Pe­der Smedvigs Sti­pen­die­fond

Under forutsetning av at det melder seg kvalifiserte søkere, vil Peder Smedvigs Stipendiefond for hvert kommende studieår utdele et antall stipendier av størrelse inntil kr 100 000,-. Fondets formål er å yte bistand til videreutdannelse i utlandet etter endt universitetsutdannelse i Norge eller utlandet, for høyt kvalifisert ungdom, fortrinnsvis innenfor fagkretsen økonomiledelse. Søkeren må bo permanent i vedkommende utland i studietiden.

Det forutsettes at videreutdannelsen tar sikte på å oppnå Master Degree, Phd eller grad med tilsvarende nivå ved velrennomert læreanstalt. Stipendium ytes kun til heltidsstudier som fører frem til avsluttende eksamen/oppgave, og studievarigheten skal være minimum ett år.

Søkere som tar sikte på utdannelse i andre verdensdeler enn Europa gis preferanse. Videre har søkere fra Stavanger/Rogaland, under ellers like forutsetninger, preferanse og søkere i aldersgruppen 20-35 år foretrekkes.

Søknaden inneholde følgende opplysninger. Relevante attester og vitnemål må vedlegges. 

Søknadsperioden er 15. februar til 15. mai. hvert år. Portalen er åpen for søknader i hele dette tidsrommet. 

Spørsmål om søknaden kan rettes per e-post til Belinda T. Ingebrigtsen, partner i CMS Kluge og styreleder i Peder Smedvigs stipendiefond eller Anne Sofie Austigard, juridisk assistent i CMS Kluge. E-postadressen er pss@cms-kluge.com.

I henhold til statuttene i Peder Smedvigs Stipendiefond skal ett styremedlem være oppnevnt av og blant advokatene i CMS Kluge Advokatfirma AS. Representanten fra CMS Kluge skal også være fondets forretningsfører. Søknader sendes derfor via CMS Kluge.

Se informasjon om stipendiefondets GDPR policy (PDF).

Søk her

Om Peder Smedvigs Stipendiefond

Peder Smedvigs Stipendiefond har siden 1992 utdelt over hundre stipender til studenter som tar høyere utdanning i utlandet. Intensjonen med stipendiefondet er å inspirere til at flere tar tilleggsutdannelse i utlandet. Det er stifterens egen erfaring at utenlandsstudier ikke bare bidrar til faglig utvikling, men også til personlige erfaringer og utvikling av språkferdigheter i møte med andre studiekulturer. Gjennom hensiktsmessig og langsiktig forvaltning har fondets grunnkapital blitt opprettholdt i 25 år, slik at vi fremdeles kan yte økonomisk støtte til studenter. Årlig deles det ut rundt seks stipendier på inntil NOK 100 000 per stipend.

Ifølge stiftelsens statutter skal det ytes bistand for videreutdannelse i utlandet til studenter som har fullført en universitetsutdannelse (eks. Bachelor) i Norge eller utlandet. Det forutsettes at videreutdannelsen tar sikte på å oppnå Master's Degree, PhD eller tilsvarende nivå. Stipendet ytes kun til heltidsstudier som varer minst ett studieår og som fører fram til avsluttende eksamen. Det er krav om at søkerne må bo permanent i utdanningsinstitusjonens respektive land hele studietiden. Det er mulig å søke og få innvilget nytt stipend dersom man tidligere har mottatt stipend fra stipendiefondet. Stipendet vil bli utdelt i månedlige eller kvartals- vise utbetalinger. I forbindelse med utbetalingen kreves det legitimasjon for at stipendet anvendes på den forutsatte måten. Etter endt utdannelse skal stipendmottakeren avgi en skriftlig beretning om studiet til styret. Alle søkere som oppfyller kravene, og oppfyller formkrav til søknad vil bli vurdert.

Alle ambisiøse og kvalifiserte studenter oppfordres til å søke om økonomisk støtte fra Peder Smedvigs Stipendiefond. Vi oppfordrer spesielt studenter med tilhørighet til Stavanger og Rogaland, samt dem som studerer innen finans og økonomisk-administrative fag om å søke.

Søknaden må inneholde blant annet følgene opplysninger:

  • Søkers navn
  • Fødselsdato og bopel
  • Utdanning
    Praksis
  • Tillitsverv
  • Redegjørelse for studieplan og motivasjon for studiene
  • Budsjett for studieperioden
  • Bekreftelse på studieplass fra universitet det skal studeres ved
  • I tillegg skal relevante attester og vitnemål vedlegges
smedvig logo