Home / Menneskene / Ove André Vanebo
Portrett av Ove-Andre-Vanebo

Ove André Vanebo

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Ove A. Vanebo er tilknyttet Kluges avdeling for prosedyre og offentlig sektor, og er med i faggruppene for arbeidsrett og personvern. Vanebo jobber hovedsakelig innen disse områdene. Han leder og har fagansvaret for personverngruppen, og er av Finansavisens advokatkåring i 2020 ansett for å være et av de tre største talentene i Norge innenfor personvernjuss.

Personvernarbeidet omfatter bl.a. gjenbruk av personopplysninger, hjemmel for behandling av opplysninger, rammer for kontrolltiltak overfor arbeidstakere, spørsmål vedrørende databehandleravtaler, utarbeidelse av ulike rutiner for etterlevelse av regelverket generelt, behandlingsgrunnlag, problemstillinger knyttet til sky-tjenester og overføring av personopplysninger over landegrenser. Vanebo har også omfattende erfaring med oppfølging overfor Datatilsynet, herunder både veiledningsmøter og avviksmeldinger.

Som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 hadde han ansvaret for personopplysningsloven, herunder implementeringen av EUs nye personvernforordning (GDPR). Han har derfor svært god innsikt i regelverket.

Vanebo har prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler i første og annen instans. Hans masteravhandling handlet om ulovlig innhenting av bevis, og behandlet flere problemstillinger rundt personvern og arbeidsliv. Han har også vært sensor for masteravhandlinger ved Universitetet i Oslo, og han har publisert en rekke artikler innenfor personvern. Vanebo er for øvrig en hyppig brukt foredragsholder og gjesteforeleser, og har bl.a. forelest ved universitetene i Oslo og Bergen innenfor strategisk kommunikasjon og retorikk.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Assosiert partner, Kluge Advokatfirma
 • 2017 - 2021 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma
 • 2019 - 2019 Høyskolelektor, Høgskolen i Østfold
 • 2016 - 2016 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
 • 2014 - 2016 Advokat, Kluge Advokatfirma
 • 2014 - 2014 Ekstern sensor for masteravhandlinger ved Universitet i Oslo
 • 2012 - 2014 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
 • 2012 - 2012 Prosjektmedarbeider i tankesmien Civita
 • 2008 - 2012 Formann for Fremskrittspartiets Ungdoms hovedorganisasjon
mer mindre

Verv med mer

 • Medlem av Advokatforeningen
 • Styremedlem i Loax AS
 • Medlem av Kringkastingsrådet
mer mindre

Publikasjoner

 • Schrems II: Faktisk risiko bør spille en rolle ved overføring av personopplysninger til tredjestater | Lov & Data 1/2021 (s. 9-14)
 • Norske myndigheter trolig på tynn is vedrørende kommunikasjonsverndirektivets krav om samtykke til «cookies» | Lov & Data 1/2020 (s. 7-12)
 • Krisehåndboka | Bok; utgitt ved Gyldendal
 • Plassering av behandlingsansvar for personopplysninger innenfor et konsern | Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2/2019 (s. 67-76)
 • Overtredelsesgebyr etter personopplysningsloven | Lov & Data 1/2019 (s. 9-14)
 • Begrepet «arbeidsvederlag» i ferieloven § 10 (1) | Arbeidsrett 1/2018 (s. 109-130)
 • Personvernforordningen som endelig farvel til samtykke som preferert behandlingsgrunnlag | Lov & Data 1/2018 (s. 7-13)
 • Personvernforordningens anvendelse på aktivitet fra brukerprofiler i sosiale medier | Lov & Data 4/2017 (s. 6-12)
 • EUs nye personvernforordning: Revolusjonen som aldri kom | Tidsskriftet Minerva 4/2017 (s. 18-25)
 • Unntak fra flyktningstatus i medhold av utlendingsloven § 28 fjerde ledd fordi asylsøkeren selv har fremkalt beskyttelsesbehovet i den hensikt å oppnå opphold | Lov og Rett 9/2017 (s. 526-547)
 • Innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. | Arbeidsrett 1/2016 (s. 104-126)
 • Har arbeidsgiver rett til å lese ansattes private meldinger? | Dagens Næringsliv 25. januar 2016
 • Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner (2012) | Civita-rapport
 • Rettighetseksplosjonen (2012) | Civita-rapport
 • Avskjæring av utilbørlig ervervet bevis i medhold av tvisteloven § 22-7 | Masteravhandling
mer mindre

Utdanning

 • 2021 Introduction to artificial intelligence applied to organizations and industries. Enkeltemne ved OsloMet.
 • 2020 - 2021 Digital sikkerhetskultur. Enkeltemne ved Høgskolen Innlandet.
 • 2020 Introduksjon til datateknologi og Teknologiledelse. Enkeltemner ved OsloMet.
 • 2020 Nettkunnskap. Enkeltemne ved Universitetet i Agder.
 • 2019 Personvern. Enkeltemne ved Høgskolen Innlandet.
 • 2014 Advokatbevilling
 • 2008 - 2012 Diverse enkeltemner. Arbeidsrett, regnskapsrett, opphavsrett, patent-, varemerke- og designrett, allmenn rettsteori, kriminologi og internasjonal privatrett.
 • 2008 Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
mer mindre

Feed

18/08/2021
Hvor­for fikk Ama­zon GD­PR-ge­byr på 746 mil­lio­ner euro?
Som­mer­ens størs­te ny­het på per­son­vern­fron­ten er at Ama­zon er ilagt et over­tre­del­ses­ge­byr fra Lux­em­bourgs data­be­skyt­tel­ses­kom­mi­sjon på rundt 7,8 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner. Men hvor­for har sel­ska­pet fått...
02/07/2021
Vil GD­PR hind­re vak­sinepass?
Man­ge hus­ker da Data­til­sy­net sat­te ned fo­ten for Folke­helse­in­sti­tut­tets "smitte­app", som skul­le gjø­re det let­te­re å spo­re opp CO­VID-19-smit­ten. Be­grun­nel­sen var at ap­pens be­hand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger...
22/04/2021
Ri­si­ko bør ha be­tyd­ning for in­for­ma­sjons­flyt
Ma­ri­an­ne Gjer­stad og Ove A. Vane­bo skri­ver på Di­gi.no om over­fø­rin­ger av per­son­opp­lys­nin­ger ut av EU/EØS. Et sen­tralt spørs­mål etter den så­kal­te Schrems II-dom­men fra EU-dom­sto­len, er hvil­ke mo­men­ter...
19/03/2021
Schrems II: Fak­tisk ri­si­ko bør spil­le en rol­le ved over­fø­ring av per­son­opp­lys­nin­ger...
I se­nes­te ut­ga­ve av Lov&Data har Ma­ri­an­ne Gjer­stad og Ove André Vane­bo skre­vet om Schrems II og be­tyd­nin­gen for over­fø­ring av per­son­opp­lys­nin­ger til tredje­sta­ter (uten­for EU/EØS).Et sær­lig spørs­mål...