Home / Expertise / Commercial / Innovatie & start-ups

Innovatie & start-ups

Nederland

Hoe maak je van een briljant idee een succesvol product of bedrijf? En hoe maak je jouw innovatie groot zonder veel tijd en energie te hoeven steken in zaken als juridische en fiscale structuren, juridische valkuilen en kleine lettertjes?

Maak hier kennis met ons, de advocaten, notarissen en belastingadviseurs van CMS. Wij verlenen en ontwikkelen op maat gemaakte juridische diensten voor veelbelovende jonge innovatieve ondernemingen. Wij voorzien hen in elk levensstadium van het beste advies. Ook stellen wij onze know-how en het uitgebreide wereldwijde netwerk van CMS ter beschikking. Daarin bevinden zich mogelijke toekomstige klanten, zakenpartners, werknemers en leermeesters. Dat helpt. Zo draagt CMS graag als meegroeiende trusted advisor bij aan jouw succes en aan innovatie in Nederland.

Wij, de CMS Innovation Advocates werken nauw samen in een team en zijn daardoor goed ingespeeld op elkaar. We zijn ervaren en hebben ieder een uniek specialisme. Gezamenlijk bestrijken wij de gehele juridische linie, van start tot wereldwijd succes: oprichting, bescherming en handhaving van intellectueel eigendom, fiscaal advies, toetreden van investeerders, (de eerste) werknemers, klant- en leverancierscontracten, enzovoorts.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a sur­vey of bu­si­ness lea­ders to ex­plo­re AI tech­no­lo­gies and the new cus­to­mer jour­ney, the chal­len­ges of im­ple­men­ting AI, and the con­su­mer at­ti­tu­des that will ul­ti­ma­te­ly sha­pe its fu­tu­re.Key the­mes ari­sing from the re­search in­clu­de:Da­ta, trust & ethics in AI – why re­tai­lers and con­su­mer or­ga­ni­sa­ti­ons may need AI ethics boardsCon­su­mer rea­di­ness - why age is keyAI skills shor­ta­ges in con­su­mer or­ga­ni­sa­ti­onsHow AI might ac­tu­al­ly rein­vi­go­ra­te, not hurt, the high-streetLegal & re­gu­la­to­ry con­cerns - from the com­pe­ti­ti­on as­pects of dy­na­mic pri­cing to GD­PR in au­to­ma­ted de­ci­si­on ma­king.If you would li­ke a hard co­py of the at­ta­ched re­port plea­se con­tact Mael Ha­bell-Ai­li.
June 2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is the co­re of eve­ry bu­si­ness.To­day’s in­cre­a­sin­gly re­gu­la­ted mar­kets de­mand that ope­ra­tors ma­na­ge com­mer­ci­al risk as they work to­wards their bu­si­ness ob­jec­ti­ves. Suc­cess de­pends on suc­ces­sful re­la­ti­ons­hips with cus­to­mers and sup­pliers, ba­sed on ef­fec­ti­ve sec­tor-spe­ci­fic con­tracts. Bu­si­nes­ses need the right legal ans­wers, groun­ded in the con­text of their spe­ci­fic mar­kets. Our mul­ti­dis­ci­pli­na­ry teams are trai­ned to un­der­stand the cul­tu­ral and bu­si­ness fac­tors im­pac­ting our clients’ com­mer­ci­al ar­ran­ge­ments.
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

Toon alleen
June 2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
06/10/2017
CMS wins at FT In­no­va­ti­ve La­wy­er Awards 2017 ran­king 8th in the Top50
15/02/2017
On­der­steu­ning voor so­ci­al en­ter­pri­ses
08/02/2017
CMS start-ups
Con­tact Card
02/10/2015
CMS 5e bij FT In­no­va­ti­ve La­wy­ers Awards Lon­den