Data Protection & Privacy

Terug naar TMC - Technology, Media & Communications

Het Cybersecurity & Privacy team van CMS Nederland heeft lange praktijkervaring in het adviseren van Nederlandse en internationale cliënten over bescherming van persoonsgegevens en cyberrisicomanagement in veel verschillende branches. In onze aanpak combineren we grondig juridisch specialisme met diepgaande kennis over de specifiek per branche of toepassing geldende eisen. De nauwe internationale samenwerking binnen CMS stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

Cybersecurity

In een speelveld met snelle technologische veranderingen en toenemende afhankelijkheid van bedrijfskritieke ICT systemen ontstaan zorgen over cyberincidenten, zoals phishing e-mails, CEO-fraude en ransomware-aanvallen.

CMS helpt organisaties bij het formuleren van een effectieve juridische strategie in cyberrisicomanagement. Wij begrijpen dat cyberrisico een holistisch vraagstuk is, dat niet kan worden opgelost door alleen te kijken met een juridische bril. Onze advocaten zijn daarom gewend om nauw samen te werken in multidisciplinaire teams op elk niveau binnen de organisatie, zoals uw ICT-, HR-, compliance-, communicatieafdeling of bestuur. Onze dagelijkse werkzaamheden omvatten ook nauwe samenwerkingen met externe IT (forensische) specialisten en crisiscommunicatie experts.

Een greep uit onze expertise:

 • 24/7 juridische bijstand bij beveiligingsincidenten,
 • Vertegenwoordiging van cliënten bij contact met toezichthouders
 • Contracteren over informatiebeveiliging
 • Adviseren en procederen over cyberschade

Data Protection & Privacy

Wij bieden support en advies bij het opzetten van business (modellen) in overeenstemming met de privacy regelgeving (privacy by design), waardoor die werkbaar zijn in een omgeving waar privacy en bescherming van persoonsgegevens steeds gevoeliger issues worden. De nauwe internationale samenwerking binnen de CMS Data Protection Group stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

Enkele voorbeelden van wat we doen:

 • Het privacy-compliant structureren van alle interne en externe processen die te maken hebben met verwerking van persoonsgegevens van klanten, personeel of derden.
 • Advies over uitwisseling of export van persoonsgegevens.
 • Advies over privacy-issues in het naar de cloud brengen van IT- of business processen of het aanbieden van cloud-diensten aan klanten.
 • Opstellen van verwerkersovereenkomsten en BCR
 • Ontwerp van privacy policies en persoonsgegevens-strategieën, inclusief aspecten van ondernemingsraad en CAO.
 • Advies over (technische) aspecten van gegevensbescherming in systemen en verwante juridische issues i.v.m. verzamelen, genereren, gebruik en analyse van informatie / big data.
 • Vertegenwoordiging en optreden bij AP en andere toezichtorganen.
 • Bijstand bij een datalek ('cybersecurity inbreuk') of andere crisis waarin feitelijk of mogelijk schending van beveiliging van persoonsgegevens aan de orde is.

We hebben ervaring opgedaan in het begeleiden van de juridische kant van privacy-gerelateerde projecten voor cliënten in veel verschillende branches, zoals onder meer de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en lifesciences, IT en telecom, consumentenproducten, onroerend goed (investment management) en de hotelbranche.

Excellent business acumen and knowledgeable people. Focused on good collaboration during complex cases, excellent listeners and filtering out the essence quickly.

The Legal500 EMEA, 2022

Willing to achieve the utmost, deliver high standards.

The Legal500 EMEA, 2022

‘Very pragmatic approach to privacy issues around the globe.’

Legal500 EMEA, 2021
21/05/2023
GD­PR En­for­ce­ment Trac­ker Re­port
A warm wel­co­me... ...to the fourth edi­ti­on of the GD­PR En­for­ce­ment Trac­ker Re­port – the an­ni­vers­a­ry edi­ti­on ce­le­bra­ting fi­ve ye­ars of GD­PR.In the fi­ve ye­ars sin­ce the GD­PR be­ca­me ap­pli­ca­ble its po­werful fra­me­work for im­po­sing fi­nes has cer­tain­ly hel­ped to rai­se awa­re­ness and en­cou­ra­ge com­pli­an­ce ef­forts – just as the Eu­ro­pean le­gis­la­tor in­ten­ded. At the sa­me ti­me, the risk of fi­nes of up to EUR 20 mil­li­on or 4% of a com­pa­ny’s glo­bal an­nu­al tur­n­over can al­so lead to fear and re­luct­an­ce or ig­no­ran­ce about com­pli­an­ce is­sues.We still be­lie­ve that facts are bet­ter than fear.This is why we con­ti­nuous­ly up­da­te our list of pu­bli­cly known fi­nes in the GD­PR  En­for­ce­ment Trac­ker and star­ted the GD­PR En­for­ce­ment Trac­ker Re­port as an an­nu­al deep di­ve ap­pro­ach to pro­vi­de you with mo­re in­sights in­to the world of GD­PR fi­nes.As in the three pre­vious edi­ti­ons, the GD­PR En­for­ce­ment Trac­ker Re­port starts with the Exe­cu­ti­ve Sum­ma­ry (al­so avai­la­ble as a PDF ver­si­on), fol­lo­wed by the “Num­bers and Fi­gu­res” sec­ti­on and the “En­for­ce­ment In­sights per bu­si­ness sec­tor” (al­so in­clu­ding the over­ar­ching em­ploy­ment ca­te­go­ry. The “En­for­ce­ment In­sights per coun­try” pro­vi­de back­ground on the spe­ci­fic en­for­ce­ment fra­me­work un­der na­ti­o­nal law. So­me re­marks on our me­tho­do­lo­gy can be found at the very end of the re­port.
09/09/2021
The Chan­ging Fa­ce of Cy­ber Claims
A cy­ber in­su­ran­ce loss stu­dy in Con­ti­nen­tal Eu­ro­pe
Da­ta Law Na­vi­ga­tor
Use the Da­ta Law Na­vi­ga­tor for a quick look at da­ta pro­tec­ti­on laws in...

Feed

25/05/2023
Meer dan 2,7 mil­jard eu­ro aan AVG-boe­tes op­ge­legd in Eu­ro­pa
In Eu­ro­pa is tus­sen maart 2022 en maart 2023 voor 1,19 mil­jard eu­ro aan boe­tes op­ge­legd voor niet-na­le­ving van de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG). Dat blijkt uit de vier­de edi­tie van het...
16/03/2023
Se­mi­nar: DSA en DMA - de be­te­ke­nis voor Ne­der­land­se  on­der­ne­min­gen en con­su­men­ten
De Di­gi­tal Ser­vi­ces Act (DSA) en de Di­gi­tal Mar­kets Act (DMA) zijn in­mid­dels in wer­king ge­tre­den. De­ze re­gels be­o­gen een vei­li­ge di­gi­ta­le ruim­te te cre­ë­ren en een ge­lijk speel­veld voor on­der­ne­min­gen...
17/11/2022
IP/TMC up­da­te no­vem­ber 2022
De voort­du­ren­de ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van IP & TMC gaan ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nue ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne­we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de...
13/09/2022
Open se­crets? Gu­ar­ding va­lue in the in­tan­gi­ble eco­no­my
So­me leaks can’t be fixed “Con­fi­den­ti­al in­for­ma­ti­on is li­ke an ice cu­be... gi­ve it to the par­ty who has no re­fri­ge­ra­tor or will not agree to keep it in one, and by the ti­me of the tri­al you ha­ve just a pool of wa­ter.” This, from the so-cal­l­ed Spy­cat­cher ca­se (1987), ap­plies well to cor­po­ra­te as­sets: fail to sto­re them cor­rect­ly and all you might ha­ve left is an ex­pen­si­ve mess.The con­se­quen­ces of even a mi­nor ex­po­su­re of a tra­de se­cret can be hu­ge. As this re­port re­veals, the pro­tec­ti­on of tra­de se­crets is rightly re­cog­ni­sed by most se­ni­or exe­cu­ti­ves as a pri­o­ri­ty is­sue. But the re­search al­so re­veals gaps that lea­ve com­pa­nies un­ne­ces­sa­ri­ly ex­po­sed to risks. The top na­med th­re­ats – cy­ber­se­cu­ri­ty at­tacks and em­ploy­ee leaks – re­so­na­te with what we see im­pac­ting our clients. In­crea­sed ho­me and re­mo­te wor­king is strai­ning se­cu­ri­ty me­a­su­res and em­ploy­ee loy­al­ty. Ad­ded to this, an ‘in­no­va­te or die’ at­ti­tu­de in high­ly-com­pe­ti­ti­ve sec­tors can mo­ti­va­te new joi­ners to ar­ri­ve with ques­ti­o­na­ble ma­te­ri­al from their pre­vious em­ploy­er, or wor­se: out­right theft bet­ween com­pe­ti­tors. But whi­le it is ea­sy to fo­cus on the lur­king th­re­ats from wea­ke­ned cy­ber se­cu­ri­ty and dis­grunt­led em­ploy­ees – and they are im­por­tant – the­re are mo­re rou­ti­ne ac­ti­ons a com­pa­ny can ta­ke to sa­fe­gu­ard its se­crets than just up­da­ting its IT sys­tems or the em­ploy­ee hand­book. Com­mon­ly, tho­se who most need our help al­rea­dy ha­ve a tra­de se­crets po­li­cy but ha­ve not pro­per­ly im­ple­men­ted it in re­la­ti­on to the se­cret in ques­ti­on. Or the po­li­cy has not been up­da­ted to re­flect the in­tan­gi­ble as­sets the bu­si­ness now owns. Or pro­tec­ti­on was ta­ken for gran­ted.With tra­de se­crets – which for ma­ny bu­si­nes­ses are stra­te­gi­cally mo­re im­por­tant than a pu­blic pa­tent port­fo­lio – it is al­ways cost­lier and mes­sier to find so­lu­ti­ons af­ter a theft or a leak. Iden­ti­fying the tra­de se­crets and the th­re­ats po­sed to them, com­bi­ned with ri­gorous in­ter­nal pro­ces­ses and well-draf­ted con­tracts, can help pre­vent such pro­blems from hap­pe­ning. Har­der, but just as ne­ces­sa­ry, is en­ga­ging hearts and minds in cor­po­ra­te cul­tu­re, to know why tra­de se­crets are im­por­tant, why we are all are res­pon­si­ble for pro­tec­ting them, and what may hap­pen if we do not (to both the com­pa­ny and the in­di­vi­du­al). In our ex­pe­rien­ce, the bu­si­nes­ses with the stron­gest de­fen­ces ha­ve not on­ly thought stra­te­gi­cally about their in­tan­gi­ble as­sets and how best to pro­tect them but are al­so pre­pa­red for the worst. The trick to avoi­ding an as­set be­co­ming a cri­sis is to be wi­se be­fo­re the event.
29/08/2022
IP/TMC up­da­te Sep­tem­ber 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
07/07/2022
CMS Eu­ro­pean Class Ac­ti­ons Re­port 2022
Da­ta dri­ven in­sights in­to  class ac­ti­on risk across Eu­ro­pe, a key con­cern for ma­jor cor­po­ra­tes
28/06/2022
Toe­na­me ju­ri­di­sche ge­schil­len door kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie
Bij­na ze­ven op de tien (69%) be­drijfs­ju­ris­ten en ri­si­co­ma­na­gers ge­ven aan dat nieu­we tech­no­lo­gie­ën, zo­als kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI), een gro­te­re rol bin­nen hun or­ga­ni­sa­tie zul­len gaan spe­len in...
01/06/2022
Ruim 1,5 mil­jard eu­ro aan AVG-boe­tes op­ge­legd in Eu­ro­pa
In Eu­ro­pa is in 2021 het to­taal­be­drag aan op­ge­leg­de boe­tes voor niet-na­le­ving van de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) ge­ste­gen naar 1,581 mil­jard eu­ro sinds de in­wer­king­tre­ding van de AVG...
01/06/2022
IP/TMC up­da­te ju­ni 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.CMS...
01/06/2022
CMS Next
What’s next? In a world of ever-ac­ce­le­ra­ting chan­ge, staying ahead of the cur­ve and kno­wing what’s next for your bu­si­ness or sec­tor is es­sen­ti­al.At CMS, we see our­sel­ves not on­ly as your legal ad­vi­sers but al­so as your bu­si­ness part­ners. We work to­gether with you to not on­ly re­sol­ve cur­rent is­sues but to an­ti­ci­pa­te fu­tu­re chal­len­ges and in­no­va­te to meet them.With our la­test pu­bli­ca­ti­on, CMS Next, our ex­perts will re­gu­lar­ly of­fer you in­sights in­to and fresh per­spec­ti­ves on a ran­ge of is­sues that bu­si­nes­ses ha­ve to deal with – from ESG agendas to re­struc­tu­ring af­ter the pan­de­mic or fa­cing the di­gi­tal trans­for­ma­ti­on. We will al­so sha­re with you mo­re about the work that we are do­ing for our clients, hel­ping them in­no­va­te, grow and mi­ti­ga­te risk.To be ab­le to pro­vi­de you with the best sup­port, we im­mer­se our­sel­ves in your world to un­der­stand your legal needs and chal­len­ges. Howe­ver, it is equal­ly im­por­tant that you know who we are and how we can work with you. So, we in­vi­te you to meet our ex­perts and catch a glim­p­se of what is hap­pe­ning in­si­de CMS.En­joy rea­ding this pu­bli­ca­ti­on, which we will up­da­te re­gu­lar­ly with new con­tent.CMS Exe­cu­ti­ve Team
04/04/2022
IP/TMC up­da­te april 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.Om...
26/01/2022
IP/TMC up­da­te ja­nu­a­ri 2022
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving.De...