Home / Menneskene / Bjørnar Alterskjær
Portrett av Bjornar-Alterskjaer

Bjørnar Alterskjær

Managing Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk, Tysk

Bjørnar Alterskjær har bred erfaring fra arbeid med EU- og EØS-rett, og har i over 20 år jobbet mye med offentlige anskaffelser, offentlig støtte og konkurranserett, i tillegg til saker knyttet til reglene om det indre marked i EU/EØS.

Han har omfattende erfaring fra Brussel, og Alterskjær anses som en av de ledende advokatene innen statsstøtterett. Svært få advokater har større erfaring med håndtering av statsstøttesaker. Bjørnars erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet, ESA og som advokat, gir ham unik kunnskap og kompetanse på området.

Bjørnar sitter i Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for konkurranse- og statsstøtterett, med hovedansvar for statsstøtteområdet. Han organiserer Juristenes Utdanningssenters årlige kurs i statsstøtte, og er både kursleder og foredragsholder på kurset. Han er en av forfatterne av boken Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Bjørnar har arbeidet i juridisk avdeling i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i over seks år. Bjørnar var i flere år hovedansvarlig for statsstøtterett, anskaffelsesrett og konkurranserett i juridisk avdeling i ESA. Gjennom sitt mangeårige virke i ESA har Bjørnar opparbeidet seg en omfattende og helhetlig erfaring med gjennomgang av innkommende statsstøttenotifikasjoner og gruppeunntaksmeldinger, en erfaring som er vanskelig å opparbeide andre steder enn i nettopp ESA. Dette arbeidet har gitt Bjørnar en unik kompetanse på hva som kreves for at ulike nasjonale ordninger kan godkjennes av overvåkningsorganet som forenelig med støtteregelverket.

Alterskjær har omfattende prosedyreerfaring for EFTA- og EU-domstolen. Han har representert ESA, og senere private parter i 30 saker for disse domstolene innen de fleste EØS-rettslige områder, hvilket gjør at han er blant de norske privatpraktiserende advokater som har absolutt størst erfaring på dette området. En rekke av de sakene Bjørnar håndterte for domstolene omhandlet statsstøtterettslige spørsmål.

Alterskjær jobbet også i flere år med offentlige anskaffelser og statsstøtte i Nærings- og handelsdepartementet og i Konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2016 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
  • 2011 - 2015 Partner, ALT advokatfirma AS
  • 2008 - 2010 Visedirektør/fungerende direktør, juridisk avdeling, EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
  • 2004 - 2008 Senior Officer/Officer, juridisk avdeling, ESA
  • 2001 - 2004 Rådgiver/førstekonsulent, Nærings- og fiskeridepartementet (statsstøtte og offentlige anskaffelser)
mer mindre

Rangeringer

Bjørnar Alterskjær er rangert som Leading Individual av Legal 500 i kategorien Public Procurement, og er også rangert innen EU and competition.

Bjørnar Alterskjær has ‘excellent expertise‘ in representing government entities and large corporations in public procurement matters, and is sought after for his solid track record in handling complex state aid mandates.
Legal 500, 2022

Bjørnar Alterskjær is the best individual in Norway when it comes to state aid.

Bjørnar Alterskjær is both tactically and strategically wise. It is a pleasure and a privilege to work with him.
Legal 500, testimonials 2022

Bjørnar Alterskjær er i Chambers Europe rangert i kategorien Competition/Antitrust: Public Procurement.

Public entities often mandate Bjørnar Alterskjær for his experience in rail service procurements while he also assists with large award frameworks. One client highlights: "He has excellent expertise in the field, shows solid experience and is both tactically and strategically wise."
Chambers, Competition/Antitrust: Public Procurement 2022

Bjørnar Alterskjær is active on high-profile public procurement cases and is also commended for his state aid expertise. A pleased client notes that "he has knowledge but also practical experience that has been of value to us."
Chambers, 2020

emea leading individual 2022

 

Chambers CMS Kluge 2022 Bjornar A

 

mer mindre

Utdanning

  • 2008 - 2010 MBA, Vlerick Leuven Gent Business School
  • 2001 LL.M Humboldt-Universität zu Berlin
  • 2000 Cand. jur.
mer mindre
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vised EU com­pe­tition law in the field of dis­tri­bu­tion...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­tion Re­gu­la­tion (VBER) and the new accom­pany­ing Ver­ti­cal Guid­e­li­n­es (VGL) we­re pub­lis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve years. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

22/09/2022
Vel­kom­men til CMS’ Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser
Vi gle­der oss til å øns­ke vel­kom­men til CMS’ år­li­ge Fo­rum for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser på The Hub i Oslo, tors­dag 22. sep­tem­ber 2022. Her vil vi gi en opp­da­te­ring på of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser med...
07/01/2022
Har snust på Nor­ge i 20 år
I høst eks­pan­der­te Klu­ge in­ter­na­sjo­nalt, og ble CMS Klu­ge. CMS har i dag 79 kon­to­rer i 44 land og sys­sel­set­ter mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter over hele ver­den. CMS Klu­ge kom­mer til å fort­set­te med sam­me le­del­se...
25/10/2021
I dag er vi CMS Klu­ge
25. ok­to­ber 2021 – Etter 98 år som Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma, byt­ter Klu­ge i dag navn til CMS Klu­ge og blir for­melt kol­le­ger med mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter i 44 land over hele ver­den.  – For­ret­nings­ver­den...
15/06/2021
Klu­ge blir del av CMS
15. juni 2021 blir Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma en del av det glo­ba­le ad­vo­kat­fir­ma­et CMS. CMS har i dag 79 kon­to­rer i 44 land og sys­sel­set­ter mer enn 5 000 ad­vo­ka­ter over hele ver­den.- Vi opp­le­ver at nors­ke virk­som­he­ter...