Home / Menneskene / Frode Olsen
Portrett av Frode-Olsen

Frode Olsen

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Olsen arbeider særlig med M&A, og har vært ansvarlig for forhandlinger, ledelse av due diligencegjennomgang, utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av et betydelig antall aksjetransaksjoner de senere årene. I tillegg har han bistått i transaksjoner ledet av andre, og samarbeider tett med finansielle rådgivere. Han bistår også sine klienter med rådgivning innenfor transaksjonsskatt, både for oppkjøp som er industrielle og innenfor Private Equity.

Olsen har gjennom hele sin karriere også arbeidet med problemstillinger i grenselandet mellom skatt, selskapsrett og regnskapsrett. Han bistår regelmessig med norske og internasjonale omstruktureringer, hvor hans krysskompetanse gjør det mulig å yte kostnadseffektiv bistand sammen med andre spesialiserte rådgivere.

Med sin økonomiske bakgrunn har han også arbeidet mye med premissene for og kvalitetssikring av verdsettelser i forbindelse med omstruktureringer og transaksjoner, inkludert verdsettelser i forbindelse med omstrukturering av eiendomsporteføljer.

Han har de siste årene også arbeidet mye internprising og utarbeidelse av konserninterne avtaler både fra en skattemessig og en selskapsrettslig vinkling.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2015 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2012 - 2014 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma 
 • 2010 - 2012 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma
 • 2009 - 2010 Partner Arntzenlegal (nisjefirma - skatt)
 • 2008 - 2009 Senioradvokat, Ernst & Young TAX (International Tax Services)
 • 2006 - 2007 Senioradvokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
 • 2004 - 2006 Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • 1999 - 2002 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA og PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs, Amsterdam
mer mindre

Verv med mer

Medlem av Den norske advokatforening.
Medlem av International Fiscal Association.

mer mindre

Rangeringer

Frode Olsen er anbefalt av Legal 500 innen kategorien Commercial, Corporate and M&A.

Frode Olsen is very responsive, fast to answer and has a quick and excellent understanding of our specific requirements.
Legal 500, 2020

emea recommended lawyer 2022

 

 

mer mindre

Utdanning

 • 2003 Master of Business Administration (MBA) SDA Bocconi, Milano, Italia
 • 2001 Advokatbevilling
 • 1998 Cand. jur., Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

12/05/2022
For­slag til nye skatte­reg­ler for sel­ska­per med ei­en­de­ler som er eg­net til...
Fi­nans­de­par­te­men­tet send­te 9. mai ut et hø­rings­no­tat hvor det fore­slås nye skatte­reg­ler for sel­ska­per som ei­er ei­en­de­ler som er eg­net til pri­vat bruk. Det frem­går av hø­rings­no­ta­tet at reg­le­ne er ment...
29/04/2022
Vi sø­ker 2-4 ad­vo­ka­ter til vårt trans­ak­sjons­team
Trans­ak­sjons­team­et i CMS Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma AS er i sterk vekst, med økt opp­drags­til­fang fra både nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le kli­en­ter. Våre kli­en­ter er i ho­ved­sak Pri­va­te Equity (fond/por­te­følje­sel­ska­per)...
29/03/2022
Kru­se Smith-mo­del­len døde, men stod opp igjen på tred­je må­ne­den
I en ny prin­sipp­ut­ta­lel­se av 28. mars 2022 be­kref­ter Skatte­di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re for­valt­nings­prak­sis knyt­tet til den så­kal­te Kru­se Smith-mo­del­len. Mo­del­len er en van­lig ak­sje­in­sen­tiv­mo­dell, og in­ne­bæ­rer...