Home / Publicaties / Belastingmaatregelen in verband met COVID-19

Belastingmaatregelen in verband met COVID-19

25/03/2020

Door middel van diverse belastingmaatregelen probeert de overheid ondernemers te steunen in hun streven om hun ondernemingen door deze moeilijke tijden te loodsen. In dit artikel de maatregelen en aandachtspunten die door ondernemers in acht moeten worden genomen in deze uitzonderlijke tijden.

Uitstel van betaling van belastingen / melding van betalingsonmacht

Alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Deze aanvraag is vormvrij en kan gebeuren voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen, door middel van een brief aan de Belastingdienst; te versturen aan een speciaal daartoe opengesteld (post)adres.

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. De individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Indien een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is, kan ook voor een langere periode uitstel aangevraagd worden. In dat geval zal de ondernemer aanvullende informatie moeten aanleveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). De Belastingdienst heeft aangekondigd op korte termijn te zullen laten weten welke additionele informatie voor langer uitstel aangeleverd zal moeten worden. 

Indien het verzoek om bijzonder uitstel van betaling wordt gedaan vanwege bestaande liquiditeitsproblemen, die daadwerkelijke betaling van openstaande belasting- en premieschulden verhinderen, dan is van belang dat dit automatisch kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders voor bepaalde onbetaalde belastingen en premies. Deze automatische aansprakelijkheid kan alleen worden voorkomen indien binnen twee weken na het ontstaan van de onmacht om de belastingschulden te betalen, de Belastingdienst daarvan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Net zoals dit het geval is bij een regulier verzoek om uitstel van het betalen van belastingen, zal een verzoek om bijzonder uitstel naar onze mening als een melding van betalingsonmacht kunnen worden aangemeld, mits:

  • ten tijde van het verzoek al daadwerkelijk sprake is van betalingsonmacht en dit ook uitdrukkelijk in het verzoek wordt gemeld;
  • de betalingsonmacht de volgende belastingen en premies betreft: loonheffingen en omzetbelasting. Daarnaast kan de betalingsonmacht ook accijnzen, verbruiksbelastingen over alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak, grondwaterbelasting, afvalstoffenbelasting, leidingwaterbelasting, kolenbelasting en energiebelasting betreffen, hoewel het onderhavig verzoek daarop geen betrekking kan hebben;
  • het verzoek voldoende gedetailleerd de omstandigheden beschrijft die ertoe hebben geleid dat de verschuldigde belastingen niet op aangifte zijn afgedragen, voldaan of betaald. Specifiek zal moeten worden beschreven of sprake is van (a) gebrek aan liquide middelen om de belastingen te betalen, (b) een tijdelijk gebrek aan liquide middelen, maar dat redelijkerwijs verwacht wordt dat de belastingen alsnog voldaan kunnen worden of (c) voldoende liquide middelen, maar dat die niet voor betaling van belastingen aangewend zullen worden in verband met overige opeisbare betalingsverplichtingen.

Om als tijdige melding te kwalificeren moet de melding binnen 2 weken plaatsvinden. Het is belangrijk dat dit gebeurt en dat het als een melding aan te merken verzoek wordt getekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de onderneming. Gezien de zwaarwegende gevolgen die aan de ontijdige of onjuiste melding van betalingsonmacht zijn verbonden, raden wij aan dat u daarover adequaat advies inwint of direct in overleg met de Belastingdienst treedt, indien u beschikt over een vast aanspreekpunt.

Energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bepaalde bedrijven tijdelijk uitstellen. Er wordt nog onderzocht hoe dit uitstel precies kan worden vormgegeven. Aandachtspunt daarbij is dat de uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk moet leiden tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het kabinet zal daartoe met de sector in overleg treden.

Verzuimboetes 

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboetes opleggen, of deze terugdraaien, voor het niet tijdig betalen van belastingen.

Invorderingsrente en belastingrente

Ter verdere ondersteuning van de liquiditeit van de ondernemers is besloten om het tarief van de invorderingsrente, die moet worden betaald vanaf het moment dat een betaaltermijn is verstreken, vanaf 23 maart 2020 tijdelijk te verlagen van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Uitvoeringstechnische overwegingen stonden overigens aan een verlaging naar 0% in de weg. 

Naast invorderingsrente worden ondernemers ook geregeld geconfronteerd met belastingrente. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze percentages worden tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Om uitvoeringstechnische redenen gaat de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in vanaf 1 juni 2020, met uitzondering van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. 

Wijzigen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting

Veel ondernemers zullen belasting betaald hebben op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Indien als gevolg van de coronacrisis de verwachte winst voor 2020 omlaag moet worden bijgesteld, dan kan de Belastingdienst worden gevraagd om een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken, die verband kunnen houden met weggevallen omzet maar mogelijk ook financiële deconfiture van belangrijke schuldenaren, zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Indien het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die in de eerste maanden van dit jaar is betaald, dan zal de Belastingdienst het verschil aan de ondernemer restitueren.

Overige aandachtspunten

Naast deze speciaal door het kabinet genomen maatregelen, is het voor ondernemers ook cruciaal om andere fiscale aandachtspunten in de gaten te houden. Zo kan op meerdere gronden aansprakelijkheid voor andermans fiscale schulden ontstaan. Gedacht kan worden aan de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Indien werk wordt uitbesteed aan onderaannemers of personeel van uitzendbureaus wordt ingehuurd, dan kan een ondernemer onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor loonheffingen en omzetbelasting die door de onderaannemers of uitzendbureaus niet worden betaald. Deze aansprakelijkheid kan op een aantal manieren  worden beperkt. Nagegaan dient te worden of de noodzakelijke maatregelen, waaronder het betalen op een zogenoemde G-rekening, zijn genomen. Indien u daarover ook maar de geringste twijfels heeft, dan raden wij aan dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt met het oog op de substantiële risico’s die hieraan verbonden kunnen zijn. 

Indien uitgebrachte facturen onbetaald blijven, dan kan afgedragen omzetbelasting van de Belastingdienst worden teruggevraagd. In principe kan deze terugbetaling worden gevraagd uiterlijk twaalf maanden nadat een factuur door een klant onbetaald is gebleven. Maar als al in een eerder stadium duidelijk is dat de klant niet tot betaling zal (kunnen) overgaan, dan kan de omzetbelasting eerder worden teruggevorderd van de Belastingdienst. Wij raden u daarom aan om na te gaan of uw klanten al uw facturen volledig kunnen betalen.

Op een aantal andere terreinen kan ook fiscale optimalisatie worden nagestreefd om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. Dit vergt “maatpakaanpak”, op basis van de precieze situatie van de ondernemer. Een analyse op korte termijn is raadzaam, zodat voorkomen kan worden dat bestaande mogelijkheden onbenut blijven.

Mocht u hierover vragen hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Auteurs

Portret van Anton Louwinger
Anton Louwinger
Partner
Amsterdam