Home / Juristen / Petra Heemskerk
De foto van Petra Heemskerk

Petra Heemskerk

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Petra Heemskerk is advocaat binnen onze Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij heeft brede ervaring in Europees recht en aanbestedingsrecht. Daarnaast is zij lead partner van de Mobility-sector, die zich bezig houdt met mobiliteit in algemene zin en een bijzondere focus heeft op ACE (zelfrijdende voertuigen), MaaS (Mobility as a Service) en mobiliteit & infrastructuur.

Petra begeleidt op aanbestedingsrechtelijk vlak zowel aanbestedende diensten als inschrijvende ondernemingen. Zij richt zich op de preventieve toetsing van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en zij treedt op in aanbestedingsgeschillen. Daarnaast adviseert zij omtrent aanbestedingsrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Op mobiliteitsvlak is de ervaring van Petra en het Mobility-team breed. Binnen de groep komen diverse juridische invalshoeken samen en bestrijkt het team een divers scala aan onderwerpen. Van privacyvraagstukken tot mededingingsrechtelijke uitdagingen, en van smart contracts en block chain tot contractering van nieuwe stadsconcepten. Juist ook op dit vlak legt Petra zich toe op de begeleiding van start-ups en is zij betrokken bij innovatieve concepten die out-of-the-box-input vragen. 

Petra heeft als docent Aanbestedingsrecht gewerkt voor de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Zij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en zij is docent aan de Grotius Academie. Tevens is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Petra werkt tot slot als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

Voor haar komst naar CMS in 2006 was zij van 1997 tot 2006 werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Meer Minder

Petra Heemskerk wins praise for her work on public procurement law, acting for both public and private sector clients.

Chambers Europe, 2020

"strong character," while also praising her "excellent knowledge and understanding”.

Chambers Europe, 2020

Petra Heemskerk is recommended.

The Legal 500, 2019

The 'outstanding' Petra Heemskerk is widely recommended for procurement.

Legal 500, 2018

"Her in-depth knowledge of public tender law. Her sparkling personality."

Acritas Stars, 2018

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaat- en strafrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

Toon alleen
12 mrt. 20
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2020 be­kend
13 okt. 17
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Mo­bi­li­teit
In­tro­du­ce so­me text In het Re­geer­ak­koord "Ver­trou­wen in de toe­komst" is er veel aan­dacht voor mo­bi­li­teit. Be­grij­pe­lijk, nu ge­ge­ven de snel­heid waar­mee ont­wik­ke­lin­gen el­kaar op­vol­gen on­mo­ge­lijk is het...
02/03/2020
OV-con­ces­sies door acht ei­sen MaaS-waar­dig
03 okt. 17
Stren­ge ei­sen aan uit­zon­de­ring op aan­be­ste­dings­plicht bij spe­ci­a­le...
De voor­zie­nin­gen­rech­ter heeft een streep ge­zet door de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Cu­re en Dong voor de ont­wik­ke­ling en re­a­li­sa­tie van een af­val­ver­wer­kings­in­stal­la­tie. Cu­re en Dong stel­den de op­dracht hier­voor...
24/01/2020
Dij­ken­bouw met de beurs open op ta­fel | NRC
21 okt. 16
Aan­be­ste­ding jeugd­zorg: pla­fond­bud­get zon­der vei­lig­heids­ven­tiel dis­pro­por­ti­o­neel
In­lei­ding De voor­zie­nin­gen­rech­ter van de recht­bank Den Haag heeft de ge­meen­ten Alp­hen aan den Rijn en Kaag en Braas­sem op de vin­gers ge­tikt om­dat zij bij de aan­be­ste­ding voor jeugd­hulp dis­pro­por­ti­o­ne­le...
Nov 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Tool­box of re­me­dies in pu­blic award pro­ce­du­res avai­la­ble...
13 okt. 16
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de...
12/11/2019
Recht­bank Lim­burg stelt paal en perk aan Gross­mann-ver­weer
13 okt. 16
Nieuw in­koop- en aan­be­ste­dings­be­leid
Op 30 sep­tem­ber 2016 heeft de com­mis­sie Be­stuurs­za­ken, Com­mu­ni­ca­tie en Fi­nan­ci­ën het nieu­we in­koop- en aan­be­ste­dings­be­leid van de Wa­ter­schap­pen vast­ge­legd. Het doel van dit nieu­we be­leid is om wa­ter­schap­pen...
29/10/2019
Recht­bank Den Haag: Ge­meen­ten Haag­lan­den moe­ten ta­rie­ven...
14 jul. 16
De Va­lys-zaak: een uit­brei­ding van aan­be­ste­dings­rech­te­lij­ke rechts­be­scher­ming...
Ad­vo­caat-Ge­ne­raal Cam­pos Sán­chez-Bordo­na heeft zich in zijn con­clu­sie van 30 ju­ni 2016 uit­ge­la­ten over pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen die de Ho­ge Raad heeft ge­steld in een zaak over de aan­be­ste­ding van Va­lys-ver­voer....