Home / Juristen / Petra Heemskerk
Portret van Petra Heemskerk

Petra Heemskerk

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Petra Heemskerk is advocaat binnen onze Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij heeft brede ervaring in Europees recht en aanbestedingsrecht. Daarnaast is zij lead partner van de Mobility-sector, die zich bezig houdt met mobiliteit in algemene zin en een bijzondere focus heeft op ACE (zelfrijdende voertuigen), MaaS (Mobility as a Service) en mobiliteit & infrastructuur.

Petra begeleidt op aanbestedingsrechtelijk vlak zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen. Zij richt zich op de preventieve toetsing van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en zij treedt op in aanbestedingsgeschillen. Daarnaast adviseert zij omtrent aanbestedingsrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Op mobiliteitsvlak is de ervaring van Petra en het Mobility-team breed. Binnen de groep komen diverse juridische invalshoeken samen en bestrijkt het team een divers scala aan onderwerpen. Van privacyvraagstukken tot mededingingsrechtelijke uitdagingen, en van smart contracts en block chain tot contractering van nieuwe stadsconcepten. Juist ook op dit vlak legt Petra zich toe op de begeleiding van start-ups en is zij betrokken bij innovatieve concepten die out-of-the-box-input vragen. 

Petra heeft als docent Aanbestedingsrecht gewerkt voor de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Zij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en zij is docent aan de Grotius Academie. Tevens is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Petra werkt tot slot als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

Voor haar komst naar CMS in 2006 was zij van 1997 tot 2006 werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Meer Minder

Responsive, structured, knowledgeable and assertive.

Chambers Europe 2021

Global Leader - Government Contracts

Who’s Who Legal, 2020

Petra Heemskerk is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Team head Petra Heemskerk is a specialist in procurement law.

The Legal 500 EMEA, 2020

Petra Heemskerk wins praise for her work on public procurement law, acting for both public and private sector clients.

Chambers Europe, 2020

"strong character," while also praising her "excellent knowledge and understanding”.

Chambers Europe, 2020

Petra Heemskerk is recommended.

The Legal 500, 2019

"Her in-depth knowledge of public tender law. Her sparkling personality."

Acritas Stars, 2018

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaat- en strafrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder
Get in contact with

Feed

29 april 2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
14 april 2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
31 maart 2021
CMS be­ge­leidt Hes­sing Su­per­vers bij ‘fa­briek van de toe­komst’
CMS heeft Hes­sing Su­per­vers be­ge­leid bij haar pro­ject in Noord-Lim­burg (Ven­lo-re­gio), waar de pro­du­cent van ge­sne­den groen­te en fruit haar nieu­we ‘fa­briek van de toe­komst’ zal re­a­li­se­ren en waar haar...
18 maart 2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
23/02/2021
Rij­zen­de rechts­be­scher­ming
In een brief van 12 fe­bru­a­ri 2021 pre­sen­teert de Staats­se­cre­ta­ris van Eco­no­mi­sche Za­ken en Kli­maat aan de Ka­mer ver­schil­len­de, lang­ver­wach­te maat­re­ge­len ter ver­be­te­ring van de rechts­be­scher­ming bij aan­be­ste­din­gen...
01/02/2021
Eu­ro­pe­se Com­mis­sie: duur­zaam stap­pen­plan naar groe­ne, be­taal­ba­re en slim­me...
Op 9 de­cem­ber 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie (EC) haar stra­te­gie ge­pre­sen­teerd voor een groe­ne, be­taal­ba­re en slim­me mo­bi­li­teit: het Plan voor Duur­za­me Mo­bi­li­teit. Het doel van dit plan is om een fun­da­men­te­le...
29/01/2021
Aan­be­ste­dings­recht: een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. Sa­men­vat­ting uit­spra­ke­nIngrij­pen in reeds ge­slo­ten over­een­komst niet mo­ge­lijk­Een aan­be­ste­den­de...
07/12/2020
Voor­zie­nin­gen­rech­ter zet Eu­ro­pees vraag­te­ken ach­ter on­der­hand­se gun­ning...
Mag de on­der­hand­se gun­ning van het hoof­drail­net door de Staats­se­cre­ta­ris van In­fra­struc­tuur en Wa­ter­staat aan de NS voor de pe­ri­o­de 2025-2035 wel of niet?De­ze vraag was aan de rech­ter voor­ge­legd door...
3 december 2020
Pet­ra Heems­kerk: 'Er is niet één stan­daard de­fi­ni­tie van 'goe­d' op­dracht­ge­ver­schap'
Pu­blie­ke op­dracht­ge­vers wor­den in toe­ne­men­de ma­te ge­con­fron­teerd met gro­te am­bi­ties, denk hier­bij aan duur­zaam­heids­doe­len en mo­bi­li­teits­plan­nen. Com­plexe op­ga­ves als de­ze vra­gen om ‘goed’ op­dracht­ge­ver­schap...
09/11/2020
Aan­be­ste­dings­recht: Een se­lec­tie uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - mei...
On­der­staand treft u een over­zicht van een aan­tal re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van het aan­be­ste­dings­recht. I. Sa­men­vat­ting uit­spra­ken Over­heids­op­dracht, in­trek­king aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re­Richt­lijn...
20/07/2020
Do­de­lij­ke cock­tail van on­be­ziel­de zelf­rei­ni­ging en re­ac­ti­vi­teit
Re­cent heeft het Ge­rechts­hof Den Haag (Hof) zich uit­ge­la­ten over de ern­sti­ge fout in re­la­tie tot in­houd en om­vang van zelf­rei­ni­gen­de maat­re­ge­len die uit­slui­ting zou­den moe­ten voor­ko­men. In dat ka­der...
07 mei 2020
Pet­ra Heems­kerk: ‘Beet­je link, zo’n co­rona­clau­su­le bij een aan­be­ste­ding...
Bou­wend Ne­der­land heeft voor haar le­den co­rona­clau­su­les ge­for­mu­leerd voor nieu­we con­trac­ten, voor in­schrij­vin­gen bij een aan­be­ste­ding, voor meer­werk en voor con­trac­ten met on­der­aan­ne­mers en ad­vi­seurs...