Home / Publicaties / De Accountantskamer: andere opzet klacht- en tuch...

De Accountantskamer: andere opzet klacht- en tuchtrecht

03/12/2009

Vanaf deze editie van de Newsflash Accountancy worden periodiek de door de Accountantskamer gedane uitspraken kort besproken. Inmiddels heeft de Accountantskamer in ieder geval vijf uitspraken gedaan. Omdat in vier van de vijf uitspraken de casus nagenoeg vergelijkbaar was en de Accountantskamer in die uitspraken tot een soortgelijke beslissing kwam, worden in deze bijdrage, naast enkele algemene opmerkingen over de Accountantskamer, twee uitspraken nader besproken.

De Accountantskamer
De Wet tuchtrechtspraak accountants (WTRA) is gefaseerd in werking getreden. Op 1 mei 2009 trad de tweede fase van de WTRA in werking. Dit betekende een andere opzet van het klacht- en tuchtrecht voor accountants en de oprichting van de Accountantskamer bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

Bij de Accountantskamer kunnen sinds 1 mei 2009 klachten worden ingediend, die betrekking hebben op het beroepsmatige handelen van de accountant. Meer specifiek moet het gaan om het beroepsmatig handelen van de accountant in strijd met de gedrags- en beroepsregels en om het beroepsmatig handelen van de registeraccountant in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. In tegenstelling tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie NIVRA-NOvAA hoeft de gedraging van de registeraccountant, waarover de klager de klacht indient, niet specifiek tegen de klager te zijn gericht. Dit maakt het mogelijk dat ook de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA een klacht kunnen indienen bij de Accountantskamer.

Voor het in behandeling nemen van een klacht bij de Accountantskamer is € 70 griffierecht verschuldigd. Indien de Accountantskamer oordeelt dat de klacht gegrond is, ontvangt de klager het betaalde griffierecht retour.

Uitspraken van de Accountantskamer zullen binnenkort worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl. Tot die tijd zijn de uitspraken van de Accountantskamer terug te vinden op de website van het NIVRA (www.nivra.nl).

Behandeling uitspraken van de Accountantskamer

Verjaring
Accountantskamer van 14 oktober 2009

Inleiding
Tegen een registeraccountant is een klacht ingediend, omdat hij ten onrechte een vordering van vennootschap X op vennootschap Y zou hebben opgenomen in de jaarrekening 2001 van vennootschap Y, voor de overneming van een rekening-courantschuld. De registeraccountant heeft in zijn verweer primair een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van de klacht jegens hem. Hij stelt daartoe dat (1) die klacht betrekking heeft op handelen dat zich meer dan zes jaar voor het moment van indiening van de klacht heeft voorgedaan, terwijl (2) dat handelen meer dan drie jaar voor dat moment door klaagster is geconstateerd.

Overwegingen Accountantskamer
De Accountantskamer overweegt dat zij een klacht niet in behandeling neemt, indien tussen het moment van het verweten handelen of nalaten en het moment van indiening van de klacht een periode van zes jaar is verstreken. Ook kan geen klacht meer worden ingediend, indien op het moment van indienen van de klacht drie jaar zijn verstreken, nadat het verweten handelen of nalaten is geconstateerd.

Volgens de Accountantskamer is komen vast te staan dat het aan de betrokken registeraccountant verweten handelen meer dan zes jaar voor het moment van het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden, en dat klaagster hiervan meer dan drie jaar voor het indienen van de klacht op de hoogte was.

Uitspraak
De Accountantskamer verklaart de klacht jegens de betrokken registeraccountant niet-ontvankelijk.

Accountant blijf bij de les
Accountantskamer van 3 november 2009

Inleiding
Een registeraccountant heeft in strijd met de Wet op de Registeraccountants, de Verordening gedragscode RA's en de Nadere voorschriften permanente educatie RA's nagelaten, om over het jaar 2007 de activiteiten op het gebied van permanente educatie te verrichten. Het NIVRA heeft de betreffende registeraccountant tevergeefs verzocht om alsnog de PE-activiteiten te verrichten en daarmee aan de PE-verplichtingen te voldoen. Het NIVRA dient een klacht in bij de Accountantskamer.

Overwegingen Accountantskamer
De Accountantskamer overweegt dat voor het in stand houden van de professionele deskundigheid van de registeraccountant kennis van en inzicht in de relevante vaktechnische, beroepsmatige en algemeen economische ontwikkelingen vereist is. Permanente educatie stelt blijkens die toelichting de registeraccountant in staat, in de omgeving waarin hij beroepsmatig werkzaam is, in continuïteit deskundig op te treden.

Het NIVRA heeft de registeraccountant gewezen op zijn achterstand in zijn PE-verplichtingen en op de klachtprocedure, voor het geval hij de achterstand niet binnen drie maanden zou hebben ingehaald. De registeraccountant heeft niet gereageerd. Daarmee handelt hij volgens de Accountantskamer in strijd met een goede uitoefening van het accountantsberoep en het beginsel van professionaliteit.

Uitspraak
De registeraccountant krijgt een berisping en een geldboete van € 2.000. Daarnaast worden de tuchtrechtelijke maatregelen opgenomen in het accountantsregister.

In vergelijkbare casussen kwam de Accountantskamer tot een soortgelijke beslissing:
1. Accountantskamer van 26 oktober 2009 met zaaknummer 09/1134 WTRA AK
2. Accountantskamer van 3 november 2009 met zaaknummer 09/1171 WTRA AK
3. Accountantskamer van 3 november 2009 met zaaknummer 09/1032 WTRA AK

Contacts

Bart Essink