Home / Publicaties / Bezwaar maken tegen openbaarmaking subsidiegegevens...

Bezwaar maken tegen openbaarmaking subsidiegegevens landbouw en visserij tot 15 maart 2013

07/03/2013

Jaarlijks worden de subsidiegegevens van het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) openbaar gemaakt. De zorgvuldigheid vereist dat belanghebbenden vóór de daadwerkelijke openbaarmaking in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van dit besluit tot openbaarmaking. Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen bezwaar maken.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?
Over de subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden, over de periode 16 oktober 2011 tot en met 15 oktober 2012, de volgende gegevens openbaar gemaakt:

a) volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde is ingeschreven;
b) regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;
c) betaaldatum;
d) betaalorgaan;
e) over de subsidies:

  1. op grond van het Europees Landbouwgarantiefonds, het bedrag aan rechtstreekse betalingen en het bedrag aan andere betalingen;
  2. op grond van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het totale bedrag aan overheidsfinanciering inclusief de nationale bijdrage;
  3. de som van de bedragen, bedoeld in subonderdeel 1 en 2.

Over de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden, over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, de volgende gegevens openbaar gemaakt:

a) voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;
b) regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;
c) betaaldatum;
d) naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;
e) bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;
f) nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.

De gegevens zullen in april 2013 openbaar worden gemaakt door plaatsing op de website van het DR-Loket.

Niet eens met besluit voor openbaarmaking?
Het besluit dat openbaarmaking van de subsidiegegevens mogelijk maakt staat in de Staatscourant van 1 februari 2013 (Nr. 2879). Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit dan kunt u dit binnen zes weken doen. Dat betekent dat u uiterlijk 15 maart bezwaar dient aan te tekenen. De motivering van uw bezwaar mag later worden ingediend. In het bezwaarschrift dient in dat geval te worden verzocht om een termijn te geven voor het aanvullen van uw bezwaar.

Heeft u vragen over de openbaarmaking van de subsidiegegevens? Of kunt u hulp gebruiken bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift? Neem gerust contact op met Luurt Wildeboer.

Auteurs

Luurt Wildeboer
Janneke van Loenen - de Wild