Home / Europa / Nederland / Banking & Finance / Transactional Banking

Transactional Banking

Terug naar Banking & Finance

Bedrijven zijn altijd op zoek naar de beste financieringsstructuren. Daarnaast zoeken banken naar manieren om ondernemingen daarin zo goed mogelijk te voorzien in een markt met steeds meer concurrentie en risico.

Onze juristen hebben jarenlange ervaring in het adviseren over financieringsstructuren, zowel aan bankzijde als aan klantzijde. Wij begeleiden onze cliënten van de begin- en onderhandelingsfase, het opstellen van de documentatie en het geven van juridisch advies tot het vestigen en uitoefenen van zekerheidrechten.

U kunt een beroep doen op onze brede kennis en ervaring op de volgende gebieden:

  • Acquisition Finance
  • Asset Finance en Leasing
  • Bank Lending
  • Leveraged Finance
  • Project Finance en PPS
  • Real Estate Finance
  • Refinancing
  • Structured Finance en Securitisation

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw financieringsvraagstukken? Neem dan contact met ons op.

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2019
10/10/2022
CMS Ban­king & Fi­nan­ce Glo­bal Bro­chu­re
Fi­nan­ci­al and ban­king le­gis­la­ti­on does not stand still. So nei­ther do we.At CMS we em­ploy over 500 ban­king & fi­nan­ce la­wy­ers to an­ti­ci­pa­te, in­ter­pret and ad­vi­se on the lo­cal, cross-bor­der and in­ter­na­ti­o­nal...
12/03/2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the...
Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

Feed

24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern Lea­se
De trans­ac­tie waar­bij ALD Au­to­mo­ti­ve Stern Lea­se heeft over­ge­no­men is op 31 mei 2019 af­ge­rond. Met de trans­ac­tie zijn 13.000 lea­se­con­trac­ten over­ge­no­men door ALD Au­to­mo­ti­ve en is er een sa­men­wer­king voor...
12/06/2018
DTEK bank debt re­struc­tu­red in mar­ket-in­flu­en­cing USD 1.1bn deal
A mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal CMS team ad­vi­sed key client Deut­sche Bank and other cre­di­tors, in­clu­ding a group of US-ba­sed emer­ging mar­kets hed­ge funds, on the re­struc­tu­ring of the bank debt of DTEK.DTEK is the...
09/10/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten In­sol­ven­tie­recht en ze­ker­he­den
Om­schrij­ving Prof. mr. N.E.D. Fa­ber be­han­delt de re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van ze­ker­he­den en in­sol­ven­tie­recht. Aan de hand van de ju­ris­pru­den­tie van het af­ge­lo­pen jaar ko­men kwes­ties van pand...
25/09/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten Ban­king & Fi­nan­ce
De exac­te on­der­wer­pen die tij­dens de bij­een­komst aan bod zul­len ko­men wor­den in sa­men­spraak met de sec­tie Ban­king & Fi­nan­ce nog be­paald.  Spre­ker Pro­fes­sor Jan Bie­mans (1974) is sinds 1 au­gus­tus 2013...
07/07/2015
CMS Gui­de: Eu­ro­fit – ma­na­ging the risks ari­sing from the Eu­ro­zo­ne cri­sis
The im­pact of the vo­te against the bailout terms in the Greek re­fe­ren­dum, Gree­ce's fai­lu­re to meet one of its re­pay­ments to the IMF and its in­tro­duc­ti­on of ca­pi­tal con­trols are star­ting to ha­ve a no­ti­ce­a­ble...
13/01/2015
Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maat­werk
De han­del­wij­ze van ban­ken rond­om be­drij­ven in moei­lijk­he­den staat vol­op in de be­lang­stel­ling. Bij­zon­der be­heer en kre­dietop­zeg­gin­gen zijn hot news.Par­tij­en die me­nen dat zij be­na­deeld zijn door ban­ken...
29/03/2013
Re­dac­ti­o­neel
Sinds 1 ju­li 2012 kan de fei­ten­rech­ter in ci­vie­le za­ken pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen stel­len aan de Ho­ge Raad. De eer­ste pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­trof een voor de le­zers van dit tijd­schrift in­te­res­san­te vraag, na­me­lijk...
06/06/2012
CMS ad­vi­seert bij ver­koop meer­der­heids­be­lang in Ta­lent&Pro
CMS Der­ks Star Bus­mann heeft de aan­deel­hou­ders van Ta­lent&Pro ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van een meer­der­heids­be­lang in Ta­lent&Pro aan De Ho­ge Den­nen Ca­pi­tal. De Ho­ge Den­nen Ca­pi­tal heeft een be­lang van...
24/05/2012
CMS re­port Mar­ket abu­se across Eu­ro­pe - in­ves­ti­ga­ti­on, com­pli­an­ce and MAD...
CMS has re­lea­sed the re­port Mar­ket abu­se across Eu­ro­pe – in­ves­ti­ga­ti­on, com­pli­an­ce and MAD II. The re­port re­cog­ni­zes the pro­blems firms en­coun­ter as a re­sult of the com­plexi­ty of the dif­fe­rent na­ti­o­nal...
04/01/2012
De hoofd­ac­ti­vi­teit van be­taal­dienst­ver­le­ners
De Ne­der­land­se wet­ge­ving over be­taal­dien­sten is ge­ba­seerd op de EU Richt­lijn Be­taal­dien­sten, die in het En­gels als Pay­ment Ser­vi­ces Di­rec­ti­ve door het le­ven gaat. In de prak­tijk wordt de richt­lijn meest­al...