Home / Europa / Nederland / Tax / BTW

BTW

Terug naar Tax

Als u als ondernemer in Nederland of in andere landen van de EU activiteiten verricht, moet u over uw omzet waarschijnlijk btw afdragen. Maar ook als u geen btw-ondernemer bent, krijgt u te maken met btw. De btw op uw aankopen is dan een kostenpost. Inmiddels kennen meer dan 130 landen een btw of een daarmee te vergelijken heffing. In de huidige tijd van globalisatie zult u steeds vaker geconfronteerd worden met btw-regelgeving, zowel in Nederland als daarbuiten.  

De regelgeving op het gebied van btw is de afgelopen jaren erg ingewikkeld geworden. Elke branche kent haar eigen vraagstukken op btw-gebied. Dit vraagt specialistische kennis die aanwezig is bij de btw-specialisten van CMS. Of het nu gaat om btw-vraagstukken bij vastgoedtransacties, bij internationaal handels- en dienstenverkeer, of bij ‘not-for-profit’-organisaties, we zetten onze specifieke kennis en ervaring graag in om uw btw-positie te optimaliseren.

Onze btw-specialisten werken nauw samen met advocaten en notarissen binnen CMS en de internationale CMS-organisatie. Zij begeleiden en adviseren u bij het beperken van de gevolgen van btw-heffing, bij uw transacties en bij de optimalisering van uw fiscale positie. In discussies of procedures met de fiscus zal de inzet altijd gericht zijn op het beste resultaat voor uw organisatie.  Daarnaast kunnen onze btw-specialisten praktijkgerichte btw-trainingen voor uw personeel verzorgen en uw organisatie doorlichten op besparingsmogelijkheden en/of fiscale risico’s binnen uw organisatie in kaart brengen. Ook helpen zij u graag bij het verzorgen van verzoeken over btw-teruggaaf.

Sub­scri­be to Tax to­pics
18/08/2022
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re
Over the past two ye­ars, en­ter­pri­ses, govern­ments and ci­ti­zens ha­ve grap­pled with un­pa­ral­leled tech­no­lo­gi­cal evo­lu­ti­on and new bu­si­ness mo­dels, as well as sig­ni­fi­cant tax re­forms, re­gu­la­to­ry chan­ges...
12/03/2019
Taxa­ti­on of the di­gi­tal eco­no­my
This pu­bli­ca­ti­on aims to iden­ti­fy va­rious as­pects of the di­gi­tal eco­no­my and to con­si­der whe­ther in­co­me taxes are the most ef­fec­ti­ve and ef­fi­cient way to tax this eco­no­my. Do we need a re­vo­lu­ti­on in the...

Feed

04/11/2022
Ho­ge Raad: ver­bou­wing leidt zel­den tot een fis­caal nieuw ge­bouw
In een pre­ju­di­ci­ë­le be­slis­sing heeft de Ho­ge Raad zich uit­ge­la­ten over de fis­ca­le kwa­li­fi­ca­tie van in­grij­pen­de ver­bou­win­gen en trans­for­ma­ties. On­der om­stan­dig­he­den kan daar­bij spra­ke zijn van de ver­vaar­di­ging...
21/09/2022
Dut­ch 2023 tax plan and other tax pro­po­sals
On Tu­es­day 20 Sep­tem­ber 2022 the Dut­ch sta­te se­cre­ta­ries for Fi­nan­ce pu­blis­hed the 2023 Tax Plan and re­la­ted le­gis­la­ti­ve tax pro­po­sals. This news­flash dis­cus­ses the pro­po­sals we con­si­der most re­le­vant...
07/03/2022
De Til­burg­se Aabe-fa­briek: geen ab­c'­tje
Eti­en­ne Cox gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op de be­bouw­de om­ge­ving en fis­ca­le wet­ge­ving.  Voor de btw en over­drachts­be­las­ting is het al­les-of-niets. We moe­ten kie­zen: óf vol­le­dig nieuw...
08/02/2022
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2021
De fis­ca­le rech­ter heeft in het twee­de jaar van de pan­de­mie niet stil­ge­ze­ten. Al­leen al op het ge­bied van de btw en over­drachts­be­las­ting heb­ben Eti­en­ne Cox en Stef van Heug­ten een veel­heid aan ju­ris­pru­den­tie...
01/02/2021
Btw-hef­fing bij sa­le-and-lea­se­back­trans­ac­ties?
De Ho­ge Raad heeft on­langs ge­oor­deeld over een sa­le-and-lea­se­back­trans­ac­tie rond­om een nieuw­bouw wo­ning­com­plex. De ver­ko­per werd na de le­ve­ring hoofd­huur­der en zet­te de ver­huur rich­ting de par­ti­cu­lie­re...
05/11/2020
Fac­tuur maakt schuld
De fac­tuur is de sleu­tel naar btw-af­trek. Zon­der een rechts­gel­di­ge fac­tuur die vol­doet aan een aan­tal for­me­le ver­eis­ten be­staat geen recht op af­trek. Nu heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie wel­is­waar...
09/07/2020
Up­da­te: Be­las­ting­maat­re­ge­len in ver­band met CO­VID-19
Met di­ver­se be­las­ting­maat­re­ge­len pro­beert de over­heid on­der­ne­mers te steu­nen in hun stre­ven om hun on­der­ne­min­gen door de­ze moei­lij­ke tij­den te lood­sen. Dit ar­ti­kel be­schrijft een aan­tal van de meest re­le­van­te...
17/04/2020
In­sight: Using VAT as a tool to fight cli­ma­te chan­ge?
In the se­cond of a se­ries of ar­ti­cles on cli­ma­te chan­ge from a tax per­spec­ti­ve, Eli­sa­beth As­h­worth of CMS Fran­cis Le­feb­vre Avo­cats and Eti­en­ne Cox of CMS Ne­ther­lands con­si­der whe­ther va­lue-ad­ded tax can...
09/03/2020
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2019
Waar in 2018 zich voor­al klei­ne nu­an­ce­ver­schil­len voor­de­den, lijkt 2019 de op­maat te zijn naar een an­de­re in­vul­ling van be­lang­rij­ke fis­ca­le be­grip­pen als ‘ver­nieuw­bouw’ en ‘wo­ning’. Maar ook daar­naast...
09/09/2019
Be­bouwd ter­rein met bouw­be­stem­ming is geen bouw­ter­rein
On­langs heeft het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie uit­spraak ge­daan in de van oor­sprong Deen­se zaak KPC Herning (C-71/18). In ver­volg op de ar­res­ten Don Bo­sco, J.J. Ko­men en Woon­stich­ting Maas­driel ging het...
30/04/2019
Ver­keer­de af­slag; pro­beer om te draai­en
Eti­en­ne Cox gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op de ver­schil­len­de af­sla­gen die je kan ne­men als vast­goed­fis­ca­list. De twee hoofd­we­gen zijn ge­bou­wen met bij­be­ho­ren­de ter­rei­nen en on­be­bouw­de...
14/03/2019
Jaar­over­zicht btw en over­drachts­be­las­ting 2018
De­zelf­de on­der­wer­pen, maar toch weer een net iets an­de­re in­vul­ling. Zo zou de au­teur de fis­ca­le ont­wik­ke­ling in 2018 ty­pe­ren, al­thans waar het btw en over­drachts­be­las­ting ten aan­zien van vast­goed be­treft...