Home / Europa / Nederland / Real Estate / Vastgoedexploitatie

Vastgoedexploitatie

Terug naar Real Estate

Zonder gebruik van vastgoed geen rendement. De exploitatievorm van het vastgoed is bepalend voor de waarde van het vastgoed. Maar het soort gebruik is ook van invloed op de duurzaamheid van het vastgoed. En voor elke vorm van exploitatie gelden andere juridische en fiscale regels. Zowel voor de exploitant van het vastgoed als degene die eigenaar is van het vastgoed. Daarom is het van belang dat de zaken rondom de exploitatie goed geregeld zijn. Onze vastgoedspecialisten beschikken over de juiste kennis en ervaring om u daarin te adviseren.

Wij zijn gespecialiseerd in:

25/08/2021
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

14/06/2022
Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau met to­ta­le be­leg­gings­waar­de...
De Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt gro­ten­deels her­steld van de ge­vol­gen van de co­ron­a­pan­de­mie in 2021. De to­ta­le be­leg­gin­gen zijn met 15% ge­ste­gen tot cir­ca 270 mil­jard eu­ro in ver­ge­lij­king met...
15/09/2020
Ma­cro-af­top­ping al­leen van toe­pas­sing bij pu­bliek­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal
In­dien een ge­meen­te en een pro­ject­ont­wik­ke­laar een pos­te­ri­eu­re ex­ploi­ta­tie­over­een­komst heb­ben ge­slo­ten zon­der een af­re­ken­be­ding en er een ex­ploi­ta­tie­te­kort op­treedt, kan de ont­wik­ke­laar zich niet met...
30/10/2018
Ex­ploi­ta­tie­over­een­komst ver­huur fluis­ter­bo­ten (Afd. be­stuurs­recht­spraak...
Een noot van Ro­bert Lu­cas­sen bij de uit­spraak van de Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak van de RvS, 13 ju­ni 2018, nr. 201704693/1/A3. Uit­spraak be­treft ex­ploi­ta­tie­over­een­komst in­za­ke de ver­huur van fluis­ter­bo­ten...
07/08/2018
Pos­te­ri­eu­re over­een­komst zon­der af­re­ken­be­ding: aan de ex­ploi­ta­tie­bij­dra­ge...
In dit ar­ti­kel wordt een uit­spraak van de Recht­bank Den Haag van 21 maart 2018 over de vrij spo­ra­disch voor­ko­men­de pos­te­ri­eu­re over­een­komst be­com­men­ta­ri­eerd. Cen­traal stond de vraag of de ge­meen­te on­ver­kort...
09/05/2018
Een kor­te be­schou­wing van een steeds meer voor­ko­mend fe­no­meen: de 'tri­ple...
In de­ze bij­dra­ge wordt de 'tri­ple net'-huur­over­een­komst be­han­deld me­de in het licht van het En­gel­se en Duit­se recht en wor­den en­ke­le be­lang­rij­ke as­pec­ten van een tri­ple net huur­over­een­komst uit­een­gez...
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty Sta­te­ment
At CMS, we ha­ve a si­ze­a­ble team of over 160 re­al es­ta­te part­ners and mo­re that 220 qua­li­fied re­al es­ta­te la­wy­ers lo­ca­ted across our 60 of­fi­ces throug­hout Eu­ro­pe. This ena­bles us to act as a one stop shop...
02/02/2017
CMS staat Me­liá Ho­tels In­ter­na­ti­o­nal bij in­za­ke de ont­wik­ke­ling en ex­ploi­ta­tie...
CMS heeft Me­liá Ho­tels In­ter­na­ti­o­nal ge­ad­vi­seerd ter za­ke van een aan­tal over­een­kom­sten met CRI, een doch­ter­maat­schap­pij van Com­merz Re­al, ten be­hoe­ve van de ont­wik­ke­ling en ex­ploi­ta­tie van het IN­N­SI­DE...
30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...
15/10/2014
CMS be­ge­leidt de Ka­mer van Koop­han­del
CMS heeft de Ka­mer van Koop­han­del be­ge­leid bij ver­koop van de hui­di­ge kan­toor­lo­ca­tie en de aan­huur/re­no­va­tie van de nieu­we kan­toor­lo­ca­tie in Utrecht. CMS stel­de de koop­over­een­komst en bruik­leen­over­een­komst...
15/10/2014
CMS ad­vi­seert Borg­he­se bij con­trac­ten vers­cen­trum van 30.000 m2 in Nieu­we­gein
Lo­gis­tiek vast­goed­ont­wik­ke­laar Borg­he­se Lo­gis­tics te­ken­de op 17 sep­tem­ber jl voor de aan­koop van een per­ceel bouw­grond van 62.100 m2 voor de re­a­li­sa­tie van een vers­cen­trum van 30.000 m2 voor Al­bert Heijn...
11/02/2014
De ex­ploi­ta­tie van een da­ta­cen­ter is niet de ex­ploi­ta­tie van een on­roe­ren­de...
In de Re­al Es­ta­te News­flash van 9 ju­li 2013 be­spra­ken wij aan de hand van een uit­spraak van de Recht­bank Leeu­war­den de vraag of de ex­ploi­ta­tie van een da­ta­cen­ter meer is dan het voor de ver­huur ter be­schik­king...
11/07/2013
CMS ad­vi­seert Ae­des Re­al Es­ta­te en UBM in­za­ke de ont­wik­ke­ling en ex­ploi­ta­tie...
Kan­toor heeft Ae­des Re­al Es­ta­te en UBM Re­a­litä­ten­en­t­wick­lung bij­ge­staan ter za­ke van een aan­tal over­een­kom­sten met Hy­att Ho­tels Cor­po­ra­ti­on ten be­hoe­ve van de ex­ploi­ta­tie en ont­wik­ke­ling van het Am­ster­dam...