Home / Juristen / Leonard Böhmer
Portret van Leonard Böhmer

Leonard Böhmer

Partner
Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Leonard Böhmer is hoofd van onze praktijkgroep Insurance & Litigation. Hij is gespecialiseerd in aansprakelijkheid en verzekeringsrecht en transportrecht. Leonard adviseert met name nationale en internationale ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen op het gebied van risicomanagement.​

Leonard is daarnaast lid van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse orde van advocaten. Hij schreef als rapporteur van Nederland het hoofdstuk over Nederland in het Britse Preliminary Report on Costs van Lord Justice Jackson, lid van de House of Lords.

Meer Minder

An excellent lawyer with a great eye for detail but with a healthy level of pragmatism.

Legal500 EMEA 2020

Global Leader - Insurance & Reinsurance / Product Liability Defence

Who’s Who Legal, 2020

Leonard Böhmer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Leonard Böhmer is recommended.

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

 • Vereniging Nederlands Procesrecht
 • Vereniging voor Verzekeringsrecht
 • Vereniging voor Vervoerrecht
 • Docent Vervoerrecht Erasmus Universiteit Post Master Douane
 • Docent Universiteit Utrecht PAO Burgerlijk Procesrecht
 • Vereniging Publiek Vervoerrecht
 • Raad van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in het arrondissement Midden Nederland
 • Docent Universiteit Utrecht / PAO (Actualiteiten BPR)
 • Docent Radboud Universiteit Nijmegen (BPR per seizoen gastcollege master BPR)
 • Docent Erasmus Universiteit Rotterdam (Post academisch onderwijs EFS Douanemaster: Vervoerrecht)
 • Algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten
 • Vereniging Publiek Vervoerrecht
 • Adviescomissie burgerlijk procesrecht Nederlandse orde van advocaten
Meer Minder

Opleidingen

 • Vervoersrecht, Grotius Academie
 • Nederlands recht (internationaal recht), Universiteit Utrecht
Meer Minder
Get in contact with

Feed

17 juni 2021
Cy­ber­ri­si­co’s uit­ge­licht: de ju­ri­disch-stra­te­gi­sche uit­da­gin­gen
De toe­ne­men­de golf van ransom­wa­re aan­val­len toont aan dat cy­ber­weer­baar­heid voor vrij­wel al­le or­ga­ni­sa­ties een aan­dachts­punt dient te blij­ven. Het blijkt in de prak­tijk las­tig om de steeds ge­a­van­ceer­de­re...
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
21 januari 2021
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) Deel 3
Zo­als aan­ge­kon­digd tij­dens deel 2 van ons eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de, or­ga­ni­se­ren we ook nog een der­de ses­sie, om zo ook de res­te­ren­de door de Ho­ge Raad in 2020 ge­we­zen...
30/11/2020
Kijk te­rug: we­bi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de
Op don­der­dag 19 en don­der­dag 26 no­vem­ber heeft het jaar­lijk­se eve­ne­ment Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de (AVS) plaats­ge­von­den. Tij­dens dit eve­ne­ment be­han­del­den on­ze ad­vo­ca­ten de...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
05 maart 2020
Pri­mai­re dek­kings­om­schrij­ving m.m.v. Starr Com­pa­nies
Na een zeer ge­slaag­de eer­ste edi­tie or­ga­ni­seert CMS op don­der­dag 5 maart 2020 het twee­de ont­bijt­se­mi­nar ver­ze­ke­rings­recht met als on­der­werp pri­mai­re dek­kings­om­schrij­ving, in sa­men­wer­king met Starr Com­pa­nies. Rem­ko...
06 februari 2020
Ont­bijt­se­mi­nar ver­ze­ke­rings­recht ver­zwij­ging / me­de­de­lings­plicht
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 6 fe­bru­a­ri 2020 het eer­ste ont­bijt­se­mi­nar ver­ze­ke­rings­recht met als on­der­werp ver­zwij­ging/me­de­de­lings­plicht. Rob­bert van Bra­kel van CMS zal aan de hand van re­cen­te ju­ris­pru­den­tie...
28 november 2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 28 no­vem­ber 2019 het jaar­lijk­se se­mi­nar Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring & Scha­de­On­der­wer­pen die tij­dens het se­mi­nar aan bod ko­men zijn on­der meer:be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid­cau­saal...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2019 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 'prag­ma­tic, class, pleasant and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
08 november 2018
Brexit
We cor­di­al­ly in­vi­te you to at­tend our in­ter­na­ti­o­nal in­su­ran­ce se­mi­nar 'Brexit from a Eu­ro­pean per­spec­ti­ve' on hot to­pics about Brexit. The se­mi­nar is in coo­p­e­ra­ti­on with Lloy­d's Ne­ther­lands and will ta­ke...
02/11/2018
Har­de Brexit: een hoop ge­doe
Op 30 maart 2019 ligt het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk (VK) uit de EU zon­der na­de­re af­spra­ken. Brit­se ver­ze­ke­raars en tus­sen­per­so­nen kun­nen vol­gens de Wet op het fi­nan­ci­eel toe­zicht (Wft) niet meer op ba­sis van...
18 oktober 2018
Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid
Op don­der­dag 18 ok­to­ber 2018 or­ga­ni­seert de CMS In­su­ran­ce sector­groep in sa­men­wer­king met Raets­he­ren een se­mi­nar over Be­roeps- aan­spra­ke­lijk­heid.  Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heid is van al­le tij­den. En ge­zien...