Home / Wet Werk en Zekerheid / Ketenregeling

Ketenregeling

Ketenregeling; totale duur aanzienlijk ingekort

Hoofdregel

In de situatie per 1 juli 2015 is de "keten" drastisch ingeperkt. Vanaf 1 juli 2015 geldt de 3x2x6 regel. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt automatisch omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

 1. Er na 3 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten; en/of
 2. Er meerdere (2 of 3 of meer) tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen waarbij in totaal een termijn van 2 jaar (voorheen drie jaar) is overschreden; en  
 3. De opvolgende arbeidsovereenkomsten niet voor langer dan 6 maanden (voorheen 3 maanden) onderbroken zijn.

De ketenregeling geldt niet:

 1. voor werknemers jonger dan 18 jaar met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of minder per week; en  
 2. de werknemer die leerling is en een duale opleiding volgt.
Afwijking bij cao

In de ketenregeling blijft de mogelijkheid bestaan om bij cao af te wijken, maar die mogelijkheid is aanzienlijk beperkt ten opzichte van het oude recht. Bij cao kan het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd tot maximaal zes worden uitgebreid (voorheen onbeperkt), en kunnen opvolgende arbeidsovereenkomsten maximaal gesloten worden voor een maximale periode van vier jaar.
Afwijking bij cao is daarnaast alleen nog mogelijk:

 1. voor uitzendovereenkomsten;
 2. voor bestuurders van rechtspersonen (maar slechts ten aanzien van de totale duur van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten);
 3. voor functies of functiegroepen waarbinnen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een verlenging en/of verhoging van de ketenregeling vereist. Het gaat daarbij niet om normale schommelingen in de bedrijfsvoering als gevolg van economische omstandigheden, maar om een noodzaak die voortvloeit uit de aard van de bedrijfsvoering dan wel uit het productieproces in de sector. Hierbij kan gedacht worden aan de media & cultuur sector of de academische sector en voor sommige functies binnen de horeca sector;
 4. voor bepaalde functies die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn uitgesloten (profvoetballers). Zie ook Cao afwijkingen; in vogelvlucht.
Oude situatie (wetgeving vóór 1 juli 2015)

De oude ketenregeling wordt ook wel de 3x3x3 regel genoemd. Het komt er kortgezegd op neer dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien:

 1. Er na 3 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten; en/of
 2. Er meerdere (2 of 3 of meer) tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn overeengekomen waarbij in totaal een termijn van 3 jaar is overschreden; en
 3. De opvolgende arbeidsovereenkomsten niet voor langer dan 3 maanden onderbroken zijn.

Bij cao kon in principe onbeperkt ten nadele van de werknemer worden afgeweken van de ketenregeling.

Overgangsrecht

Het oude recht blijft van toepassing op arbeidsovereenkomsten die al zijn gesloten of werden verlengd vóór 1 juli 2015. Op alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 zijn/worden gesloten dan wel zijn/worden verlengd, is de nieuwe ketenregeling van toepassing.

Als er gebruik is gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid bij cao, dan blijft die afwijkingsmogelijkheid gelden na 1 juli 2015 tot de expiratiedatum van die cao, maar maximaal tot 1 juli 2016 (ongeacht of de cao nog doorloopt na 1 juli 2016).

Tips voor de praktijk:
 • Als gevolg van de nieuwe regels krijgt een werknemer eerder een vast dienstverband. Het is voor de werkgever dan ook van belang om eerder een definitieve keuze te maken over een eventuele vaste aanstelling. Neem dit mee in uw aannamebeleid 
 • Afwijken van de ketenregeling bij cao is vergaand veranderd. Het is dan ook van belang om te onderzoeken of bepaalde functies binnen het bedrijf voor afwijking van de ketenregeling in aanmerking kunnen komen. Dit kunt u in de lopende en/of komende cao-onderhandelingen meenemen. 
 • Indien in de cao wordt afgeweken van de nieuwe ketenregeling, dient kritisch onderzocht te worden of deze afwijking juist is. Dit om te voorkomen dat werknemers naar de rechter stappen en er een vast dienstverband is ontstaan.   
 • Gezien de verschillende nieuwe regels, is het optimaal om drie contracten aan te gaan met een totale duur van 23 maanden (bijvoorbeeld een contract voor 7 maanden en twee contracten voor 8 maanden). Deze contractenreeks heeft meerdere voordelen waarover u hier kunt lezen.

Lees ook: