Home / Publicaties / Geluid- en lichtoverlast bij sportvelden

Geluid- en lichtoverlast bij sportvelden

01/12/2010

Nu het buiten weer vroeger donker begint te worden, is extra kunstlicht van een verlichtingsinstallatie bij een training wel zo prettig. Echter, indien uw vereniging dichtbij de bebouwde kom ligt, kunt u geconfronteerd worden met omwonenden die klagen over geluidsoverlast en hinder van lichtmasten rond de sportvelden.

In dit artikel kunt u lezen welke regels er nou precies van toepassing zijn op geluid- en lichtoverlast.

I. Geluidhinder
Geluidhinder is de meest gehoorde klacht van omwonenden van sportcomplexen. Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (kortweg het Activiteitenbesluit) bevat geluidsvoorschriften waaraan een sportaccommodatie moet voldoen. Zo mag het geluidsniveau afkomstig van een sportcomplex op de gevel van nabijgelegen woningen overdag gemiddeld niet hoger zijn dan 50 dB(A). Voor de avondperiode geldt - afhankelijk van het tijdstip - de strengere norm van 45 of (na 23.00 uur) 40 dB(A).

In aanvulling hierop kan door de gemeente nadere eisen worden gesteld voor het reguleren van het geluidsniveau op een sportcomplex. Daarnaast heeft de sportvereniging zelf de verantwoordelijkheid geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Als niet wordt voldaan aan deze voorschriften, kan de gemeente naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast overgaan tot handhavingmaatregelen.

Welk geluid telt mee?
Bepalend is het geluidsniveau van de op het sportcomplex aanwezige installaties, de verrichte werkzaamheden en de sportactiviteiten. Buiten beschouwing blijven zogenoemde piekgeluiden van de sportactiviteiten of de activiteiten die hiermee in nauw verband staan. Ook geluid van bezoekers wordt niet bij deze berekening betrokken. Dit is van belang, omdat omwonenden met name van de aankomende en vertrekkende bezoekers geluidsoverlast kunnen ondervinden. Te denken valt aan het dichtslaan van autoportieren, het starten en gas geven bij het wegrijden van auto's en de stemgeluiden van bezoekers.

Nadere eisen door de gemeente
Om ervoor te zorgen dat de toegestane geluidsniveaus worden gehaald, kan de gemeente een nadere eis stellen ten aanzien van:
1. Het aanbrengen van technische voorzieningen binnen de inrichting;
2. de periode van openstelling van de gehele inrichting, een terras, een parkeerterrein of een ander gedeelte van de inrichting;
3. de situering van een terras of een parkeerterrein;
4. het in acht nemen van gedragsregels die binnen de inrichting in acht moeten worden genomen, waaronder regels ten aanzien van aan- en afrijdend verkeer.

Verantwoordelijkheid bestuur
Daarnaast heeft het bestuur van de sportclub de verantwoordelijkheid om hinder en overlast van bezoekers zo veel mogelijk te beperken. Hieraan kan op veel manieren invulling worden gegeven.

Te denken valt aan:
- het geleidelijk aankondigen van het sluitingstijdstip;
- het zorgdragen voor uitsluitend gebruik door leden van de reguliere entree van de accommodatie;
- het zorgdragen voor het uitsluitend gebruik van de tot de inrichting behorende parkeervoorzieningen, de openingstijden van de accommodatie en het houden van toezicht in de directe omgeving.

II. Lichthinder
Ook lichtoverlast is een veel gehoorde klacht van omwonenden en ook voor dit aspect is het Activiteitenbesluit relevant voor sportaccommodaties.

Wat telt mee?
Het Activiteitenbesluit bevat namelijk een zorgplicht ten aanzien van lichthinder van sportcomplexen. Onder de zorgplicht met betrekking tot lichthinder valt het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinderlijke lichtverschijnselen in woon- of slaapvertrekken van woningen als gevolg van lichtinstallaties. Verder regelt het Activiteitenbesluit de lichthinder niet. Uit de toelichting bij het Activiteitenbesluit blijkt dat de invulling van deze zorgplicht moet worden afgeleid uit de "Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder" van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).

Het eerste deel van deze richtlijn bevat de volgende regels voor sportcomplexen op het gebied van lichthinder:
· de verlichting dient tussen 23.00 uur en 07.00 uur te zijn uitgeschakeld;
· de verlichting dient te worden uitgeschakeld indien geen sport wordt beoefend, noch onderhoud plaatsvindt;
· de verlichting dient zodanig te worden uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlopende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen.

Voor bovengenoemde voorschriften wordt een uitzondering gemaakt indien:
· u in de sportaccommodatie festiviteiten viert, die voortvloeien uit een gemeentelijke verordening;
· u in de sportaccommodatie festiviteiten viert of activiteiten uitvoert, waarbij de gemeente heeft gesteld dat het aantal hiervan niet meer mag zijn dat 12 dagen of dagdelen per kalenderjaar (bijvoorbeeld een open toernooi).

Nadere eisen
Voor lichthinder kan de gemeente nadere eisen stellen. Dit is mogelijk met betrekking tot:
1. Maatregelen voor het voorkomen of beperken van lichthinder;
2. Onderzoek naar maatregelen voor het beperken van lichthinder als dat door afscherming en afstelling van de verlichting niet wordt voorkomen of beperkt.

Deze richtlijn is inmiddels voor een groot aantal sporten nader gespecificeerd. Voor hockey is dit bijvoorbeeld gedaan in de publicatie "Verlichting voor Sportaccommodaties Hockey" en voor voetbal in de publicatie "Verlichting voor Sportaccommodaties Voetbal". In deze publicaties wordt per locatie waar het sportveld is gelegen aangegeven hoe fel het licht mag zijn en op welke tijdstippen het licht mag branden. Ook lamptypen, afschermkappen en armatuur worden beschreven.

Conclusie
Uw vereniging heeft zelf de verantwoordelijkheid geluid- en lichtoverlast van omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Indien uw vereniging zich houdt aan bovengenoemde voorschriften uit het Activiteitenbesluit - in samenhang met de richtlijn van de NVVS voor lichtmasten - dan is er in beginsel geen sprake van verwijtbare geluid- en lichthinder.

In aanvulling op de eisen uit bovengenoemd Activiteitenbesluit kan de gemeente nadere eisen stellen voor het reguleren van het geluid- en lichtniveau op de sportvereniging. Om te voorkomen dat de gemeente naar aanleiding van een klacht over geluid- of lichtoverlast overgaat tot handhavingmaatregelen is het van groot belang dat uw vereniging voldoet aan deze voorschriften, nadere eisen en verantwoordelijkheid. Op deze manier kunt u klachten van omwonenden over licht- en geluidshinder in beginsel met succes verwerpen en zal dit niet leiden tot het moeten uitzetten van de verlichting en het geluid of het beperken van de openingstijden van de accommodatie.

Auteurs

Erika-SamuelsBrusse-CMS-NL
Erika Samuels Brusse - van der Linden