Home / Publicaties / NOW 3.0: Wijzigingen per 1 oktober 2020

NOW 3.0: Wijzigingen per 1 oktober 2020

01/09/2020

Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekendgemaakt dat per 1 oktober 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. De regeling is nog niet gepubliceerd, maar de hoofdlijnen zijn bekend. 

Duur

De NOW wordt met negen maanden verlengd. Verlenging vindt plaats per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden en eindigt op 1 juli 2021.

Omzetverlies

Vanaf 1 oktober 2020 - het eerste tijdvak - komen werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 - het tweede tijdvak - is de regeling alleen beschikbaar voor werkgevers die 30% of meer omzetverlies lijden.

Vergoeding 

Het vergoedingspercentage van de tegemoetkoming in de loonkosten is in het eerste tijdvak 90%, waarvan 80% rechtstreeks naar de werkgever gaat en de overige 10% wordt ingezet om ruimte te creëren voor scholing en van werk-naar-werktrajecten. Per tijdvak wordt het vergoedingspercentage verlaagd. Dat betekent dat in het tweede tijdvak (vanaf januari 2021) het percentage 70% is en in het derde tijdvak (vanaf april 2021) het percentage 60% is. 

Sancties bij ontslag vervallen

De kortingen op de subsidie bij een bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode vervallen. 

Daarnaast kunnen werkgevers tijdens de subsidieperiode een gedeelte van de loonsom laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen óf en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan bijvoorbeeld via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Let op, want in het geval van een vrijwillig loonoffer is nog steeds instemming van de werknemer nodig, omdat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever mogen worden aangepast. 

Maximale loon en aanvraag

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in tijdvak 1 en tijdvak 2 gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2 keer het dagloon (€ 9.538 per maand), maar in het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon. Een werkgever kan per tijdvak besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3.0. 

Het UWV streeft ernaar de aanmelding voor de NOW 3.0 te openen vanaf 16 november 2020.

Overige voorwaarden

Ongewijzigd blijft (i) het verbod op het uitkeren van dividenden en bonusuitkeringen, (ii) de forfaitaire opslag van 40% voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies en (iii) de inspanningsverplichting gericht op scholing. 

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte!

Zie voor meer informatie over de NOW de website van de Rijksoverheid.

Contacts

Portret van Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Amsterdam
Barbara Veldmaat