Home / Europa / Nederland / Real Estate / Ruimtelijke Ordening & Milieu

Ruimtelijke Ordening & Milieu

Terug naar Real Estate

Projectontwikkelaars en overheden hebben een grote ambitie om talrijke bouw- en infrastructurele projecten te realiseren. Daar tegenover staat dat het grondgebied van Nederland beperkt is. Het ruimtelijk ordeningsrecht speelt hierbij dus een grote rol. Door toenemende regelgeving op dit gebied, ook vanuit Europa, is goede juridische begeleiding vanaf de start van een project noodzakelijk en leidt tot het beste resultaat. Daarnaast maken de permanente wijzigingen van nationale en provinciale regelgeving op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht het er niet eenvoudiger op. U kunt hierbij denken aan de totstandkoming van strategisch omgevingsbeleid in structuurvisies en de totstandkoming van het juridisch bindende beleid in bestemmingsplannen van gemeenten, alsook inpassingsplannen en algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk.

Ons kantoor geeft juridische adviezen op maat aan ondernemingen en (semi)overheden over ruimtelijk bestuursrecht, omgevingsrecht en volkshuisvestingrecht. Wij helpen u met bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures, inpassingsplannen, tracébesluiten, ontheffingsprocedures en met de nieuwe omgevingsvergunningen uit de Wabo die per 1 oktober 2010 in werking trad. U kunt ook bij ons terecht voor advies over alle vergunningen die sinds 1 oktober 2010 zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunningen, alsook voor juridische vragen over monumenten.

Wij zijn gespecialiseerd in:

16/04/2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
From the 1970s on­wards, soil and ground­wa­ter con­ta­mi­na­ti­on has be­co­me an in­cre­a­sin­gly im­por­tant re­gu­la­to­ry is­sue. Howe­ver, the­re are still no uni­form re­gu­la­ti­ons. Nu­merous sets of ru­les ha­ve been de­vel­o­ped...
28/10/2022
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

14/06/2022
Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau met to­ta­le be­leg­gings­waar­de...
De Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt gro­ten­deels her­steld van de ge­vol­gen van de co­ron­a­pan­de­mie in 2021. De to­ta­le be­leg­gin­gen zijn met 15% ge­ste­gen tot cir­ca 270 mil­jard eu­ro in ver­ge­lij­king met...
14/12/2021
Wind te­gen voor wind­ener­gie
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid. Bij­gaand zijn bij­dra­ge aan num­mer 4 - 2021.De Raad van Sta­te kop­te in haar pers­be­richt over de uit­spraak over wind­park Delf­zijl...
23/09/2021
Warm­te­pom­pen, ma­ken ze te­veel la­waai of is er nog toe­komst?
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2021, ver­zorgd...
04/05/2021
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Mi­das on ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing Za­lan­do...
We ad­vi­sed South Ko­rean in­ves­tor Mi­das In­ter­na­ti­o­nal As­set Ma­na­ge­ment Ltd. on the ac­qui­si­ti­on and fi­nan­cing of the new­ly con­struc­ted Za­lan­do e-ful­fill­ment cen­ter in Bleis­wijk from US­AA Re­al­co Eu­ro­pe and...
10/11/2020
Pu­bliek­rech­te­lijk voor­keurs­recht en fail­lis­se­ment
De ei­ge­naar van of be­perkt ge­rech­tig­de tot grond waar­op een ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht rust, is in be­paal­de in de wet ge­noem­de uit­zon­de­rings­ge­val­len niet ge­bon­den aan de wet­te­lij­ke ver­plich­ting om die...
08/10/2020
Laag­fre­quent ge­luid
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2020, ver­zorgd...
15/09/2020
Ma­cro-af­top­ping al­leen van toe­pas­sing bij pu­bliek­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal
In­dien een ge­meen­te en een pro­ject­ont­wik­ke­laar een pos­te­ri­eu­re ex­ploi­ta­tie­over­een­komst heb­ben ge­slo­ten zon­der een af­re­ken­be­ding en er een ex­ploi­ta­tie­te­kort op­treedt, kan de ont­wik­ke­laar zich niet met...
08/07/2020
Co­ro­na en be­slis­ter­mij­nen. Nood breekt wet?
De co­rona­cri­sis heeft gro­te ge­vol­gen voor zo­wel bur­gers en be­drij­ven als het open­baar be­stuur. Net als veel kan­to­ren en be­drij­ven, zijn over­heids­ge­bou­wen ge­slo­ten en kun­nen be­stuurs­or­ga­nen niet (nor­maal)...
20/02/2020
Het voor­keurs­recht en zelf­re­a­li­sa­tie
On­der de hui­di­ge Wet voor­keurs­recht ge­meen­ten speelt een be­roep op zelf­re­a­li­sa­tie geen en­ke­le rol. De ei­ge­naar van grond waar­op een voor­keurs­recht is ge­ves­tigd heeft wei­nig kans om met een be­roep op zelf­re­a­li­sa­tie...
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Ne­der­land blijft een be­lang­rij­ke markt voor in­ves­teer­ders in in­fra­struc­tuur. Hoe­wel Ne­der­land plaats 1 in de rang­lijst heeft moe­ten af­staan aan Duits­land is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
18/10/2019
Ves­ti­ging ge­meen­te­lijk voor­keurs­recht in ver­band met een struc­tuur­vi­sie...
Een noot van Ro­bert Lu­cas­sen bij de uit­spraak van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te, 22 mei 2019, nr. 201807097/1/A3. De­ze uit­spraak heeft be­trek­king op de recht­ma­tig­heid van een be­sluit...
17/09/2019
Wo­ning­bouw Hem­brug­ter­rein strui­kelt over zee­ha­ven­norm
Luurt Wil­de­boer is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het tijd­schrift Ge­luid.  In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den uit­spra­ken over ge­luid(hin­der) sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer 3 - 2019, ver­zorgd...