Home / Europa / Nederland / Real Estate / Ruimtelijke Ordening & Milieu

Ruimtelijke Ordening & Milieu

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Ruimtelijke Ordening & Milieu

Terug naar Real Estate

Projectontwikkelaars en overheden hebben een grote ambitie om talrijke bouw- en infrastructurele projecten te realiseren. Daar tegenover staat dat het grondgebied van Nederland beperkt is. Het ruimtelijk ordeningsrecht speelt hierbij dus een grote rol. Door toenemende regelgeving op dit gebied, ook vanuit Europa, is goede juridische begeleiding vanaf de start van een project noodzakelijk en leidt tot het beste resultaat. Daarnaast maken de permanente wijzigingen van nationale en provinciale regelgeving op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht het er niet eenvoudiger op. U kunt hierbij denken aan de totstandkoming van strategisch omgevingsbeleid in structuurvisies en de totstandkoming van het juridisch bindende beleid in bestemmingsplannen van gemeenten, alsook inpassingsplannen en algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk.

Ons kantoor geeft juridische adviezen op maat aan ondernemingen en (semi)overheden over ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en volkshuisvestingrecht. Wij helpen u met bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, inpassingsplannen, tracébesluiten, ontheffingsprocedures en met de nieuwe omgevingsvergunningen uit de Wabo die per 1 oktober 2010 in werking trad. U kunt ook bij ons terecht voor advies over alle vergunningen die sinds 1 oktober 2010 zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunningen, alsook voor juridische vragen over monumenten.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Aanmelden voor Real Estate & Construction onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
16/04/2019
CMS Soil and Groundwater Contamination Guide
From the 1970s onwards, soil and groundwater contamination has become an increasingly important regulatory issue. However, there are still no uniform regulations. Numerous sets of rules have been developed...
28/10/2022
CMS Real Estate Global Brochure
Globalisation, political turbulence, changes in urban living patterns, increased digitisation, shifting consumer behaviour and flexible working are just some of the issues that are transforming the demands...

Feed

29/02/2024
Aspecten in huur­over­een­kom­sten voor dis­tri­bu­tie­cen­tra
In deze bijdrage behandelen Chantal Martens en Alexander IJkelenstam diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van dis­tri­bu­tie­cen­tra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat...
14/06/2022
Europese vast­goed­be­leg­gings­markt terug op pre-coronaniveau met totale be­leg­gings­waar­de...
De Europese vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt grotendeels hersteld van de gevolgen van de coronapandemie in 2021. De totale beleggingen zijn met 15% gestegen tot circa 270 miljard euro in vergelijking met...
14/12/2021
Wind tegen voor windenergie
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Ge­luid. Bij­gaand zijn bijdrage aan nummer 4 - 2021. De Raad van State kopte in haar persbericht over de uitspraak over windpark Delfzijl...
23/09/2021
Warmtepompen, maken ze teveel lawaai of is er nog toekomst?
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid. In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 3 - 2021, verzorgd...
04/05/2021
CMS advised Korean investor Midas on acquisition and financing Zalando...
We advised South Korean investor Midas International Asset Management Ltd. on the acquisition and financing of the newly constructed Zalando e-fulfillment center in Bleiswijk from USAA Realco Europe and...
10/11/2020
Pu­bliek­rech­te­lijk voorkeursrecht en faillissement
De eigenaar van of beperkt gerechtigde tot grond waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust, is in bepaalde in de wet genoemde uit­zon­de­rings­ge­val­len niet gebonden aan de wettelijke verplichting om die...
08/10/2020
Laagfrequent geluid
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid. In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 3 - 2020, verzorgd...
15/09/2020
Macro-aftopping alleen van toepassing bij pu­bliek­rech­te­lijk kostenverhaal
Indien een gemeente en een pro­ject­ont­wik­ke­laar een posterieure ex­ploi­ta­tie­over­een­komst hebben gesloten zonder een afrekenbeding en er een ex­ploi­ta­tie­te­kort optreedt, kan de ontwikkelaar zich niet met...
08/07/2020
Corona en beslistermijnen. Nood breekt wet?
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zowel burgers en bedrijven als het openbaar bestuur. Net als veel kantoren en bedrijven, zijn over­heids­ge­bou­wen gesloten en kunnen bestuursorganen niet (normaal)...
20/02/2020
Het voorkeursrecht en zelfrealisatie
Onder de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten speelt een beroep op zelfrealisatie geen enkele rol. De eigenaar van grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd heeft weinig kans om met een beroep op zelf­re­a­li­sa­tie...
26/11/2019
Nederlandse infrastructuur blijft magneet voor investeerders
Nederland blijft een belangrijke markt voor investeerders in infrastructuur. Hoewel Nederland plaats 1 in de ranglijst heeft moeten afstaan aan Duitsland is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
18/10/2019
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht in verband met een struc­tuur­vi­sie...
Een noot van Robert Lucassen bij de uitspraak van de Afdeling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van State, 22 mei 2019, nr. 201807097/1/A3. Deze uitspraak heeft betrekking op de rechtmatigheid van een besluit...