Home / Publicaties / Gewijzigde Gedragscode Promotionele Kansspelen op...

Gewijzigde Gedragscode Promotionele Kansspelen op 1 januari 2014 in werking getreden

30/12/2013

Een promotioneel kansspel is een spel ter promotie van een product, dienst of organisatie, waarbij gelegenheid wordt gegeven "om mee te dingen naar prijzen of premies en de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waar de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed op kunnen uitoefenen".

De Wet op de Kansspelen verbiedt het aanbieden van kansspelen, tenzij voor een dergelijk spel een vergunning is verleend. Voor promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verkregen. Als echter aan de bepalingen in de Gedragscode Promotionele Kansspelen ("GPK") wordt voldaan is het organiseren van een promotioneel kansspel toegestaan. De GPK bestaat sinds 2006 en is op 1 januari 2014 gewijzigd.

De eisen voor de toelaatbaarheid van een promotioneel kansspel zijn per 1 januari 2014 op sommige punten enigszins versoepeld en op andere punten aangescherpt. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Per product, dienst of organisatie mag nu per jaar 1 x een promotioneel kansspel worden aangeboden met maximaal 20 trekkingen (voorheen 13 trekkingen). De aanbieder mag daarbij aan de deelnemer uitsluitend nog communicatiekosten in rekening brengen van ten hoogste € 0,45 (was € 0,60).

Ongewijzigd is dat de totale economische waarde van het prijzenpakket per promotioneel kansspel maximaal € 100.000 euro mag zijn. De aanbieder van het spel moet evenwel nu, anders dan onder de oude GPK, voorafgaand aan de deelname duidelijk communiceren wat de totale waarde van het prijzenpakket van het betreffende spel is. Ook moet expliciet de naam worden genoemd van het product, de dienst of organisatie waarvoor reclame wordt gemaakt.
Nieuw is tevens dat alle uitgeloofde prijzen waar deelnemers recht op hebben daadwerkelijk moeten worden uitgekeerd.

Een promotioneel kansspel mag worden aangeboden aan minderjarigen (een ieder < 18), maar de regels voor een dergelijk op minderjarigen gericht spel zijn strenger geworden. Zo is bijvoorbeeld altijd de toestemming van een ouder nodig voor deelname en mogen er geen persoonsgegevens worden verzameld zonder verifieerbare toestemming van een ouder.

Ten aanzien van de verplichte algemene spelvoorwaarden is in de nieuwe GPK de eis gesteld dat deze gratis ter beschikking worden gesteld aan (potentiële) deelnemers en op eenvoudige wijze zijn te raadplegen. Ook is nu expliciet in de code opgenomen dat de spelvoorwaarden niet gedurende de looptijd van het spel ten nadele van de deelnemers mogen worden gewijzigd.

De nieuwe GPK voorziet evenals de oude in een regeling voor zogenaamde kleine promotionele kansspelen. Dat zijn kansspelen waarbij de totale waarde van de prijzen ten hoogste € 4500,= bedraagt. Voor die kansspelen gelden diverse bepalingen van de GPK niet. Het 'regiem' voor kleine promotionele kansspelen is soepeler.

Een hele belangrijke wijziging betreft de klachtenregeling. De aanbieder moet, anders dan voorheen, een klachtenprocedure opstellen en het adres en/of telefoonnummer communiceren dat kan worden gebruikt om klachten in te dienen. Iemand die een klacht heeft over een promotioneel kansspel moet conform de klachtenprocedure éérst klagen bij de aanbieder. Wordt de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld dan kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.

Tot slot

Het is van belang de gewijzigde code bij de organisatie van een promotioneel kansspel goed in ogenschouw te nemen. Indien een dergelijk spel namelijk niet aan de nieuwe code voldoet is het een verboden kansspel.

Auteurs

Portret van Marcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam