Home / Expertise / Commercial / Distributie & Franchising

Distributie & Franchising

Nederland

Op het eerste gezicht lijken de activiteiten van een distributeur en een handelsagent veel met elkaar gemeen te hebben. Toch verschillen de wettelijke regels die op de distributie- en agentuurovereenkomst van toepassing zijn, wezenlijk van elkaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de rechten die aan de contracterende partijen toekomen, maar ook voor de verplichtingen die op hen rusten. Om die reden is het van belang dat u goed weet wat voor type overeenkomst u sluit en wat voor gevolgen dit voor u kan hebben.

CMS heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Wij verzekeren u van een overeenkomst die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, terwijl uw belangen optimaal zijn gewaarborgd. Bovendien kunnen wij u via de internationale CMS-organisatie deskundig bijstaan in het sluiten van een overeenkomst met een buitenlandse partij.

Franchising is een vorm van distributie die in toenemende mate door ondernemingen wordt gekozen. Franchising combineert zelfstandig ondernemerschap voor de franchisenemers met een mogelijkheid om aansluiting te zoeken en gebruik te maken van een totaalconcept dat door de franchisegever is bedacht en ontwikkeld. Momenteel zijn er circa 650 franchiseformules in Nederland en dit aantal blijft stijgen, met name in de sector (zakelijke) dienstverlening.

Uniformiteit in de formule is van wezenlijk belang. De formule zorgt voor herkenbaarheid voor de consument of afnemer en biedt de mogelijkheid tot het behalen van schaalvoordelen via gezamenlijke inkoop, reclame, automatisering, etc.

Franchising is een wettelijk niet benoemd contract dat elementen bevat van diverse overeenkomsten zoals koop, licentie, huur, financieringsvormen en waarbij tevens het mededingingsrecht een belangrijke (beperkende) rol speelt in de franchiserelatie. De franchiserelatie wordt daarom geregeerd door diverse - voor franchising specifiek te interpreteren - wettelijke regels.

CMS heeft reeds jarenlang een gerenommeerde, nationale en internationale, franchisepraktijk binnen haar organisatie, met grote ervaring in het opstellen van franchiseovereenkomsten, wijzigen van franchiseovereenkomsten en het begeleiden van de start en veranderingen binnen franchiseorganisaties. Daarnaast bemiddelen wij en procederen in geschillen tussen franchisegever en franchisenemer.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a sur­vey of bu­si­ness lea­ders to ex­plo­re AI tech­no­lo­gies and the new cus­to­mer jour­ney, the chal­len­ges of im­ple­men­ting AI, and the con­su­mer at­ti­tu­des that will ul­ti­ma­te­ly sha­pe its fu­tu­re.Key the­mes ari­sing from the re­search in­clu­de:Da­ta, trust & ethics in AI – why re­tai­lers and con­su­mer or­ga­ni­sa­ti­ons may need AI ethics boardsCon­su­mer rea­di­ness - why age is keyAI skills shor­ta­ges in con­su­mer or­ga­ni­sa­ti­onsHow AI might ac­tu­al­ly rein­vi­go­ra­te, not hurt, the high-streetLegal & re­gu­la­to­ry con­cerns - from the com­pe­ti­ti­on as­pects of dy­na­mic pri­cing to GD­PR in au­to­ma­ted de­ci­si­on ma­king.If you would li­ke a hard co­py of the at­ta­ched re­port plea­se con­tact Mael Ha­bell-Ai­li.
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is the co­re of eve­ry bu­si­ness.To­day’s in­cre­a­sin­gly re­gu­la­ted mar­kets de­mand that ope­ra­tors ma­na­ge com­mer­ci­al risk as they work to­wards their bu­si­ness ob­jec­ti­ves. Suc­cess de­pends on suc­ces­sful re­la­ti­ons­hips with cus­to­mers and sup­pliers, ba­sed on ef­fec­ti­ve sec­tor-spe­ci­fic con­tracts. Bu­si­nes­ses need the right legal ans­wers, groun­ded in the con­text of their spe­ci­fic mar­kets. Our mul­ti­dis­ci­pli­na­ry teams are trai­ned to un­der­stand the cul­tu­ral and bu­si­ness fac­tors im­pac­ting our clients’ com­mer­ci­al ar­ran­ge­ments.
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

Toon alleen
23/6/2020
De Wet Fran­chi­se komt er (snel) aan!
31/01/2019
Con­sul­ta­tie voor­stel Wet fran­chi­se
June 2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
24/05/2017
Con­sul­ta­tie Wets­voor­stel wet­te­lij­ke ver­an­ke­ring ge­drags­co­de fran­chi­se
10/05/2017
Ju­ri­disch Hand­boek voor de fran­chi­se sec­tor: Hoofd­stuk 2.2 Prog­no­se­pro­ble­ma­tiek
06/03/2017
Na 15 jaar weer ar­rest Ho­ge Raad over om­zet­prog­no­ses!
21/05/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
Dis­tri­bu­ti­on and Ag­en­cy Agree­ments
28/06/2012
Mil­joe­nen­boe­te voor fran­chi­se­for­mu­le Ren­tex
04/03/2011
Weg­wijs in ge­schil­len­be­slech­ting
12/01/2011
Nieu­we Groeps­vrij­stel­ling voor Ver­ti­ca­le Over­een­kom­sten
Voor­al web­win­kels mer­ken wij­zi­gin­gen
19/11/2010
Een lang­du­ri­ge over­een­komst op­zeg­gen
Wat kan wel en niet?
15/09/2010
In­for­ma­tie­plicht van de fran­chi­se­ge­ver?