Home / Expertise / TMC - Technology, Media & Communications / Data Protection & Privacy

Data Protection & Privacy

Nederland

Het Data Protection & Privacy team van CMS Nederland heeft lange praktijkervaring in het adviseren van Nederlandse en internationale cliënten over bescherming van persoonsgegevens en privacy in veel verschillende branches. In onze aanpak combineren we grondig juridisch specialisme met kennis over de specifiek per branche of toepassing geldende eisen die we hebben opgedaan door onze praktijk. Wij bieden support en advies bij het opzetten van business (modellen) in overeenstemming met de privacy regelgeving (privacy by design), waardoor die werkbaar zijn in een omgeving waar privacy en bescherming van persoonsgegevens steeds gevoeliger issues worden. De nauwe internationale samenwerking binnen de CMS Data Protection Group stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

Enkele voorbeelden van wat we doen:

  • Het privacy-compliant structureren van alle interne en externe processen die te maken hebben met verwerking van persoonsgegevens van klanten, personeel of derden.
  • Advies over uitwisseling of export van persoonsgegevens.
  • Advies over privacy-issues in het naar de cloud brengen van IT- of business processen of het aanbieden van cloud-diensten aan klanten.
  • Opstellen van verwerkersovereenkomsten en BCR
  • Ontwerp van privacy policies en persoonsgegevens-strategieën, inclusief aspecten van ondernemingsraad en CAO.
  • Advies over (technische) aspecten van gegevensbescherming in systemen en verwante juridische issues i.v.m. verzamelen, genereren, gebruik en analyse van informatie / big data.
  • Vertegenwoordiging en optreden bij AP en andere toezichtorganen.
  • Bijstand bij een datalek ('cybersecurity inbreuk') of andere crisis waarin feitelijk of mogelijk schending van beveiliging van persoonsgegevens aan de orde is.

We hebben ervaring opgedaan in het begeleiden van de juridische kant van privacy-gerelateerde projecten voor cliënten in veel verschillende branches, zoals onder meer de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en lifesciences, IT en telecom, consumentenproducten, onroerend goed (investment management) en de hotelbranche.

Lees meer Lees minder
AVG
In­sight
Da­ta Law Na­vi­ga­tor | Over­view
100% se­cu­ri­ty does not exist. Now mo­re than ever or­ga­ni­sa­ti­ons of all sha­pes and si­zes should pay at­ten­ti­on to their da­ta pri­va­cy and cy­ber se­cu­ri­ty. Un­pre­ce­den­ted num­bers are now wor­king from ho­me, thus rai­sing ex­po­su­re to cy­ber se­cu­ri­ty pro­blems and mo­re com­plex da­ta pro­tec­ti­on im­pli­ca­ti­ons.Whe­ther head­line wort­hy or not, we know that cy­ber in­ci­dents and bre­a­ches of da­ta pro­tec­ti­on re­gu­la­ti­on ha­ve the po­ten­ti­al to cau­se an or­ga­ni­sa­ti­on sig­ni­fi­cant dis­rup­ti­on of ope­ra­ti­ons, da­ma­ge to re­puta­ti­on, and the risk of fi­nes and los­ses. Pre­pa­ra­ti­on, in­clu­ding un­der­stan­ding the re­gu­la­to­ry lands­ca­pe, con­ti­nues to be key.The CMS Da­ta Law Na­vi­ga­tor is an over­view of da­ta pro­tec­ti­on and cy­ber se­cu­ri­ty laws in over 30 coun­tries li­sted be­low. The con­tent will be pe­ri­o­di­cally up­da­ted but, gi­ven the con­stant­ly evol­ving laws in this area, we can­not gu­a­ran­tee the con­tent is com­ple­te and ac­cu­ra­te.Vi­sit the CMS Da­ta Pro­tec­ti­on In­sight pa­ge to see mo­re of our tools and re­la­ted pu­bli­ca­ti­ons.Vi­sit a coun­try pro­fi­leme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­umme­di­um 
Sub­scri­be to Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy To­pics

Feed

Toon alleen
24/6/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
03/06/2020
Hof Am­ster­dam: ge­bruik loo­k­a­li­ke Max Ver­stap­pen door Pic­nic toch geen in­breuk...
08 mei 2020
Da­ta Law Na­vi­ga­tor | Over­view
Find he­re in­for­ma­ti­on about da­ta pro­tec­ti­on and cy­ber se­cu­ri­ty laws in va­rious coun­tries world­wi­de: Al­ba­nia, Au­stria, Bel­gi­um, Bosnia and Her­zeg­o­vi­na, Bul­ga­ria, Cro­a­tia, Czech Re­pu­blic, Fran­ce, Ger­ma­ny, Hong Kong, Hun­ga­ry, Ita­ly, Luxem­bourg, Mexi­co, Mon­te
17/04/2020
Con­nec­ted cars en de AVG: een hot item voor toe­zicht­hou­ders
05/03/2020
Co­ro­na­vi­rus: be­leid en maat­re­ge­len door werk­ge­ver
31/01/2020
CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness op­por­tu­ni­ties in...
13/01/2020
Erik Jonk­man: 'U­ni­ver­si­teit Maas­tricht kan claims ver­wach­ten na ransom­wa­re-aan­val'
16/12/2019
CMS is re­lea­sing its ‘Sha­ring is (S)ca­ring’ Pod­cast Se­ries
31/10/2019
Uit­ge­licht: Voor­af aan­ge­vink­te se­lec­tie­vak­jes zijn geen gel­di­ge toe­stem­ming
31/10/2019
Een greep uit de re­le­van­te Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy ont­wik­ke­lin­gen - sep­tem­ber...
23/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: de (on)mo­ge­lijk­he­den van GD­PR
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast