Home / Europa / Nederland / Infrastructure & Projects / Publiek Private Samenwerking

Publiek Private Samenwerking

Terug naar Infrastructure & Projects

Wanneer een overheid en een private partij (marktpartij) met elkaar een overeenkomst sluiten over de realisatie van een bepaald project, is er sprake van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (een PPS- ofwel PPP-overeenkomst).

Er bestaan twee hoofdvormen van PPS: traditioneel en innovatief. De traditionele PPS-vorm komt voor bij gebiedsontwikkelingen, waarbij sprake is van de ontwikkeling en realisatie van onder andere woningen, winkels, kantoren, leisure en infrastructuur.

De innovatieve PPS-vorm heeft betrekking op de ontwikkeling van publieke objecten zoals infrastructuur, ministeries, gemeentehuizen, scholen en ziekenhuizen. Bij deze PPS-vorm vindt een overheveling van risico's plaats door de overheid aan de marktpartij. Niet alleen de risico's van ontwerp en realisatie (Design/Build) worden overgedragen, maar ook de financiering (Finance) en - desgewenst - langdurig onderhoud en exploitatie (Maintain/Operate). 

CMS kan u, als overheid of als marktpartij, begeleiden en adviseren in zowel traditionele als innovatieve PPS-projecten. Daarnaast is er binnen de internationale organisatie CMS veel kennis over de innovatieve PPS-vorm. Zo hebben onze Engelse collega's de Nederlandse overheid begeleid bij de totstandkoming van het innovatieve PPS-contract voor de Hogesnelheidslijn-Zuid.

13/03/2019
Ener­gy Stor­a­ge
It is re­cog­ni­sed that flexi­bi­li­ty in the elec­tri­ci­ty sy­s­tem will be­co­me in­cre­a­sin­gly va­lu­a­ble in the co­ming ye­ars as the wi­der ener­gy tran­si­ti­on, in­clu­ding the gre­a­ter pe­ne­tra­ti­on of in­ter­mit­tent, dis­tri­bu­ted...
21/11/2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Tech­no­lo­gy-dri­ven trans­for­ma­ti­ons are not on­ly dis­rup­ting our eve­ry­day li­ves but are al­so ra­di­cally trans­for­ming the in­fra­struc­tu­re sec­tor. On the one hand, in­no­va­ti­on is dri­ving an up­gra­de of exis­ting...
12/05/2022
CMS In­fra­struc­tu­re & Pro­jects Glo­bal Bro­chu­re
To meet do­mestic and glo­bal growth ex­pecta­ti­ons a hu­ge amount of in­fra­struc­tu­re will need to be built, re­built, re­fur­bis­hed or re­tro­fit­ted. The sca­le and in­vest­ment re­qui­red to plug this in­fra­struc­tu­re...

Feed

11/03/2020
Pu­blic pri­va­te part­ner­ships: Fi­nan­cing PPP pro­jects by Paul Smith and Jo­na­than...
What are the fi­nan­ci­al as­pects of a PPP con­tract? Paul Smith, Part­ner CMS UK, Head CMS Ener­gy, Pro­jects and Con­struc­ti­on Group and Jo­na­than Da­mes, Part­ner CMS UK will be dis­cus­sing learnings of fi­nan­cing...
04/03/2020
Pu­blic pri­va­te part­ner­ships: Ex­pe­rien­ces of a mar­ket par­ty by Theo Win­ter...
What chal­len­ges do mar­ket par­ties ex­pe­rien­ce in pro­cu­ring and exe­cu­ting PPP pro­jects? As a re­pre­sen­ta­ti­ve of a con­trac­ting par­ty, Theo Win­ter (Mem­ber of the Board of Di­rec­tors of Du­ra Ver­meer) will dis­cuss...
26/02/2020
Pu­blic pri­va­te part­ner­ships: Re­le­vant ex­pe­rien­ce in the UK by Grae­me Young...
How to get the two sta­ge ten­de­ring mo­del in­to big­ger PPP con­tract? Grae­me Young, Part­ner Pu­blic Pro­cure­ment of CMS in the UK, will dis­cuss dif­fe­rent legal sce­na­ri­os and ten­de­ring mo­dels for PPP pro­jects...
24/02/2020
Legal sce­na­ri­os for PPP pro­jects by Chris Jan­sen (Vrije Uni­ver­si­ty Am­ster­dam)
What is two-sta­ge ten­de­ring about? Chris Jan­sen is a Pro­fes­sor of Pri­va­te Law at Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam and the Chair­man of the Dut­ch Com­mis­si­on of Pro­cure­ment Ex­perts. He dis­cus­ses po­ten­ti­al legal...
19/02/2020
CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on pu­blic pri­va­te part­ner­ships (PPP)
CMS is re­lea­sing a pod­cast se­ries on pu­blic pri­va­te part­ner­ships (PPP) in in­fra­struc­tu­re pro­jects and po­ten­ti­al ways of im­pro­ving such part­ner­ships in the Ne­ther­lands, as well as across Eu­ro­pe.The se­ries...
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Ne­der­land blijft een be­lang­rij­ke markt voor in­ves­teer­ders in in­fra­struc­tuur. Hoe­wel Ne­der­land plaats 1 in de rang­lijst heeft moe­ten af­staan aan Duits­land is ons land nog steeds een van de aan­trek­ke­lijk­ste...
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
In de­ze vier­de en laat­ste pod­cast uit on­ze se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) heb­ben we In­grid de Bruijn, stra­te­gisch ad­vi­seur bij Ver­voer­re­gio Am­ster­dam, Quin­ten Sel­horst, CEO en Co-foun­der bij...
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid bij in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten
Gro­te mo­bi­li­teits- en in­fra­struc­tuur­pro­jec­ten ver­lo­pen vaak niet vlek­ke­loos. Er ont­staan pro­ble­men bij de uit­voe­ring en pro­jec­ten vlie­gen bud­get­tair ge­re­geld uit de bocht. Re­cen­te voor­beel­den zijn het...
12/06/2019
Pet­ra Heems­kerk: Aan­be­ste­din­gen van gro­te mo­bi­li­teits­pro­jec­ten drin­gend...
Om de ur­gen­te mo­bi­li­teits­vraag­stuk­ken in Ne­der­land het hoofd te kun­nen bie­den, moe­ten over­heids­in­stan­ties de tra­di­ti­o­ne­le aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res los­la­ten. Dat zegt Pet­ra Heems­kerk, ad­vo­caat-part­ner en...
17/09/2018
CMS en PPS Net­werk NL lan­ce­ren pu­bli­ca­tie 'Aan­be­ste­den 2.0 voor wa­ter­schap­pen'
CMS en PPS Net­werk NL be­zoch­ten maar liefst vijf­tien wa­ter­schap­pen en vroe­gen naar hun op­vat­tin­gen over in­no­va­tief aan­be­ste­den. De be­vin­din­gen zijn ge­bun­deld in de pu­bli­ca­tie 'Aan­be­ste­den 2.0 voor wa­ter­schap­pen'...
17/09/2018
In­no­va­tie­ve con­trac­ten voor wa­ter­schap­pen
De af­han­ke­lijk­heid tus­sen pu­bliek en pri­vaat wordt steeds ster­ker. Pro­jec­ten wor­den in toe­ne­men­de ma­te com­plexer, de dy­na­miek neemt toe en ge­brui­kers­wen­sen wor­den zwaar­der. Dat stelt steeds ho­ge­re ei­sen...
30/11/2017
Ne­der­land op plek 1 voor kli­maat voor in­ves­te­rin­gen
Ne­der­land is de meest aan­trek­ke­lij­ke lo­ca­tie ter we­reld voor in­ves­te­rin­gen in in­fra­struc­tuur, zo blijkt uit de CMS In­fra­struc­tu­re In­dex: A New Di­rec­ti­on. Hier­in zijn 40 ju­ris­dic­ties ge­rang­schikt op grond...