Home / Expertise / Infrastructure & Projects / Publiek Private Samenwerking

Publiek Private Samenwerking

Nederland

Wanneer een overheid en een private partij (marktpartij) met elkaar een overeenkomst sluiten over de realisatie van een bepaald project, is er sprake van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (een PPS- ofwel PPP-overeenkomst).

Er bestaan twee hoofdvormen van PPS: traditioneel en innovatief. De traditionele PPS-vorm komt voor bij gebiedsontwikkelingen, waarbij sprake is van de ontwikkeling en realisatie van onder andere woningen, winkels, kantoren, leisure en infrastructuur.

De innovatieve PPS-vorm heeft betrekking op de ontwikkeling van publieke objecten zoals infrastructuur, ministeries, gemeentehuizen, scholen en ziekenhuizen. Bij deze PPS-vorm vindt een overheveling van risico's plaats door de overheid aan de marktpartij. Niet alleen de risico's van ontwerp en realisatie (Design/Build) worden overgedragen, maar ook de financiering (Finance) en - desgewenst - langdurig onderhoud en exploitatie (Maintain/Operate). 

CMS kan u, als overheid of als marktpartij, begeleiden en adviseren in zowel traditionele als innovatieve PPS-projecten. Daarnaast is er binnen de internationale organisatie CMS veel kennis over de innovatieve PPS-vorm. Zo hebben onze Engelse collega's de Nederlandse overheid begeleid bij de totstandkoming van het innovatieve PPS-contract voor de Hogesnelheidslijn-Zuid.

Lees meer Lees minder
13/03/2019
Ener­gy Stor­a­ge
It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted...
21/11/2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Tech­no­lo­gy-dri­ven trans­for­ma­ti­ons are not on­ly dis­rup­ting our eve­ry­day li­ves but are al­so ra­di­cally trans­for­ming the in­fra­struc­tu­re sec­tor. On the one hand, in­no­va­ti­on is dri­ving an up­gra­de of exis­ting...
25/07/2019
CMS In­fra­struc­tu­re & Pro­jects Glo­bal Bro­chu­re
To meet do­mestic and glo­bal growth ex­pecta­ti­ons a hu­ge amount of in­fra­struc­tu­re will need to be built, re­built, re­fur­bis­hed or re­tro­fit­ted. The sca­le and in­vest­ment re­qui­red to plug this in­fra­struc­tu­re...

Feed

11/03/2020
Pu­blic pri­va­te part­ner­ships: Fi­nan­cing PPP pro­jects by Paul Smith and Jo­na­than...
What are the fi­nan­ci­al as­pects of a PPP con­tract? Paul Smith, Part­ner CMS UK, Head CMS Ener­gy, Pro­jects and Con­struc­ti­on Group and Jo­na­than Da­mes, Part­ner CMS UK will be dis­cus­sing learnings of fi­nan­cing...
04/03/2020
Pu­blic pri­va­te part­ner­ships: Ex­pe­rien­ces of a mar­ket par­ty by Theo Win­ter...
What chal­len­ges do mar­ket par­ties ex­pe­rien­ce in pro­cu­ring and exe­cu­ting PPP pro­jects? As a re­pre­sen­ta­ti­ve of a con­trac­ting par­ty, Theo Win­ter (Mem­ber of the Board of Di­rec­tors of Du­ra Ver­meer) will dis­cuss...
26/02/2020
Pu­blic pri­va­te part­ner­ships: Re­le­vant ex­pe­rien­ce in the UK by Grae­me Young...
How to get the two sta­ge ten­de­ring mo­del in­to big­ger PPP con­tract? Grae­me Young, Part­ner Pu­blic Pro­cure­ment of CMS in the UK, will dis­cuss dif­fe­rent legal sce­na­ri­os and ten­de­ring mo­dels for PPP pro­jects...
24/02/2020
Legal sce­na­ri­os for PPP pro­jects by Chris Jan­sen (Vrije Uni­ver­si­ty Am­ster­dam)
What is two-sta­ge ten­de­ring about? Chris Jan­sen is a Pro­fes­sor of Pri­va­te Law at Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam and the Chair­man of the Dut­ch Com­mis­si­on of Pro­cure­ment Ex­perts. He dis­cus­ses po­ten­ti­al legal...
19/02/2020
CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on pu­blic pri­va­te part­ner­ships (PPP)
CMS is re­lea­sing a pod­cast se­ries on pu­blic pri­va­te part­ner­ships (PPP) in in­fra­struc­tu­re pro­jects and po­ten­ti­al ways of im­pro­ving such part­ner­ships in the Ne­ther­lands, as well as across Eu­ro­pe.The se­ries...
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Ne­der­land blijft een be­lang­rij­ke markt voor in­ves­teer­ders in in­fra­struc­tuur. Hoe­wel Ne­der­land plaats 1 in de rang­lijst heeft moe­ten af­staan aan Duits­land is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
In de­ze vier­de en laat­ste pod­cast uit on­ze se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) heb­ben we In­grid de Bruijn, stra­te­gisch ad­vi­seur bij Ver­voer­re­gio Am­ster­dam, Quin­ten Sel­horst, CEO en Co-foun­der bij...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
Gro­te mo­bi­li­teits- en in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten ver­lo­pen vaak niet vlek­ke­loos. Er ont­staan pro­ble­men bij de uit­voe­ring en pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair ge­re­geld uit de bocht. Re­cen­te voor­beel­den zijn het...
12/06/2019
Pet­ra Heems­kerk: Aan­be­ste­din­gen van gro­te mo­bi­li­teits­pro­jec­ten drin­gend...
Om de ur­gen­te mo­bi­li­teits­vraag­stuk­ken in Ne­der­land het hoofd te kun­nen bie­den, moe­ten over­heids­in­stan­ties de tra­di­ti­o­ne­le aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res los­la­ten. Dat zegt Pet­ra Heems­kerk, ad­vo­caat-part­ner en...
17/09/2018
In­no­va­tie­ve con­trac­ten voor wa­ter­schap­pen
De af­han­ke­lijk­heid tus­sen pu­bliek en pri­vaat wordt steeds ster­ker. Pro­jec­ten wor­den in toe­ne­men­de ma­te com­plexer, de dy­na­miek neemt toe en ge­brui­kers­wen­sen wor­den zwaar­der. Dat stelt steeds ho­ge­re ei­sen...
17/09/2018
CMS en PPS Net­werk NL lan­ce­ren pu­bli­ca­tie 'Aan­be­ste­den 2.0 voor wa­ter­schap­pen'
CMS en PPS Net­werk NL be­zoch­ten maar liefst vijf­tien wa­ter­schap­pen en vroe­gen naar hun op­vat­tin­gen over in­no­va­tief aan­be­ste­den. De be­vin­din­gen zijn ge­bun­deld in de pu­bli­ca­tie 'Aan­be­ste­den 2.0 voor wa­ter­schap­pen'...
30/11/2017
Ne­der­land op plek 1 voor kli­maat voor in­ves­te­rin­gen
Ne­der­land is de meest aan­trek­ke­lij­ke lo­ca­tie ter we­reld voor in­ves­te­rin­gen in in­fra­struc­tuur, zo blijkt uit de CMS In­fra­struc­tu­re In­dex: A New Di­rec­ti­on. Hier­in zijn 40 ju­ris­dic­ties ge­rang­schikt op grond...