Home / Europa / Nederland / Commercial / Vervoersrecht

Vervoersrecht

Terug naar Commercial

De voortgaande Europese regelgeving op het gebied van vervoer zorgt voor een nieuwe dimensie voor overheid, verladers en vervoerders. Retourlogistiek wordt steeds belangrijker voor de producenten. Zaken als grensoverschrijdend verkeer van chauffeurs en verdergaande en concretere milieuvoorschriften (geluid, uitstoot, arbeidsomstandigheden) vragen om nieuwe oplossingen van bestaande problemen. De voortschrijdende globalisering, in combinatie met nieuwe communicatiemethoden, consolidatie en de specialisatie van de verschillende deelnemers maakt het vervoersrecht complexer. Daarnaast is er meer aandacht voor criminaliteitsbestrijding en risicobestrijding in het vervoer.

CMS adviseert in dit kader transporteurs, opdrachtgevers en verzekeraars over het vervoersrecht. Zowel nationaal als internationaal. Uiteraard kunnen wij u bijstaan op het gebied van contracten, variërend van een eenvoudige vervoersovereenkomst tot en met het opstellen van een mondiaal logistiek systeem met meerdere modaliteiten (zee-, lucht- , weg- en spoorvervoer). Daarnaast begeleiden wij u in het procederen en arbitreren over ladingschades en (opgezegde) logistieke contracten.

25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
In de­ze vier­de en laat­ste pod­cast uit on­ze se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) heb­ben we In­grid de Bruijn, stra­te­gisch ad­vi­seur bij Ver­voer­re­gio Am­ster­dam, Quin­ten Sel­horst, CEO en Co-foun­der bij...
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
In de­ze twee­de uit een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) be­spre­ken we de be­taal­mo­ge­lijk­he­den voor MaaS ver­voers­dienst­ver­le­ning. Da­niel van Delft, Coun­try Ma­na­ger bij Vi­sa, Mar­co...
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) krijgt in Ne­der­land steeds meer vorm. Ver­schil­len­de par­tij­en com­bi­ne­ren nieu­we op­los­sin­gen voor on­ze be­hoef­ten aan flexi­be­le, duur­za­me en be­taal­ba­re mo­bi­li­teit. Cen­traal staat...
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Dit is de eer­ste van een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS). MaaS staat voor een tran­si­tie in mo­bi­li­teit, waar­bij de con­su­ment mo­bi­li­teit in­koopt, in plaats van te in­ves­te­ren in...
21/03/2019
CMS ad­vi­seert bij ver­koop van 2gett­he­re
CMS heeft één van de ver­ko­pen­de aan­deel­hou­ders bij­ge­staan bij de ver­koop van 60% van de aan­de­len in het ka­pi­taal van 2gett­he­re B.V. aan ZF Frie­d­richs­ha­fen AG.2gett­he­re ont­wik­kelt voer­tui­gen die pas­sa­giers...
25/05/2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
In a world whe­re ‘con­tent is king’, the batt­le among me­dia com­pa­nies for the rights to screen ori­gi­nal en­ter­tain­ment and li­ve spor­ting events has ne­ver been mo­re in­ten­se.When broad­cast gi­ants BT Group...
30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
02/12/2009
CMS staat TNT Ne­der­land bij
Op 17 no­vem­ber 2009 heeft het Fran­se Cour de Cas­sa­ti­on de cas­sa­tie­klach­ten te­gen TNT Ne­der­land af­ge­we­zen. De rechts­zaak (sinds 2001) draait om de vraag of een ver­traag­de af­le­ve­ring van me­di­cij­nen als...
11/09/2009
CMS staat Qbuzz suc­ces­vol bij
De gun­ning aan Qbuzz van de con­ces­sie voor het open­baar ver­voer in de re­gio Gro­nin­gen Dren­the, vindt door­gang. CMS Der­ks Star Bus­mann heeft Qbuzz suc­ces­vol bij­ge­staan in de­ze zaak. Na de toe­wij­zing aan...
27/04/2009
Hoe sterk is de een­za­me fiet­ser
De slo­gan 'Neem va­ker de fiets' wordt in ve­ler­lei ver­band ge­bruikt. Of het nu gaat om een voor­lich­tings­cam­pag­ne van de over­heid, een ver­ze­ke­raar of - nog dich­ter bij huis - de cam­pag­ne van het mo­bi­li­teits­ini­ti­a­tief...
31/10/2008
CMS DSB be­ge­leidt Qbuzz
De voor­zie­nin­gen­rech­ter van het Col­le­ge van Be­roep voor het be­drijfs­le­ven heeft op 28 ok­to­ber 2008 Con­nexxi­on Open­baar Ver­voer N.V. en Ar­ri­va Open­baar Ver­voer N.V. niet-ont­van­ke­lijk ver­klaard in hun be­zwa­ren...
06/10/2008
CMS DSB be­ge­leidt en ad­vi­seert HSH Nord­bank AG
CMS Der­ks Star Bus­mann heeft HSH Nord­bank AG ("HSH") be­ge­leid en ge­ad­vi­seerd bij de fi­nan­cie­ring van Ox-trac­ti­on (Lo­co­mo­ti­ves) N.V. ("Ox"), een on­der­ne­ming ge­richt op het lea­sen van lo­co­mo­tie­ven in heel...