Home / Juristen / Jan Peter IJspeert
Portret van Jan Peter IJspeert

Jan Peter IJspeert

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Jan Peter IJspeert is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Hij is gespecialiseerd in Projectontwikkeling en Corporate Real Estate.

Jan Peter adviseert zowel nationaal als internationaal opererende projectontwikkelaars, asset management ondernemingen, beleggers en overhedendoor het opstellen van projectontwikkelingsdocumentatie, inclusief het opzetten van samenwerkingsstructuren en het begeleiden van vastgoed- en aandelentransacties.

Jan Peter is sinds 2013 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij bij TCN Property Projects en als advocaat bij Van Doorne.

Meer Minder

Relevante ervaring

Ontwikkeling en aan- en verkoop van:

  • Logistiek vastgoed
  • Kantoren en hotels
  • Datacentra
  • Woningportefeuilles
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)
Meer Minder

Opleidingen

  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

30/11/2020
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij ver­koop Ka­dans Sci­en­ce Part­ner
CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de Ne­der­land­se as­pec­ten van de ver­koop van Ka­dans Sci­en­ce Part­ner aan AXA In­vest­ment Ma­na­gers.Vast­goed­ont­wik­ke­laar en in­ves­teer­der Ka­dans...
24/07/2020
CMS be­ge­leidt Being De­vel­op­ment bij ver­koop Max & Moo­re aan Amun­di
CMS heeft de Ne­der­land­se pro­ject­ont­wik­ke­laar Being De­vel­op­ment be­ge­leid bij de ver­koop van pro­ject 'Max & Moor­e' te Am­ster­dam Noord aan de Fran­se in­ves­teer­der Amun­di. Max & Moo­re Max & Moo­re be­staat uit...
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2020 ad­vo­caat Jan Pe­ter IJspeert, be­las­ting­ad­vi­seur Eti­en­ne Cox en kan­di­daat-no­ta­ris Bob van Zijl tot coun­sel. Met de­ze be­noe­min­gen ver­sterkt CMS haar full-ser­vi­ce dienst­ver­le­ning...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
CMS heeft FD Me­di­a­groep ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Si­zo.  Si­zo is ge­spe­ci­a­li­seerd in B2B mar­ke­ting in­tel­li­gen­ce. Si­zo helpt haar klan­ten door mid­del van da­ta-ana­ly­se en voor­spel­mo­del­len om ge­richt...
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
CMS heeft Ul­tra­con­ge­lad­os Vir­to S.A. ge­ad­vi­seerd bij de koop van Oer­le­mans Foods Group van pri­va­te equi­ty firm H2. Oer­le­mans pro­du­ceert diep­vries­groen­te en -fruit met cir­ca 700 werk­ne­mers in Ne­der­land...
01/05/2018
CMS ad­vi­seert Cin­ven bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food
CMS heeft pri­va­te equi­ty-huis Cin­ven ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Part­ner in Pet Food (PPF) van Pam­plo­na Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment.  PPF is een markt­lei­der in de pro­duc­tie van huis­dier­voe­dings­mid­de­len en...
17/01/2018
CMS ad­vi­seert Bel­vac Pro­duc­ti­on Ma­chi­ne­ry, Inc. bij de aan­koop van Ro­sa­rio...
CMS heeft Bel­vac Pro­duc­ti­on Ma­chi­ne­ry, Inc. ("Bel­vac") ge­ad­vi­seerd bij de aan­koop van Ro­sa­rio Can Tech­no­lo­gy.Ro­sa­rio Can Tech­no­lo­gy is een in­no­va­tie­ve ont­wer­per, ont­wik­ke­laar en pro­du­cent van de­co­ra­teurs...
10/10/2017
CMS be­ge­leidt Ont­wik­ke­lings­com­bi­na­tie Scheg B.V. bij de ver­koop van een...
Standard Li­fe In­ve­ste­ments Eu­ro­pean Pro­per­ty Growth Fund heeft on­langs een koop­over­een­komst ge­te­kend met Ont­wik­ke­lings­com­bi­na­tie Scheg B.V. voor de aan­koop van een nog te bou­wen lo­gis­tiek ge­bouw op be­drij­ven­ter­rein...