Home / Europa / Nederland / Real Estate / Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Terug naar Real Estate

Bij projectontwikkeling komen vragen over ruimtelijke ordening, het aangaan van huur-, koop- en samenwerkingsovereenkomsten en de verwerving van gronden, aan de orde.

CMS heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van (complexe) projectontwikkelingen op het gebied van kantoren, leisure en woningbouw.

Wij zijn gespecialiseerd in:

28/10/2022
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...
Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics

Feed

28/06/2022
CMS be­noemt Jas­per Kamp­her­beek tot part­ner
CMS be­noemt per 1 ju­li 2022 toe­ge­voegd no­ta­ris Jas­per Kamp­her­beek tot part­ner. Met de­ze be­noe­ming ver­sterkt CMS haar prak­tijk­groep Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on.Ma­na­ging part­ner Wil­lem Hoor­ne­man over de...
14/06/2022
Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau met to­ta­le be­leg­gings­waar­de...
De Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt gro­ten­deels her­steld van de ge­vol­gen van de co­ron­a­pan­de­mie in 2021. De to­ta­le be­leg­gin­gen zijn met 15% ge­ste­gen tot cir­ca 270 mil­jard eu­ro in ver­ge­lij­king met...
17/09/2020
We­bi­nar: fi­nan­ci­ë­le bij­dra­gen aan ge­bieds­ont­wik­ke­ling
Vo­rig jaar heeft de Raad van Sta­te een be­lang­rij­ke uit­spraak ge­daan over de mo­ge­lijk­heid voor ge­meen­ten om met de ini­ti­a­tief­ne­mer van een be­paal­de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling af te spre­ken dat de­ze een fi­nan­ci­ë­le...
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Ne­der­land blijft een be­lang­rij­ke markt voor in­ves­teer­ders in in­fra­struc­tuur. Hoe­wel Ne­der­land plaats 1 in de rang­lijst heeft moe­ten af­staan aan Duits­land is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
Gro­te mo­bi­li­teits- en in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten ver­lo­pen vaak niet vlek­ke­loos. Er ont­staan pro­ble­men bij de uit­voe­ring en pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair ge­re­geld uit de bocht. Re­cen­te voor­beel­den zijn het...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
19/07/2019
Ne­ther­lands: Con­struc­ti­on & En­gi­nee­ring Law 2019
Coun­try con­tri­bu­ti­on for the pu­bli­ca­ti­on "In­ter­na­ti­o­nal Com­pa­ra­ti­ve Legal Gui­de to: Con­struc­ti­on & En­gi­nee­ring Law 2019". The pu­bli­ca­ti­on co­vers com­mon is­sues in con­struc­ti­on and en­gi­nee­ring laws and...
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tu­re­le...
Pu­blie­ke en pri­va­te par­tij­en staan voor gro­te maat­schap­pe­lij­ke op­ga­ven op het ge­bied van in­fra­struc­tuur. Denk aan bij­voor­beeld weg­ver­bre­din­gen en dijk­ver­ster­kin­gen. Dat de uit­voe­ring van der­ge­lij­ke pro­jec­ten...
18/03/2019
Tot­stand­ko­ming koop­over­een­komst. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch, 18 de­cem­ber...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).  Is een koop­over­een­komst tus­sen ko­per en ver­ko­per tot stand ge­ko­men nu slechts een...
25/01/2019
E-mail in de prak­tijk: mooi maar mee­do­gen­loos
Hein van der Meer gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op het me­di­um e-mail in de vast­goed-trans­ac­tie­prak­tijk
09/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
Vast­goed­be­leg­gin­gen be­rei­ken re­cord­hoog­ten in ver­ko­pers­marktEx­ces­sie­ve vraag drijft prij­zen kan­toor­ruim­ten opI­n­ves­teer­ders kij­ken naar spe­ci­a­le ob­jec­ten voor ho­ge­re ren­de­men­ten­Sterk eco­no­misch kli­maat...
14/09/2018
Koop­ga­rant-re­ge­ling. Erf­pacht. Wenk on­der Recht­bank Gel­der­land, 28 mei...
Jas­per Kamp­her­beek en Ma­ri­ël­le de Blok zijn re­dac­ti­o­neel me­de­wer­ker van het tijd­schrift Recht­spraak No­ta­ri­aat (RN).  In hoe­ver­re slaagt een vor­de­ring tot scha­de­ver­goe­ding in ver­band met een koop­ga­rant-re­ge­ling?  Wenk...