Home / Publicaties / De Wet Franchise komt er (snel) aan!

De Wet Franchise komt er (snel) aan!

23/6/2020

Ondanks het feit dat de wereld in de greep is van het coronavirus staat de invoering van de Wet Franchise hoog op de politieke agenda. De wet zal grote gevolgen hebben voor de franchisesector in het algemeen, voor de wijze waarop franchisegevers de regie kunnen voeren over hun formule en voor de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers. Het is van belang dat franchisegevers nu al de nodige voorbereidingen treffen. In dit artikel zetten wij de laatste stand van zaken in het wetgevingstraject op een rij.

Wetsvoorstel aangenomen

Dinsdag 16 juni jl. heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet Franchise aangenomen en waarschijnlijk wordt de wet al over een half jaar ingevoerd. Kort gezegd, gaat de wet ervoor zorgen dat er een dwingendrechtelijk kader komt voor de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Met twee amendementen is het wetsvoorstel nog op een enkel punt aangepast. Het eerste amendement ziet op een evaluatie van de wet binnen vijf jaar na inwerkingtreding over de doeltreffendheid en de effecten daarvan in de praktijk, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor de groei van de franchisesector, en de ruimte voor innovatie en samenwerking binnen deze sector. Hiermee wordt er ruimte gecreëerd voor mogelijke aanpassing van de wet nadat er enige jaren ervaring is opgedaan.

In het tweede amendement is opgenomen dat het instemmingsrecht van franchisenemers voor bepaalde wijzigingen in de franchiseformule en voor het voeren van een zogenaamde afgeleide formule alleen geldt voor in Nederland gevestigde franchisenemers. Van in het buitenland gevestigde franchisenemers is dan ook geen toestemming nodig.

Daarnaast bepaalt het amendement dat ten aanzien van franchisenemers die in Nederland gevestigd zijn niet ten nadele van de Wet Franchise mag worden afgeweken, ook niet in het geval er een rechtskeuze voor een ander rechtsstelsel is gemaakt. Er bestaat onduidelijkheid of dit laatste geldt voor de hele wet of alleen van kracht is voor de wettelijke bepaling over goodwill en het non-concurrentiebeding. Er mag wel worden afgeweken ten nadele van franchisenemers die buiten Nederland gevestigd zijn, ongeacht of er voor Nederlands recht is gekozen. 

Los van deze amendementen is een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers in een periodiek overlegorgaan bijeen te brengen en hen binnen dit orgaan aan te moedigen om te komen tot modelafspraken en modelovereenkomsten over de invulling van de open normen uit de Wet Franchise. 

Hoe nu verder?

De Wet Franchise zal nu worden behandeld in de Eerste Kamer. De verwachting is dat de wet op zeer korte termijn, per 1 januari 2021, zal worden ingevoerd. Dit betekent dat op die datum direct aan de meeste verplichtingen uit de wet dient te worden voldaan. Voor verplichtingen die noodzaken tot aanpassing van de franchiseovereenkomst is een overgangstermijn van twee jaar opgenomen. Franchiseovereenkomsten die op of na 1 januari 2021 worden gesloten moeten al van meet af aan volledig in lijn zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen.

Zoals hiervoor reeds aangegeven, zullen franchisegevers nu al in kaart moeten brengen op welke wijze zij hun franchiseovereenkomst en manier van werken moeten aanpassen. Om hierbij handvatten te bieden, zullen wij de komende periode telkens een onderwerp van het wetsvoorstel kort nader belichten. 

Volgende keer gaan wij in op de informatieverplichtingen die (vermoedelijk) zullen gaan volgen uit de Wet Franchise.

Auteurs

Portret van Anita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam
Portret van Nicole Kuijer
Nicole Kuijer
Advocaat
Amsterdam