Home / Wet Werk en Zekerheid / Aanzegtermijn

Aanzegtermijn

Aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aanzegverplichting per 1 januari 2015

De werkgever is sinds 1 januari 2015 verplicht om minimaal een maand voor afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren ("aanzeggen") óf de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Laat de werkgever dat na, dan dient een vergoeding te worden betaald van 1 bruto maandsalaris (zonder vakantiebijslag of andere salariscomponenten). Bij een te late aanzegging, geldt de verplichting tot betaling van een pro rata bedrag. De werknemer heeft de tijd tot 2 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst om de aanzegvergoeding te claimen bij de werkgever. Doet hij dat niet tijdig, dan vervalt het recht daar op. Ook indien de werkgever de arbeidsovereenkomst verlengt, geldt de hiervoor genoemde aanzegging. De werknemer heeft bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst tevens de mogelijkheid om een aanzegvergoeding op te eisen indien de werkgever de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen. Ook hier geldt dat de werknemer daarvoor tot 2 maanden de tijd heeft na de dag waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd.
Er is een drietal uitzonderingen waarbij de aanzegverplichting niet geldt:

  1. Indien sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden;
  2. Wanneer de einddatum niet kan worden bepaald, bijvoorbeeld indien de arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een project
  3. Bij vervanging tijdens, bijvoorbeeld, zwangerschap.

Let op: ook bij een verlenging van de arbeidsovereenkomst geldt de aanzegverplichting zoals hiervoor beschreven. Bovendien geldt dat als de werkgever wel wenst te verlengen, maar niet aangeeft onder welke voorwaarden, bij voortzetting zonder de arbeidsovereenkomst wordt vermoed opnieuw te zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden, maar ten hoogste voor de duur van 1 jaar.

Tips voor de praktijk
  • De aanzegtermijn kan voorkomen worden door een arbeidsovereenkomst voor een periode korter dan 6 maanden te sluiten. Let op, het is dan niet mogelijk om een proeftijdbeding op te nemen.
  • Richt uw administratie in op de per 1 januari 2015 van toepassing zijnde termijnen zodat u deze termijnen niet vergeet. Bent u te laat, dan dient u een aanzegvergoeding te betalen. Ter voorkoming van de verplichting om een aanzegvergoeding te betalen, kunt u gebruik maken van onze aanzegtool. De aanzegtool bewaakt de termijnen die gelden voor de ketenregeling, waarschuwt u automatisch wanneer de aanzegtermijn nadert en voorziet in een voor en met u op maat gemaakte standaardbrief bij niet verlenging en bij verlenging. Bent u geïnteresseerd in deze tool, neem dan contact op met Katja van Kranenburg.
  • Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat de aanzegging tijdig en schriftelijk is gedaan. U kunt de aanzegging per aangetekende brief opsturen; of in persoon aan de werknemer overhandigen en vragen om te tekenen voor ontvangst; of per e-mail naar het werk e-mailadres sturen met leesbevestiging.
  • Lees het artikel optimaal gebruik kan maken van tijdelijke contracten onder het nieuwe recht.
Attendering

Onlangs heeft de kantonrechter Utrecht bepaald dat de in een cao op voorhand opgenomen aanzegging stand hield. Het is echter de vraag of een aanzegging op voorhand in lijn is met de bedoeling van de wetgever.