Home / Publicaties / Flex-BV: stemrechtloze aandelen of toch certificering...

Flex-BV: stemrechtloze aandelen of toch certificering van aandelen?

26/01/2012

Met het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht wordt de mogelijkheid tot creatie van stemrechtloze aandelen geïntroduceerd bij de BV. Een vraag die zich daardoor voordoet is of er naar komend recht nog behoefte zal zijn aan de beperking van zeggenschap door middel van certificering van aandelen middels een stichting administratiekantoor.

Stemrechtloos aandeel en winstrechtloos aandeel

Naar huidig recht is het zo dat aan aandelen bij een BV altijd stemrechten én winstrechten zijn gekoppeld. Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is dat anders: de mogelijkheid bestaat om aandelen te creëren die slechts winstrecht (en geen stemrecht) of slechts stemrecht (en geen winstrecht) hebben. Aandelen zonder stemrecht én zonder winstrecht zijn ook naar komend recht niet mogelijk.

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht zal naar verwachting op zijn vroegst per 1 juli 2012 in werking treden.

Wanneer kan het gebruik van stemrechtloze aandelen interessant zijn?

Met name in bedrijfsopvolgingssituaties en bij werknemersparticipatie kan het gebruik van stemrechtloze aandelen interessant zijn. Op deze manier deelt de houder van die aandelen wel in de winst maar heeft hij niet het recht om te stemmen in de algemene vergadering. Dit wordt naar huidig recht bereikt door aandelen onder te brengen bij een stichting administratiekantoor tegen uitgifte van certificaten. Op deze manier berust het stemrecht bij de stichting administratiekantoor en de winstrechten bij de certificaathouder.

Behoefte aan certificering onder komend recht

Je kunt je dus afvragen of er naar komend recht nog behoefte zal zijn aan certificering van aandelen. Naar onze mening zal dat het geval zijn in bepaalde situaties. De houder van een stemrechtloos aandeel zal immers wel gewoon uitgenodigd moeten worden voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Hoewel hij geen stemrecht heeft, heeft hij wel het recht het woord te doen in de algemene vergadering. Indien men deze rechten wenst te beperken, zou men ervoor kunnen kiezen om - in plaats van stemrechtloze aandelen - te werken met gecertificeerde gewone aandelen. In dat geval heeft de certificaathouder genoemde rechten in beginsel niet tenzij de statuten van de BV deze rechten toekennen aan de certificaathouder.

Certificering bij bedrijfsopvolging

Er is nog een andere reden waarom certificering van gewone aandelen onder komend recht een goed alternatief kan zijn voor stemrechtloze aandelen. Neem een klassieke bedrijfsopvolgingssituatie. Vader heeft een goed lopende onderneming en wenst deze over te laten gaan op zijn kinderen. Zijn kinderen hebben echter geen kaas gegeten van ondernemen en zouden geen zeggenschap moeten krijgen over de onderneming. Vader wenst één of meer andere personen aan te wijzen die de zeggenschap krijgen over de onderneming zonder dat deze deel dienen te nemen in het kapitaal van de vennootschap. Ook hier biedt de certificering uitkomst. De statuten van een stichting administratiekantoor kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de bestuurder van de stichting reeds op voorhand één of meer hem opvolgende bestuurders benoemd voor het geval hij defungeert. Een dergelijke constructie is niet mogelijk bij stemrechtloze aandelen.

Conclusie

Zoals blijkt blijft de certificering van aandelen ook naar komend recht zijn relevantie behouden. Graag zijn wij u en uw klanten van dienst met een advies op maat.
zijl

Auteurs

Bob van Zijl