Home / Juristen / Madeleine Lamers
Portret van Madeleine Lamers

Madeleine Lamers

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Madeleine Lamers is meer dan 30 jaar werkzaam binnen het arbeidsrecht. Zij adviseert (grote) ondernemingen op allerlei gebied waaronder individueel ontslagrecht maar zij heeft ook uitgebreide ervaring met grote reorganisaties, collectief ontslag en daarbij behorend medezeggenschapstrajecten. Ook heeft zij ruime ervaring in procedures bij onder meer de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam aangaande medezeggenschap. Tevens adviseert zij veelvuldig over de positie van de statutair bestuurder waarbij zij zowel ruime ervaring heeft aan de zijde van de ondernemer als aan de zijde van de bestuurder. Met enige regelmaat adviseert zij het hogere management bij diverse arbeidsrechtelijke aangelegenheden en is zij sterk gespecialiseerd in de WNT. Daarnaast adviseert zij over cao kwesties en overgang van onderneming.

Sedert enige jaren is zij ook actief als MfN register mediator.

Meer Minder

Madeleine Lamers is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Lidmaatschappen en functies

  • Docente Academie voor de Rechtspraktijk (met name over de statutair directeur
  • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

 

Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaat- en Europees recht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
29/10/2019
Ar­beids­recht­lunch
Op 29 ok­to­ber en op 9 de­cem­ber 2019 ge­ven wij u een kijk­je in on­ze keu­ken. Wij pra­ten u dan graag bij over trends en aan­dachts­pun­ten voor werk­ge­vers aan de hand van uit­spra­ken van on­der meer kan­ton­rech­ters...
27/06/2018
De­zelf­de rech­ten voor amb­te­na­ren
Op 1 ja­nu­a­ri 2020 treedt de Wet nor­ma­li­se­ring rechts­po­si­tie amb­te­na­ren (WN­RA) in wer­king. Door de­ze wet krij­gen amb­te­na­ren zo veel mo­ge­lijk de­zelf­de rech­ten als werk­ne­mers in het be­drijfs­le­ven. Zo gaat...
12/07/2016
Wet Huis Klok­ken­lui­ders
Op 1 ju­li 2016 is de Wet Huis voor de Klok­ken­lui­ders (Wet HVK) in wer­king ge­tre­den. In te­gen­stel­ling tot in Ne­der­land, maakt in Ame­ri­ka 'w­his­t­le­blo­wing' al lang deel uit van 'de cul­tuur'. De be­hoef­te...
12/07/2016
Wet Huis Klok­ken­lui­ders
Op 1 ju­li 2016 is de Wet Huis voor de Klok­ken­lui­ders (Wet HVK) in wer­king ge­tre­den. In te­gen­stel­ling tot in Ne­der­land, maakt in Ame­ri­ka 'w­his­t­le­blo­wing' al lang deel uit van 'de cul­tuur'. De be­hoef­te...
12/02/2015
De ont­bin­dings­pro­ce­du­re nieu­we stijl
Bij de in­wer­king­tre­ding van het nieu­we ont­slag­recht per 1 ju­li 2015 wor­den werk­ge­vers ge­con­fron­teerd met een ge­slo­ten sys­teem van ont­slag­gron­den. In dit ar­ti­kel zal ik in­gaan op het nieu­we sys­teem en...
05/08/2014
Con­cur­ren­tie- en re­la­tie­be­ding bij de­ta­che­ring: hoe zat het ook al­weer?
Met eni­ge re­gel­maat wor­den werk­ne­mers ge­de­ta­cheerd bij op­dracht­ge­vers. Dit geldt in di­ver­se sec­to­ren, maar ze­ker bin­nen de ICT. Het is ge­brui­ke­lijk dat werk­ne­mers die ge­de­ta­cheerd wor­den bij op­dracht­ge­vers...
27/02/2014
Wets­voor­stel Werk en Ze­ker­heid met rui­me steun in de Twee­de Ka­mer aan­ge­no­men
Op 4 de­cem­ber 2013 in­for­meer­den wij u over de be­lang­rijk­ste on­der­de­len uit het wets­voor­stel Werk & Ze­ker­heid. Werk­ne­mers met flexi­be­le con­trac­ten gaan meer ze­ker­heid krij­gen en kun­nen eer­der door­stro­men...
31/10/2012
“Op­vol­gend werk­ge­ver­schap”, hoe zat het ook al­weer?
In het Bur­ger­lijk Wet­boek is be­paald dat een werk­ge­ver maxi­maal drie­maal een be­paal­de tijd con­tract mag aan­bie­den met een maxi­mum pe­ri­o­de van 36 maan­den. De­ze re­gel geldt ook voor op el­kaar vol­gen­de ar­beids­over­een­kom­sten...
25/10/2012
Pak­ket­ver­ge­lij­king
De kan­ton­rech­ter Utrecht oor­deel­de op 28 au­gus­tus jl. dat ‘in­clu­sief loon’ strij­dig was met de toe­pas­se­lij­ke CAO, maar dat er wel aan­kno­pings­pun­ten zijn voor een ‘pak­ket­ver­ge­lij­king’ (LJN BX8...
04/04/2012
Ont­bin­dings­ver­zoek werk­neem­ster ad­vo­ca­ten­kan­toor
Werk­neem­ster heeft de kan­ton­rech­ter Til­burg ver­zocht haar ar­beids­over­een­komst, voor zo­ver die nog be­staat, te ont­bin­den on­der toe­ken­ning van een ver­goe­ding ter hoog­te van €80.084,-- (bru­to). Werk­geef­ster...
11/05/2011
Pas­sen­de ar­beid kan be­don­gen ar­beid wor­den!
In ge­val van ar­beids­on­ge­schikt­heid van een werk­ne­mer heb­ben zo­wel werk­ge­ver als werk­ne­mer re-in­te­gra­tie­ver­plich­tin­gen. In­dien de werk­ne­mer niet meer zijn ei­gen werk (de be­don­gen ar­beid) kan ver­rich­ten...