Home / People / Madeleine Lamers
Portret van Madeleine Lamers

Madeleine Lamers

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Madeleine Lamers is meer dan 30 jaar werkzaam binnen het arbeidsrecht. Zij adviseert (grote) ondernemingen op allerlei gebied waaronder individueel ontslagrecht maar zij heeft ook uitgebreide ervaring met grote reorganisaties, collectief ontslag en daarbij behorend medezeggenschapstrajecten. Ook heeft zij ruime ervaring in procedures bij onder meer de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam aangaande medezeggenschap. Tevens adviseert zij veelvuldig over de positie van de statutair bestuurder waarbij zij zowel ruime ervaring heeft aan de zijde van de ondernemer als aan de zijde van de bestuurder. Met enige regelmaat adviseert zij het hogere management bij diverse arbeidsrechtelijke aangelegenheden en is zij sterk gespecialiseerd in de WNT. Daarnaast adviseert zij over cao kwesties en overgang van onderneming.

Sedert enige jaren is zij ook actief als MfN register mediator.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Docente Academie voor de Rechtspraktijk (met name over de statutair directeur
  • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)

 

Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaat- en Europees recht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

16/06/2022
We­bi­nar ar­beids­recht: On­der­ne­mings­raad
De on­der­ne­mings­raad, voor som­mi­ge werk­ge­vers een spar­ring­part­ner en voor an­de­re een or­gaan waar men het liefst om­heen werkt. En dat ter­wijl er veel (voor­ge­no­men) be­slui­ten zijn die pas na ad­vies of soms...
17/05/2022
Ont­wik­ke­lin­gen rond klok­ken­lui­ders en de so­ci­a­le vei­lig­heid op het werk
So­ci­a­le vei­lig­heid op de werk­vloer is voor veel werk­ge­vers top of mind en fei­te­lijk niet nieuw. Ech­ter, van­we­ge een aan­tal in­ci­den­ten die de pers veel­vul­dig heeft ge­haald, is het een on­der­werp dat op...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
03/04/2020
Co­vid-19 (co­ro­na­vi­rus) – wat nu en wat la­ter
Graag no­di­gen wij u uit voor ons Ne­der­lands­ta­li­ge we­bi­nar op vrij­dag 3 april 2020 om 15:00 uur over een aan­tal on­der­wer­pen die werk­ge­vers sinds het uit­bre­ken van de Co­rona­cri­sis in toe­ne­men­de ma­te be­zig­houdt.Eén...
29/10/2019
Ar­beids­recht­lunch
Op 29 ok­to­ber en op 9 de­cem­ber 2019 ge­ven wij u een kijk­je in on­ze keu­ken. Wij pra­ten u dan graag bij over trends en aan­dachts­pun­ten voor werk­ge­vers aan de hand van uit­spra­ken van on­der meer kan­ton­rech­ters...
27/06/2018
De­zelf­de rech­ten voor amb­te­na­ren
Op 1 ja­nu­a­ri 2020 treedt de Wet nor­ma­li­se­ring rechts­po­si­tie amb­te­na­ren (WN­RA) in wer­king. Door de­ze wet krij­gen amb­te­na­ren zo veel mo­ge­lijk de­zelf­de rech­ten als werk­ne­mers in het be­drijfs­le­ven. Zo gaat...
12/07/2016
Wet Huis Klok­ken­lui­ders
Op 1 ju­li 2016 is de Wet Huis voor de Klok­ken­lui­ders (Wet HVK) in wer­king ge­tre­den. In te­gen­stel­ling tot in Ne­der­land, maakt in Ame­ri­ka 'w­his­t­le­blo­wing' al lang deel uit van 'de cul­tuur'. De be­hoef­te...
12/07/2016
Wet Huis Klok­ken­lui­ders
Op 1 ju­li 2016 is de Wet Huis voor de Klok­ken­lui­ders (Wet HVK) in wer­king ge­tre­den. In te­gen­stel­ling tot in Ne­der­land, maakt in Ame­ri­ka 'w­his­t­le­blo­wing' al lang deel uit van 'de cul­tuur'. De be­hoef­te...
16/06/2015
Work­shops Ar­beids­recht
Op dins­dag 16 ju­ni 2015 or­ga­ni­seert de Prak­tijk­groep Ar­beids­recht de jaar­lijk­se work­shop­bij­een­komst. Wij no­di­gen u daar graag voor uit.Tij­dens de work­shops be­han­de­len le­den van de Prak­tijk­groep Ar­beids­recht...
05/06/2015
Uit­no­di­ging | Mi­ni sym­po­si­um 'Ar­beids­par­ti­ci­pa­tie: in­zich­ten uit de prak­tijk'
De in­voe­ring van de drie gro­te tran­si­ties (WMO, Jeugd­zorg en Ar­beids­par­ti­ci­pa­tie) en de op han­den zijn­de ra­ti­fi­ca­tie van het VN-Ver­drag voor rech­ten van men­sen met een be­per­king, zijn be­lang­rij­ke ont­wik­ke­lin­gen...
12/02/2015
De ont­bin­dings­pro­ce­du­re nieu­we stijl
Bij de in­wer­king­tre­ding van het nieu­we ont­slag­recht per 1 ju­li 2015 wor­den werk­ge­vers ge­con­fron­teerd met een ge­slo­ten sys­teem van ont­slag­gron­den. In dit ar­ti­kel zal ik in­gaan op het nieu­we sys­teem en...
09/12/2014
Ont­bijt­se­mi­nar Flexi­be­le ar­beids­re­la­ties
Heeft u te ma­ken met ju­ri­di­sche as­pec­ten rond­om in­huur van (tij­de­lijk) per­so­neel? Wilt u we­ten wat hier­in per 1 ja­nu­a­ri 2015 wij­zigt als ge­volg van de Wet Werk en Ze­ker­heid en de Wet Be­schik­king Geen...