Home / Europa / Nederland / Mobility / Automotive

Automotive

Terug naar Mobility

De ervaren automative-specialisten van CMS weten wat er speelt in de automobielbranche en geven u advies en hulp op maat.

De automobielbranche kent haar eigen zeer specifieke wet- en regelgeving zoals de Europese vrijstellingsverordening voor de automobielbranche (VO 1400/02). Bij het opstellen en opzeggen van dealer- en financieringscontracten, automotive-gerelateerde productaansprakelijkheid, het vestigen en uitwinnen van zekerheden is kennis van deze wetten en regels een vereiste.

In het geval van problematiek rond consumentenfinanciering (onder meer WCK en WFD) of het begeleiden van bedrijven in de automobielbranche bij doorstartscenario's en/of herstructurering is deskundige juridische bijstand van groot belang.

Importeurs van auto's en vrachtwagens, autodealerbedrijven, financieringsmaatschappijen (waaronder leasemaatschappijen) en toeleveranciers voor de automobielbranche kunnen allemaal met dit soort zaken te maken krijgen.

CMS kan u hierin bijstaan. Onze automotive-specialisten hebben veel ervaring op dit gebied, weten wat er speelt en geven u advies en hulp op maat.

25/02/2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
27/02/2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
The up­ta­ke of elec­tric ve­hi­cles (EVs) has soa­red in re­cent ye­ars (al­beit from a very low ba­se), with ju­ris­dic­ti­ons such as Nor­way and The Ne­ther­lands cur­rent­ly lea­ding the pack. Howe­ver, in or­der for...

Feed

23/05/2022
CMS be­ge­leidt Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land bij ver­koop meer­der­heids­be­lang...
CMS heeft de op­rich­ters van Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. bij­ge­staan bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang aan de Ne­der­land­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij Ege­ria. Fi­nan­ci­al Lea­se Ne­der­land B.V. is in...
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
In de­ze vier­de en laat­ste pod­cast uit on­ze se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) heb­ben we In­grid de Bruijn, stra­te­gisch ad­vi­seur bij Ver­voer­re­gio Am­ster­dam, Quin­ten Sel­horst, CEO en Co-foun­der bij...
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
In de­ze twee­de uit een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) be­spre­ken we de be­taal­mo­ge­lijk­he­den voor MaaS ver­voers­dienst­ver­le­ning. Da­niel van Delft, Coun­try Ma­na­ger bij Vi­sa, Mar­co...
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) krijgt in Ne­der­land steeds meer vorm. Ver­schil­len­de par­tij­en com­bi­ne­ren nieu­we op­los­sin­gen voor on­ze be­hoef­ten aan flexi­be­le, duur­za­me en be­taal­ba­re mo­bi­li­teit. Cen­traal staat...
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Dit is de eer­ste van een vier­de­li­ge pod­cast se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS). MaaS staat voor een tran­si­tie in mo­bi­li­teit, waar­bij de con­su­ment mo­bi­li­teit in­koopt, in plaats van te in­ves­te­ren in...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
22/02/2019
De BO­VAG-ga­ran­tie: voort­be­staan ver­ze­kerd?
''D­NB: BO­VAG-ga­ran­tie toch geen ver­ze­ke­ring'', zo luid­de de kop van een ar­ti­kel in Het Fi­nan­ci­eele Dag­blad van 6 fe­bru­a­ri 2019. Dit ter­wijl die­zelf­de krant in sep­tem­ber 2017 nog be­richt­te dat De Ne­der­land­sche...
22/11/2018
CMS pu­bli­ceert rap­port 'Con­nec­ted Fu­tu­re' over in­fra­tech
Elek­tri­sche voer­tui­gen, ener­gie­op­slag, smart mo­bi­li­ty en di­gi­ta­le in­fra­struc­tuur bie­den veel in­ves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den in de we­reld van in­fra­tech. Dat blijkt uit het rap­port 'Con­nec­ted Fu­tu­re' dat CMS...
08/06/2018
De­sig­ner food: mis­lea­ding re­pre­sen­ta­ti­ons and Brexit
In the Eu­ro­pean Union, mis­lea­ding ad­ver­ti­sing is un­law­ful. The Un­fair Com­mer­ci­al Prac­ti­ces Di­rec­ti­ve pro­hi­bits mis­lea­ding prac­ti­ces that con­tain fal­se in­for­ma­ti­on li­ke­ly to de­cei­ve the aver­a­ge con­su­mer...
17/05/2018
Ex­pe­ri­men­teer­wet: de zelf­rij­den­de au­to on­der­weg
Het wets­voor­stel Ex­pe­ri­men­teer­wet zelf­rij­den­de au­to's is op 26 april 2018 aan­ge­no­men door de Twee­de Ka­mer: daar­mee komt het tes­ten van au­to's met be­stuur­ders op af­stand bin­nen be­reik.  Ha­mer­stuk?  Het...
15/12/2017
CMS ad­vi­seert Broek­huis bij de ver­wer­ving van al­le aan­de­len in Mar­tin Schil­der
CMS heeft Broek­huis Group, een toon­aan­ge­vend au­to­mo­ti­ve be­drijf in Ne­der­land, ge­ad­vi­seerd. De groep heeft een lea­se-di­vi­sie, au­to­re­pa­ra­tie­werk­plaat­sen en dea­lers voor o.a. BMW, Ford, Land Ro­ver, Seat...
29/06/2015
Pri­va­te lea­se
Mo­men­teel is pri­va­te lea­se niet ge­re­gu­leerd in de fi­nan­ci­ë­le wet- en re­gel­ge­ving. De AFM noemt pri­va­te lea­se ech­ter een al­ter­na­tie­ve vorm van fi­nan­cie­ring en doet thans (in over­leg met het mi­nis­te­rie...