Home / Europa / Nederland / Commercial / Innovatie & start-ups

Innovatie & start-ups

Terug naar Commercial

Hoe maak je van een briljant idee een succesvol product of bedrijf? En hoe maak je jouw innovatie groot zonder veel tijd en energie te hoeven steken in zaken als juridische en fiscale structuren, juridische valkuilen en kleine lettertjes?

Maak hier kennis met ons, de advocaten, notarissen en belastingadviseurs van CMS. Wij verlenen en ontwikkelen op maat gemaakte juridische diensten voor veelbelovende jonge innovatieve ondernemingen. Wij voorzien hen in elk levensstadium van het beste advies. Ook stellen wij onze know-how en het uitgebreide wereldwijde netwerk van CMS ter beschikking. Daarin bevinden zich mogelijke toekomstige klanten, zakenpartners, werknemers en leermeesters. Dat helpt. Zo draagt CMS graag als meegroeiende trusted advisor bij aan jouw succes en aan innovatie in Nederland.

Wij, de CMS Innovation Advocates werken nauw samen in een team en zijn daardoor goed ingespeeld op elkaar. We zijn ervaren en hebben ieder een uniek specialisme. Gezamenlijk bestrijken wij de gehele juridische linie, van start tot wereldwijd succes: oprichting, bescherming en handhaving van intellectueel eigendom, fiscaal advies, toetreden van investeerders, (de eerste) werknemers, klant- en leverancierscontracten, enzovoorts.

25/02/2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
Whe­ther you are con­cerned or ex­hi­la­ra­ted, the age of AI is he­re – from vir­tu­al as­sis­tants, to dri­ver­less ve­hi­cles and fric­ti­on­less shops. CMS’ la­test re­port uses ex­ten­si­ve con­su­mer re­search and a...
25/07/2019
CMS Com­mer­ci­al Glo­bal Bro­chu­re
Com­mer­ci­al law re­a­ches in­to all sec­tors. It is at the co­re of eve­ry bu­si­ness. With over 400 Com­mer­ci­al la­wy­ers across 43 coun­tries glo­bally, we can help you across a ran­ge of Com­mer­ci­al is­sues in all...
Sub­scri­be to Com­mer­ci­al to­pics

Feed

04/09/2019
To­ke­ni­zed As­sets: Fi­nan­ce in­no­va­ti­on lea­ding to new ways to in­vest
What as­set clas­ses are best sui­ted to to­ke­ni­za­ti­on? How to per­su­a­de ma­na­ge­ment in­to to­ke­ni­zed in­vest­ments? Pri­va­te in­ves­tor Ro­bert Nass; Ma­ven11 Head of In­vest­ments and Tra­ding, Bal­der Bo­mans; Frijt CEO...
03/07/2019
CMS is re­lea­sing its To­ke­ni­zed As­sets Pod­cast Se­ries
The for­mer chair­man of Nasdaq, Ro­bert Grei­feld, pre­dic­ted in 2017 that in fi­ve ye­ars' ti­me all stocks and bonds on Wall Street will be to­ke­ni­zed. Sin­ce then, the use of to­ke­ni­za­ti­on has been in­cre­a­sing...
02/05/2019
Part­ner or buy if you can't DIY
Or­ga­nic growth and in­no­va­ti­on are in­cre­a­sin­gly hard to co­me by. Lar­ge com­pa­nies are pro­gres­si­ve­ly ac­qui­ring or col­la­bo­ra­ting with mo­re nim­ble and youn­ger star­tups. Howe­ver, ac­qui­ring ano­ther bu­si­ness...
24/10/2018
Part­ner or buy if you can’t DIY
This ar­ti­cle sum­ma­ri­ses a pa­nel dis­cus­si­on at the CMS an­nu­al Tech­no­lo­gy, Me­dia and Com­mu­ni­ca­ti­ons Con­fe­ren­ce 2018.The­re is cur­rent­ly no shor­ta­ge of lar­ge glo­bal cor­po­ra­tes set­ting up in­cu­ba­ti­on and in­no­va­ti­on...
24/10/2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings – An in­sight in­to the re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings (ICOs) are an in­no­va­ti­ve way for com­pa­nies – usu­al­ly start-ups – to rai­se mo­ney from the pu­blic. In an ICO, a bu­si­ness or in­di­vi­du­al is­sues coins or to­kens which are sold in...
18/06/2018
In­no­va­ti­on round-up
The im­pact of new tech­no­lo­gies on the bu­si­ness en­vi­ron­ment is ga­me-chan­ging. At CMS, we work with tech­no­lo­gy pi­o­neers who are dri­ving this chan­ge. SUP­POR­TING STAR­TUPS THROUGH EQUIP First laun­ched in the...
25/05/2018
Me­dia gi­ants dis­rupt mar­ket with con­tent sha­ring deal
In a world whe­re ‘con­tent is king’, the batt­le among me­dia com­pa­nies for the rights to screen ori­gi­nal en­ter­tain­ment and li­ve spor­ting events has ne­ver been mo­re in­ten­se.When broad­cast gi­ants BT Group...
06/10/2017
CMS wins at FT In­no­va­ti­ve La­wy­er Awards 2017 ran­king 8th in the Top50
CMS we­re short­li­sted in fi­ve ca­te­go­ries at this year’s FT In­no­va­ti­ve La­wy­er Awards win­ning for their work ad­vi­sing the Elec­tro­nic Sports Lea­gue in the cre­a­ti­on of a new governing bo­dy, the World eS­ports...
15/02/2017
On­der­steu­ning voor so­ci­al en­ter­pri­ses
CMS is part­ner van So­ci­al En­ter­pri­se NL. Le­den van So­ci­al En­ter­pi­se NL krij­gen op ver­schil­len­de on­der­wer­pen bu­si­ness-sup­port en ad­vies via het on­der­steu­nings­pro­gram­ma van So­ci­al En­ter­pri­se NL. Zo kun­nen...
08/02/2017
CMS start-ups
Bud­ge­ting for qua­li­ty legal ad­vi­ce is of­ten not high on an en­tre­pre­neur’s list of pri­o­ri­ties when star­ting a bu­si­ness. But ti­me­ly ad­vi­ce from ex­pe­rien­ced legal pro­fes­si­o­nals can be cru­ci­al in star­ting...
02/10/2015
CMS 5e bij FT In­no­va­ti­ve La­wy­ers Awards Lon­den
Don­der­dag 1 ok­to­ber 2015 vond de uit­rei­king plaats van de Fi­nan­ci­al Ti­mes In­no­va­ti­ve La­wy­ers Awards in Lon­den.CMS is over­all als 5e ge­ëin­digd (met 156 pun­ten), waar­aan wij in Ne­der­land flink heb­ben bij­ge­dra­gen...
30/10/2014
"Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"
Na­mens CMS en RBB Eco­no­mics no­di­gen wij u uit voor een se­mi­nar dat op 30 ok­to­ber 2014 plaats­vindt in Am­ster­dam. De bij­een­komst richt zich op de "Richt­lijn scha­de­ver­goe­ding we­gens in­breu­ken op het me­de­din­gings­recht"...