Home / Juristen / Arnout Scholten
Portret van Arnout Scholten

Arnout Scholten

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Arnout Scholten is advocaat partner en hij is hoofd van de Praktijkgroep Real Estate & Construction.

Hij is gespecialiseerd in het huurrecht, projectontwikkeling en vastgoedtransacties.

Meer Minder

An excellent real estate lawyer, pragmatic, flexible and very approachable.

The Legal 500 EMEA, 2021

Very creative in finding solutions", he has a "capability of making sure the deal is done.

Chambers Europe 2021

‘Arnout Scholten: open minded, carries out risk-based analysis, advises outside the strict boundaries of the project. Can play different roles.‘

The Legal 500 EMEA, 2020

I do feel extremely well advised in terms of his knowledge about the matter. What I like most is that he is thinking ahead before I tell him what to look into and he is solution driven.

Chambers Europe, 2020

"He gets the deal done without losing sight of the interests of all parties involved."

Chambers Europe, 2019

Lidmaatschappen en functies

  • Docent bij de Academie voor de Rechtspraktijk
  • Lid van de raad van toezicht bij een woningcorporatie
  • Royal institute of chartered surveyors (rics)
  • Docent Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Utrecht (Actualiteiten Huurrecht)
  • Redactie Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
Meer Minder

Opleidingen

  • Specialisatieopleiding huurrecht, Vereniging Huurrecht Advocaten
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
  • Nederlands recht (internationaal - en Europees recht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
18/03/2021
Ran­kings Cham­bers Eu­ro­pe 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieu­we edi­tie van Cham­bers Eu­ro­pe. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back.De vol­gen­de prak­tijk­groe­pen van CMS in Ne­der­land zijn ge­rankt:Cor­po­ra­te/M&AIn­su­ran­ce­Li­fe...
11/03/2021
CMS Green Guid­an­ce - Vast­goed maakt tem­po met ver­groe­ning
Duur­zaam­heid in fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning is een vak­ge­bied waar­in ex­per­ti­ses op het ge­bied van fi­nan­cie­ring, duur­zaam­heid, com­pli­an­ce en legal el­kaar vin­den. In CMS Green Guid­an­ce de­len we maan­de­lijks...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
25/03/2020
CO­VID-19: Legal Q&A
De ge­vol­gen van de co­rona­cri­sis lei­den bij veel be­drij­ven tot on­ze­ker­he­den. In de­ze Q&A ge­ven een aan­tal prak­tijk­groe­pen ant­woord op de meest voor­ko­men­de vra­gen. De­ze pa­gi­na zal re­gel­ma­tig ge­üp­da­tet...
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
Ons Co­ro­na Legal Team in­for­meert be­drij­ven over al­ler­lei ju­ri­di­sche vra­gen waar u als on­der­ne­mer van­we­ge de im­pact van het co­ro­na­vi­rus mee kunt zit­ten. Meld u aan voor on­ze e-mail­nieuws­brief in­dien u...
29/10/2020
Ont­bijt­we­bi­nar | Ze­ker­he­den in koop­over­een­kom­sten
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het we­bi­nar: Ze­ker­he­den in koop­over­een­kom­sten.Dit is het laat­ste we­bi­nar in een reeks van drie. Tij­dens de­ze bij­een­komst...
04/06/2020
Ont­bijt­we­bi­nar | Aan­dachts­pun­ten bij on­der­han­de­lin­gen en het op­stel­len...
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het eer­ste we­bi­nar: Aan­dachts­pun­ten bij on­der­han­de­lin­gen en het op­stel­len van LOI's­Door de co­rona­cri­sis heb­ben...
26/03/2020
Ont­bijt­se­mi­nar | Ze­ker­he­den in huur­over­een­kom­sten
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar: Ze­ker­he­den in huur­over­een­kom­sten­De­ze se­rie be­staat uit drie se­mi­nars ver­spreid over het jaar...
14/11/2019
Ont­bijt­se­mi­nars Re­al Es­ta­te | 2019
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar Re­al Es­ta­te 'Aan­dachts­pun­ten bij het in­vul­len van het ROZ-mo­del ' op 14 no­vem­ber 2019 op ons kan­toor...
07/10/2019
Markt voor vast­goed­be­leg­gin­gen stag­neert op hoog ni­veau
Aan­tal be­leg­gin­gen blijft op het ni­veau van vo­rig jaar.Be­leg­gers zijn ge­dwon­gen hun be­leg­gings­voor­keu­ren te her­zien: kan­toor­vast­goed nog voor­op, maar ook groei­en­de be­lang­stel­ling in bij­zon­de­re ob­jec­ten...
12/09/2019
Ont­bijt­se­mi­nars Re­al Es­ta­te | 2019
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar Re­al Es­ta­te 'Vast­goed, huur­over­een­kom­sten en duur­zaam­heid'.   Dit is de der­de bij­een­komst uit...