Home / People / Rogier de Vrey
Portret van Rogier Vrey

Rogier de Vrey

Partner
Advocaat | Head of IP

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Rogier de Vrey is hoofd van de Praktijkgroep IP/TMC en heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over alle aspecten van intellectueel eigendom en media- en reclameaangelegenheden.​

Rogier promoveerde op mededinging- en reclamerecht. Tijdens zijn PhD werkte Rogier bij verschillende gerenommeerde instellingen, waaronder de Europese Commissie en het Max Planck Instituut in München.​

In zijn praktijk legt Rogier een bijzondere nadruk op internationale intellectuele eigendomsrechten, zowel transacties als geschillen. Hij adviseert op het gebied van parallelhandel, bestrijding van namaak, hinderlaagmarketing, sponsoring en licenties, ticketing regulering, exploitatie en handhaving van (digitale) mediarechten, reclame en IE-inbreuk.​

Rogier is hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en lid van de redactieraad van het gerenommeerde tijdschrift Intellectual Property and Advertising Law (IER). Ook is hij auteur van verschillende publicaties op het gebied van IP/TMC, waaronder coauteur van het toonaangevende handboek over Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten.

Meer Minder

Rogier is always available for consultation on short notice which makes it very easy for our global team to have global team discussions whenever necessary.

The Legal500 EMEA, 2022

Rogier is highly recommended for his efficiency, knowledge, skill and dedication to deliver a great service.

The Legal500 EMEA, 2022

Rogier is just there when you need him, always flexible, in a good mood and never compromising on quality.

The Legal 500 EMEA, 2021

Rogier de Vrey is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2021

Partner Rogier de Vrey is easily approachable to the client and strong in communication. He is straightforward and paints a clear picture of expectations.

The Legal 500 EMEA, 2020

"Department head Rogier de Vrey assists clients with transactional and contentious matters in relation to all types of IP assets; he also has expertise in breeder’s rights and crop protection issues."

The Legal 500, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Docent Universiteit Leiden / PAO ('Verdieping Merken- en Modellenrecht)
  • Docent Universiteit Utrecht / PAO (Handhaving IE)
  • Docent Universiteit van Amsterdam / VSO (IE in de marketing)
  • Docent Universiteit Utrecht / Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) (verbonden als onderzoeker)
  • Docent Universiteit Leiden (Communicatie- en Mediarecht)
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (econ. publiek- bedrijfs- en privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder
16/03/2022
Ex­perts in Gam­bling Law
The gam­bling in­du­stry is con­stant­ly in a sta­te of chan­ge. Whi­le re­gu­la­to­ry li­be­ra­li­sa­ti­on is cre­a­ting new op­por­tu­ni­ties in so­me ju­ris­dic­ti­ons, tigh­te­ning le­gis­la­ti­on is clo­sing down ave­nues in others...

Feed

24/03/2023
Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te: maart 2023
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt de be­hoef­te aan spe­ci­a­lis­ti­sche ju­ri­di­sche ken­nis zo­doen­de steeds meer toe. Om u te hel­pen voor­op te blij­ven lo­pen, bren­gen wij daar­om een maan­de­lijk­se news­flash met de laat­ste ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken, in­for­ma­tie af­kom­stig van de au­to­ri­tei­ten en re­le­van­te ach­ter­grond­ar­ti­ke­len.Om na­vi­ge­ren zo een­vou­dig mo­ge­lijk te ma­ken, heb­ben we de in­for­ma­tie op­ge­splitst in twee over­zich­ten, één over­zicht spe­ci­fiek over ge­nees­mid­de­len en één over­zicht spe­ci­fiek over me­di­sche hulp­mid­de­len. Klik hier­on­der op het voor u re­le­van­te over­zicht en blijf op de hoog­te van de­ze cru­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen.
16/03/2023
Se­mi­nar: DSA en DMA - de be­te­ke­nis voor Ne­der­land­se  on­der­ne­min­gen en con­su­men­ten
De Di­gi­tal Ser­vi­ces Act (DSA) en de Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA) zijn in­mid­dels in wer­king ge­tre­den. De­ze re­gels be­o­gen een vei­li­ge di­gi­ta­le ruim­te te cre­ë­ren en een ge­lijk speel­veld voor on­der­ne­min­gen...
13/02/2023
Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te: fe­bru­a­ri 2023
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt de be­hoef­te aan spe­ci­a­lis­ti­sche ju­ri­di­sche ken­nis zo­doen­de steeds meer toe. Om u te hel­pen voor­op te blij­ven lo­pen, bren­gen wij daar­om een maan­de­lijk­se news­flash met de laat­ste ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken, in­for­ma­tie af­kom­stig van de au­to­ri­tei­ten en re­le­van­te ach­ter­grond­ar­ti­ke­len.Om na­vi­ge­ren zo een­vou­dig mo­ge­lijk te ma­ken, heb­ben we de in­for­ma­tie op­ge­splitst in twee over­zich­ten, één over­zicht spe­ci­fiek over ge­nees­mid­de­len en één over­zicht spe­ci­fiek over me­di­sche hulp­mid­de­len. Klik hier­on­der op het voor u re­le­van­te over­zicht en blijf op de hoog­te van de­ze cru­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen.
26/01/2023
Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te: ja­nu­a­ri 2023
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt de be­hoef­te aan spe­ci­a­lis­ti­sche ju­ri­di­sche ken­nis zo­doen­de steeds meer toe. Om u te hel­pen voor­op te blij­ven lo­pen, bren­gen wij daar­om een maan­de­lijk­se news­flash met de laat­ste ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken, in­for­ma­tie af­kom­stig van de au­to­ri­tei­ten en re­le­van­te ach­ter­grond­ar­ti­ke­len.Om na­vi­ge­ren zo een­vou­dig mo­ge­lijk te ma­ken, heb­ben we de in­for­ma­tie op­ge­splitst in twee over­zich­ten, één over­zicht spe­ci­fiek over ge­nees­mid­de­len en één over­zicht spe­ci­fiek over me­di­sche hulp­mid­de­len. Klik hier­on­der op het voor u re­le­van­te over­zicht en blijf op de hoog­te van de­ze cru­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen.
25/12/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te de­cem­ber 2022
De­cem­ber 2022 De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt de be­hoef­te aan spe­ci­a­lis­ti­sche ju­ri­di­sche ken­nis zo­doen­de steeds meer toe. Om u te hel­pen voor­op te blij­ven lo­pen, bren­gen wij daar­om een maan­de­lijk­se news­flash met de laat­ste ge­rech­te­lij­ke uit­spra­ken, in­for­ma­tie af­kom­stig van de au­to­ri­tei­ten en re­le­van­te ach­ter­grond­ar­ti­ke­len.Om na­vi­ge­ren zo een­vou­dig mo­ge­lijk te ma­ken, heb­ben we de in­for­ma­tie op­ge­splitst in twee over­zich­ten, één over­zicht spe­ci­fiek over ge­nees­mid­de­len en één over­zicht spe­ci­fiek over me­di­sche hulp­mid­de­len. Klik hier­on­der op het voor u re­le­van­te over­zicht en blijf op de hoog­te van de­ze cru­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen.Far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie­Me­di­sche hulp­mid­de­len 
17/11/2022
IP/TMC up­da­te no­vem­ber 2022
De voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van IP & TMC gaan ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nue ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne­we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de...
15/11/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ok­to­ber/no­vem­ber 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
29/08/2022
IP/TMC up­da­te Sep­tem­ber 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
29/06/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te ju­ni 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
01/06/2022
IP/TMC up­da­te ju­ni 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
06/05/2022
Stay ahead - CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re up­da­te april 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling van nieu­we me­di­sche hulp­mid­de­len en ge­nees­mid­de­len gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie en ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving. In de ener­ve­ren­de li­fe sci­en­ces bran­che neemt...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...