Home / Publicaties / Publiekrechtelijk voorkeursrecht en faillissement

Publiekrechtelijk voorkeursrecht en faillissement

10/11/2020

De eigenaar van of beperkt gerechtigde tot grond waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust, is in bepaalde in de wet genoemde uitzonderingsgevallen niet gebonden aan de wettelijke verplichting om die grond bij voorgenomen vervreemding eerst aan de betrokken gemeente te koop aan te bieden. Zo’n vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor situaties van gedwongen verkoop, waaronder begrepen de executoriale verkoop. Vreemd genoeg geldt een dergelijke uitzondering op de aanbiedingsplicht niet voor de faillissementscurator, hoewel die toch als belangrijkste taak heeft om de activa van de boedel tegen een zo hoog mogelijke opbrengst te gelde te maken.
In dit artikel zet Robert Lucassen uiteen dat het ontbreken van een vrijstelling van de aanbiedingsplicht de curator ernstig in diens taakuitoefening belemmert en uiteindelijk ten koste gaat van de gezamenlijke crediteuren. 

Publicaties
Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2020, nr. 5, p. 11-15
Downloaden
PDF 98,8 kB

Auteurs

Portret van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam