Leonard Böhmer is Recommended.

The Legal500 EMEA, 2022

Leonard Böhmer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2021

An excellent lawyer with a great eye for detail but with a healthy level of pragmatism.

Legal500 EMEA 2020

Global Leader - Insurance & Reinsurance / Product Liability Defence

Who’s Who Legal, 2020

Leonard Böhmer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Lidmaatschappen en functies

 • Vereniging Nederlands Procesrecht
 • Vereniging voor Verzekeringsrecht
 • Vereniging voor Vervoerrecht
 • Docent Vervoerrecht Erasmus Universiteit Post Master Douane
 • Docent Universiteit Utrecht PAO Burgerlijk Procesrecht
 • Vereniging Publiek Vervoerrecht
 • Raad van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in het arrondissement Midden Nederland
 • Docent Universiteit Utrecht / PAO (Actualiteiten BPR)
 • Docent Radboud Universiteit Nijmegen (BPR per seizoen gastcollege master BPR)
 • Docent Erasmus Universiteit Rotterdam (Post academisch onderwijs EFS Douanemaster: Vervoerrecht)
 • Algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten
 • Vereniging Publiek Vervoerrecht
 • Adviescomissie burgerlijk procesrecht Nederlandse orde van advocaten
Meer Minder

Opleidingen

 • Vervoersrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht (internationaal recht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

06/06/2023
In­su­ran­ce Day
Meer in­for­ma­tie volgt
23/11/2023
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de 2023 (AVS 2023)
Meer in­for­ma­tie volgt
05/10/2023
Cy­ber
Meer in­for­ma­tie volgt
19/10/2022
CMS In­su­ran­ce - Ho­ge Raad Alert
De Ho­ge Raad der Ne­der­lan­den (Ho­ge Raad) is de hoog­ste rech­ter in Ne­der­land in ci­vie­le za­ken, straf­za­ken en be­las­ting­za­ken. Dat be­te­kent dat de Ho­ge Raad be­oor­deelt of een la­ge­re rech­ter (recht­bank/ge­rechts­hof) bij een uit­spraak het recht juist heeft toe­ge­past en of de pro­ce­du­re juist is ge­volgd. De ar­res­ten die de Ho­ge Raad wijst heb­ben veel­al dan ook een gro­te im­pact op de ju­ri­di­sche prak­tijk. In de CMS In­su­ran­ce – Ho­ge Raad Alert sig­na­le­ren wij al­le voor de ver­ze­ke­rings­rech­te­lij­ke prak­tijk re­le­van­te ar­res­ten. Dit doen wij door mid­del van een kor­te si­tu­a­tie­be­schrij­ving, de be­slis­sing die de Ho­ge Raad hier­in heeft ge­no­men en een link naar de uit­spraak zelf. Hier­mee bent u al­tijd up-to-da­te en bij vra­gen kunt u ge­rust con­tact op­ne­men met on­ze ad­vo­ca­ten.
24/11/2022
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS 2022)
CMS no­digt u graag uit om deel te ne­men aan het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS 2022) op don­der­dag 24 no­vem­ber 2022. Tij­dens dit eve­ne­ment pra­ten wij...
28/06/2022
Toe­na­me ju­ri­di­sche ge­schil­len door kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie
Bij­na ze­ven op de tien (69%) be­drijfs­ju­ris­ten en ri­si­co­ma­na­gers ge­ven aan dat nieu­we tech­no­lo­gie­ën, zo­als kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI), een gro­te­re rol bin­nen hun or­ga­ni­sa­tie zul­len gaan spe­len in...
13/06/2022
(On)dui­de­lijk­heid over reik­wijd­te be­red­dings­kos­ten
Op vrij­dag 22 april 2022 heeft de Ho­ge Raad een be­lang­rijk Ar­rest ge­we­zen over de reik­wijd­te van de be­red­dings­kos­ten (ECLI:NL:HR:2022:588, Ho­ge Raad, 20/02746 (recht­spraak.nl).   In de­ze zaak was het...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
22/06/2022
CMS In­su­ran­ce Day
De ver­ze­ke­rings­sec­tor ziet zich ge­con­fron­teerd met een veel­voud aan ont­wik­ke­lin­gen en uit­da­gin­gen. Op ma­cro­ni­veau zo­als (de na­sleep van) de co­ro­na pan­de­mie, kli­maat­ver­an­de­ring, het con­flict in Oek­ra­ï­ne...
14/04/2022
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid
Pro­fes­si­o­nals (waar­on­der bijv. ad­vo­ca­ten en as­su­ran­tie­tus­sen­per­so­nen) wor­den in toe­ne­men­de ma­te aan­spra­ke­lijk ge­steld voor mo­ge­lij­ke fou­ten; zgn. be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid. Ener­zijds komt dit door­dat (voor­ma­li­ge)...
24/11/2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS 2021)
We heb­ben lang de hoop ge­hou­den dat ons jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS 2021) op 24 no­vem­ber as. in fy­sie­ke vorm door zou kun­nen gaan. Ge­zien de re­cen­te...
05/10/2021
We­bi­nar Cy­ber Claims
Het tem­po waar­in di­gi­ta­li­se­ring het za­ke­lij­ke land­schap ver­an­dert, neemt als­maar toe. Or­ga­ni­sa­ties wor­den steeds meer bloot­ge­steld aan cy­ber­ri­si­co's met toe­ne­men­de po­ten­ti­ë­le fi­nan­ci­ë­le ge­va­ren. Ze­ker...