Home / Expertise / Commercial / Distributie & Franchising

Distributie & Franchising

Nederland

Op het eerste gezicht lijken de activiteiten van een distributeur en een handelsagent veel met elkaar gemeen te hebben. Toch verschillen de wettelijke regels die op de distributie- en agentuurovereenkomst van toepassing zijn, wezenlijk van elkaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rechten die aan de contracterende partijen toekomen, maar ook voor de verplichtingen die op hen rusten. Om die reden is het van belang dat u goed weet wat voor type overeenkomst u sluit en wat voor gevolgen dit voor u kan hebben.

CMS heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Wij verzekeren u van een overeenkomst die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, terwijl uw belangen optimaal zijn gewaarborgd. Bovendien kunnen wij u via de internationale CMS-organisatie deskundig bijstaan in het sluiten van een overeenkomst met een buitenlandse partij.

Franchising is een vorm van distributie die in toenemende mate door ondernemingen wordt gekozen. Franchising combineert zelfstandig ondernemerschap voor de franchisenemers met een mogelijkheid om aansluiting te zoeken en gebruik te maken van een totaalconcept dat door de franchisegever is bedacht en ontwikkeld. Momenteel zijn er circa 650 franchiseformules in Nederland en dit aantal blijft stijgen, met name in de sector (zakelijke) dienstverlening.

Uniformiteit in de formule is van wezenlijk belang. De formule zorgt voor herkenbaarheid voor de consument of afnemer en biedt de mogelijkheid tot het behalen van schaalvoordelen via gezamenlijke inkoop, reclame, automatisering, etc.

Franchising is een wettelijk niet benoemd contract dat elementen bevat van diverse overeenkomsten zoals koop, licentie, huur, financieringsvormen en waarbij tevens het mededingingsrecht een belangrijke (beperkende) rol speelt in de franchiserelatie. De franchiserelatie wordt daarom geregeerd door diverse - voor franchising specifiek te interpreteren - wettelijke regels.

CMS heeft reeds jarenlang een gerenommeerde, nationale en internationale, franchisepraktijk binnen haar organisatie, met grote ervaring in het opstellen van franchiseovereenkomsten, wijzigen van franchiseovereenkomsten en het begeleiden van de start en veranderingen binnen franchiseorganisaties. Daarnaast bemiddelen wij en procederen in geschillen tussen franchisegever en franchisenemer.

Lees meer Lees minder
25/02/2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

26/11/2020
Good­will en non-con­cur­ren­tie on­der de Wet Fran­chi­se: wat moet er ge­re­geld...
De Wet Fran­chi­se is be­doeld om de fran­chi­se­ne­mer be­scher­ming te bie­den vóór het aan­gaan van de fran­chi­se­over­een­komst, tij­dens de loop­tijd daar­van én bij het ein­de van de fran­chi­se­re­la­tie. De wet­ge­ver...
24/08/2020
Over­leg- en in­stem­mings­ver­plich­tin­gen on­der de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent...
De nieu­we Wet Fran­chi­se be­oogt fran­chi­se­ge­vers er­toe te be­we­gen om fran­chi­se­ne­mers niet al­leen te in­for­me­ren, maar hen ook te be­trek­ken bij be­lang­rij­ke be­sluit­vor­ming. Daar­om heeft de wet­ge­ver over­leg-...
17/07/2020
In­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op ba­sis van de Wet Fran­chi­se: wat be­te­kent dit...
De Wet Fran­chi­se komt in snel­trein­vaart op ons af. De wet legt voor­al aan fran­chi­se­ge­vers veel nieu­we in­for­ma­tie­ver­plich­tin­gen op. Als de­ze ver­plich­tin­gen niet wor­den na­ge­ko­men, kan dit gro­te ge­vol­gen...
23/06/2020
De Wet Fran­chi­se komt er (snel) aan!
On­danks het feit dat de we­reld in de greep is van het co­ro­na­vi­rus staat de in­voe­ring van de Wet Fran­chi­se hoog op de po­li­tie­ke agen­da. De wet zal gro­te ge­vol­gen heb­ben voor de fran­chi­se­sec­tor in het al­ge­meen...
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
Ani­ta Can­ta, Ni­co­le Kuij­er, An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff en Char­lot­te van Heijst heb­ben na­mens CMS ge­re­a­geerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over de (in­voe­ring van de) Wet fran­chi­se.Het wets­voor­stel houdt in dat aan...
25/05/2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
In a world whe­re ‘con­tent is king’, the batt­le among me­dia com­pa­nies for the rights to screen ori­gi­nal en­ter­tain­ment and li­ve spor­ting events has ne­ver been mo­re in­ten­se.When broad­cast gi­ants BT Group...
24/05/2017
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de fran­chi­se
Op 12 april jl. is het con­cept wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de fran­chi­se ter con­sul­ta­tie voor­ge­legd. Het wets­voor­stel houdt in dat er in boek 7 van het BW een bij­zon­de­re re­ge­ling voor...
10/05/2017
Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor: Hoofd­stuk 2.2 Prog­no­se­pro­ble­ma­tiek
Het "Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor", uit­ge­ge­ven door de Ne­der­land­se Fran­chi­se Ver­e­ni­ging (NFV), be­steedt aan­dacht aan de vra­gen die kun­nen op­ko­men bij het op­zet­ten, uit­rol­len, ex­ploi­te­ren...
10/03/2017
Fran­chisor lia­ble for in­cor­rect sa­les fo­re­casts
In a re­cent ground-brea­king ru­ling the Dut­ch Su­pre­me Court has ex­pand­ed the li­a­bi­li­ty of fran­chisors for in­cor­rect sa­les fo­re­casts pro­vi­ded to fran­chi­sees.The mat­ter con­cerned a sto­re ow­ner who en­te­red...
06/03/2017
Na 15 jaar weer ar­rest Ho­ge Raad over om­zet­prog­no­ses!
In het Paal­man/Lam­pe­nier-ar­rest dat de Ho­ge Raad in 2002 heeft ge­we­zen (ECLI:NL:HR:2002:AD7329), is be­paald dat een fran­chi­se­ge­ver in be­gin­sel niet ge­hou­den is om om­zet­prog­no­ses aan een po­ten­tie­le fran­chi­se­ne­mer...
30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
21/05/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
 Whilst ma­ny as­pects of the dis­tri­bu­ti­on re­la­ti­ons­hip will be si­mi­lar when dis­tri­bu­ting within the EU the­re are im­por­tant dif­fe­ren­ces to bear in mind and which can be cost­ly to ig­no­re.The­re are va­rious...