Home / Europa / Norge / TMC – Teknologi, media & kommunikasjon / Informasjonssikkerhet & personvern

Informasjonssikkerhet & personvern

Tilbake til TMC – Teknologi, media & kommunikasjon

Våre advokater har bred erfaring med rådgivning angående personvern og datasikkerhet. I tillegg har våre advokater både kommersiell og teknisk forståelse som er nødvendig for å gi best mulig bistand.

Våre advokater har inngående kunnskap om GDPR-regelverket og særlovgivning, og vi bidrar jevnlig med artikler i forskjellige publikasjoner. Vi søker alltid å gi operasjonelle råd på et felt der det er vanskelig å navigere og finne den riktige balansen mellom ulike hensyn.

Kluge tilbyr et bredt spekter av råd om databeskyttelse og personvern, spesielt:

  • Analyse av personopplysninger (kartlegging/GAP-analyse, informasjonsinnhenting, DPIA)
  • Designe, etablere, implementere og vedlikeholde interne kontrollsystemer
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler
  • Opplysninger under overdragelse av virksomheter (TUPE)
  • Internasjonale overføringer av data med tanke på Schrems II
  • Bistand ved utforming av bindende virksomhetsregler (BCR)
  • Lagring av kommunikasjonsdata (e-post, sosiale medier etc.)
  • Rådgivning i forbindelse med Datatilsynets virksomhet og kontroll
  • Har også tatt rollen som personvernombud for klienter

Teamet vårt har en voksende portefølje av offentlige og private kunder innenfor dette juridiske feltet.


Feed

29/11/2022
Fro­kost­se­mi­nar med Ge­el­my­den Kie­se og CMS Klu­ge | Du er hack­et! Hva gjør...
På det­te fro­kost­møte læ­rer du – gjen­nom teori, prak­tis­ke ek­semp­ler og råd – hva virk­som­he­ten din må gjø­re når den bli ram­met av data­an­grep.  medium­Data­an­grep på­vir­ker alle ty­per virk­som­he­ter...
01/11/2022
Fro­kost­se­mi­nar om GD­PR i ar­beids­for­hold
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til se­mi­nar med et vik­tig tema for deg med le­der­an­svar og in­ter­es­se for per­son­vern og ar­beids­rett. Vet de an­sat­te nok om hvor­dan per­son­opp­lys­nin­ge­ne de­res be­hand­les i sel­ska­pet? Er...
22/09/2022
GD­PR-ut­mat­tel­se kan ku­re­res!
GD­PR-ut­mat­tel­se kan ram­me noen hver. Re­gel­ver­ket er kom­pli­sert og skjønns­mes­sig. Men det fin­nes prak­tis­ke må­ter å hånd­te­re det på, som as­so­si­ert part­ner i CMS Klu­ge Ove Vane­bo skri­ver om i den­ne...
27/09/2022
Vel­kom­men til CMS Klu­ges HR-dag i Ber­gen
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til se­mi­nar med høy­ak­tu­el­le te­ma­er for deg med le­der­an­svar og in­ter­es­se for ar­beids­rett og HR.Ar­beids­ret­ten er i sta­dig ut­vik­ling, og på­vir­kes både av re­gje­rings­skif­tet og nye retts­av­gjø­rel­ser. Den...
30/08/2022
Ny EU-dom får be­tyd­ning for Grindr og and­re ap­per
Data­til­sy­net har ilagt Grindr 65 mil­lio­ner kro­ner i over­tre­del­ses­ge­byr, si­den sel­ska­pet mang­let retts­lig grunn­lag for be­hand­ling og hånd­te­rer opp­lys­nin­ger om sek­su­ell ori­en­te­ring uten å ha unn­tak fra...