Home / Publicaties / Wijzigingen ten aanzien van doorwerkende AOW gere...

Wijzigingen ten aanzien van doorwerkende AOW gerechtigden

18/12/2015

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer. Per 1 januari 2016 wordt de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. Daarmee wijzigt de regelgeving voor de oudere werknemer nog ingrijpender. De wetgever beoogt het aantrekkelijker te maken om oudere werknemers langer in dienst te houden wanneer zij eenmaal aanspraak maken op hun ouderdomspensioen. In dit artikel worden de belangrijkste gevolgen van de nieuwe wet uiteengezet.Ziekte en re-integratieIn geval van arbeidsongeschiktheid wordt de loondoorbetaling bij ziekte beperkt tot een periode van dertien weken. Deze verkorte termijn gaat lopen zodra de medewerker ziek is én de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daarnaast geldt een minder zware inspanningsplicht om de AOW-gerechtigde werknemer te laten re-integreren. Zo hoeft geen plan van aanpak te worden opgesteld en is geen re-integratie tweede spoor vereist.Tijdelijke arbeidsovereenkomsten uitgebreidMet een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kunnen tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden afgesproken voor een totale periode van 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Het aantal toegestane tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt verhoogd naar zes. Voor de vaststelling of de periode en het aantal contracten is overgeschreden, worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking genomen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.OntslagOntslag van een AOW-gerechtigde werknemer wordt eenvoudiger, omdat niet langer toestemming van het UWV is vereist om het dienstverband op te zeggen. Let op: vereist is dat de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende werknemer is gesloten, voordat deze de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte. Het opzegverbod wegens ziekte is beperkt tot dezelfde duur als de loondoorbetalingsverplichting: dertien weken. De wettelijke opzegtermijn voor de wetgever bedraagt bij de AOW-gerechtigde medewerker één maand. Let op: als in de arbeidsovereenkomst of cao een afwijkende opzegtermijn is bepaald, dan zal die afwijkende opzegtermijn gelden.OvergangsrechtWerknemers die op dit moment reeds de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of dit voor 1 juli 2016 doen en reeds ziek waren voor 1 januari 2016 vallen voor de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod nog onder de oude regeling tot 1 juli 2016. Dit zijn dus twee cumulatieve voorwaarden waar aan voldaan dient te zijn om onder het overgangsrecht te vallen.ConclusieMet de WWZ en Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd is de ontslagbescherming van de AOW-gerechtigde werknemer verslechterd. De gedachte is dat het hierdoor interessanter wordt om deze groep werknemers in dienst te houden (of nemen). Of dat in de praktijk ook zo uitpakt, is afwachten. Vanaf 2018 evalueert de wetgever de werking van de wet en worden verdere wijzigingen verwacht.

Auteurs

Guus Lemmen