Home / Menneskene / Alf Amund Gulsvik
Portrett av Alf-Amund-Gulsvik

Alf Amund Gulsvik

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk, Tysk

Gulsvik er en av landets ledende anskaffelsesadvokater og har arbeidet bredt med anskaffelsesrett og kontraktsrett i en årrekke. Han er for tiden nemndsmedlem i KOFA.
Gulsvik er vant med å håndtere store og komplekse anskaffelsesprosjekter både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden under anskaffelsen og ved tvister.
Gulsvik har vært ansvarlig for ekstern anskaffelsesrettslig bistand til to av Norges største oppdragsgivere Forsvaret og Sykehusinnkjøp (som kjøper inn for alle norske sykehus) som til sammen står for mer enn 10% av alle offentlige anskaffelser i Norge regnet i verdi. Gulsvik var også ansvarlig for bistanden til blant annet Norges Bank, Utenriksdepartementet, Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi, Regjeringens rådgivende organ for offentlige anskaffelser). Gulsvik har også tidligere bistått Stortinget.
Gulsvik har jobbet innen en rekke sektorer herunder helse, forsvar, IKT, transport, bemanning, bygg- og anlegg, og avfall.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
 • 2017 - 2021 Specialist Counsel, Wikborg Rein
 • 2014 - 2017 Senioradvokat, Wikborg Rein
 • 2014 Veileder, Universitetet i Bergen
 • 2011 - 2013 Fast advokat, Wikborg Rein
 • 2008 - 2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein
 • 2007 Utsendt hospitant, EU Kommisjonens legal service, External relations team
 • 2005 - 2020 Kurslærer og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2005 - 2008 Rådgiver, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Konkurransepolitisk avdeling
 • 2004 Trainee, BAHR 2002 - 2004 Trainee, Wikborg Rein
 • 2002 - 2003 Vitenskapelig assistent og redaktør i tidsskriftet Eurorett, Senter for europarett
 • 2001 - 2003 Kollokvieleder og oppgaveretter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
mer mindre

Verv med mer

 • 2019 - Medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
 • 2009 - Varamedlem Vinmonopolnemnden, AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv.
 • 1999 - 2001 Sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom
 • 1997 - 1998 Organisatorisk nestleder i sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband (NGS)

 

mer mindre

Rangeringer

 • Leading individual, Legal 500
 • Chambers Europe, Up-and-Coming
 • 3. plass Finansavisen 2021
mer mindre

Publikasjoner

 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, Gyldendal juridisk
 • Public procurement – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides 2017 (publisert desember 2016) med Line Camilla Werner
 • Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk

 

mer mindre

Kurs/foredrag

Alf Amund er kursholder og sensor ved de juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Han holder årlig kurs for JUS, herunder oppdatering på KOFA-praksis på det årlige anskaffelsesseminaret. I tillegg holder han jevnlig ulike kurs for klienter

 

mer mindre

Utdanning

 • 2004 Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 2004 Magister des Europarechts (LL.M.), Europa-Institut, Saarbrücken, Tyskland

 

mer mindre

Feed

17/08/2021
Nor­ma­li­se­ring – kom­mu­ni­ka­sjon av vek­ten til til­de­lings­kri­te­ri­er
Man bør vel­ge eva­lu­e­rings­mo­dell ut fra hva som mest sann­syn­lig vil gi en inn­kjøps­fag­lig god eva­lu­e­ring for den ak­tu­el­le an­skaf­fel­sen, og retts­lig trygg eva­lu­e­ring, og ikke ut fra teo­re­tisk lo­gis­ke svak­he­ter...
03/08/2021
Nor­ma­li­se­ring – lov­lig og hen­sikts­mes­sig
Fra et retts­lig per­spek­tiv kan opp­drags­gi­ver gjer­ne opp­ly­se i kon­kur­ranse­grunn­la­get om man vil nor­ma­li­se­re el­ler ikke, men i man­ge an­skaf­fel­ser vil man med støt­te i stor­nemnd­av­gjø­rel­sen til KOFA kun­ne...