Home / Expertise / Real Estate / Corporate Real Estate

Corporate Real Estate

Nederland

Onze Corporate Real Estate Groep is opgericht om in te spelen op veranderingen in vastgoedtransacties en portefeuillestructuren, waarbij vastgoed- en  vennootschappelijke aspecten steeds nauwer met elkaar verweven raken. De groep richt zich vooral op portefeuilletransacties –gestructureerd als overdracht van activa, overdracht van aandelen in vastgoedmaatschappijen of een combinatie van beide -  en advies inzake het opzetten en exploiteren van vastgoedfondsen. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak waarin fiscalisten, notarissen en advocaten nauw met elkaar samenwerken, zodat de cliënt altijd via één contactpersoon een totaaloplossing krijgt. Tot onze cliëntenkring behoren vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, oprichters en beheerders van fondsen, projectontwikkelaars en banken.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
19/04/2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics
17/06/2021
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

29/11/2019
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij ver­hui­zing hoofd­kan­toor naar Am­ster­dam
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij de ver­hui­zing van het hoofd­kan­toor van New York naar Am­ster­dam. Het nieu­we hoofd­kan­toor is het Me­tro­po­li­tan Buil­ding op de Zui­d­as. Het ge­bouw is cir­ca 10.000 m2 en...
07/10/2019
Markt voor vast­goed­be­leg­gin­gen stag­neert op hoog ni­veau
Aan­tal be­leg­gin­gen blijft op het ni­veau van vo­rig jaar.Be­leg­gers zijn ge­dwon­gen hun be­leg­gings­voor­keu­ren te her­zien: kan­toor­vast­goed nog voor­op, maar ook groei­en­de be­lang­stel­ling in bij­zon­de­re ob­jec­ten...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
In­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS boekt een om­zet van € 1,36 mil­jard in het boek­jaar 2018. Dit be­te­kent een groei van 5% ten op­zich­te van het jaar er­voor.  CMS heeft 49 nieu­we part­ners be­noemd in...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
03/06/2019
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Ha­na Al­ter­na­ti­ve As­set Ma­na­ge­ment on the ac­qui­si­ti­on...
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Ha­na Al­ter­na­ti­ve As­set Ma­na­ge­ment (HAAM) on the ac­qui­si­ti­on of the of­fi­ce buil­ding ED­GE Am­ster­dam West at Ba­sis­weg (Am­ster­dam Slo­ter­dijk) from Ed­ge Tech­no­lo­gies (OVG). The...
25/01/2019
E-mail in de prak­tijk: mooi maar mee­do­gen­loos
Hein van der Meer gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op het me­di­um e-mail in de vast­goed-trans­ac­tie­prak­tijk.
18/01/2019
Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in 2018
De deal­waar­de van fu­sies en over­na­mes in op­ko­mend Eu­ro­pa steeg in 2018 met maar liefst 12,5% naar € 80,5 mil­jard. De­ze groei komt met na­me door een reeks 'me­ga­deals'. Vier van de­ze deals von­den plaat­sen...
09/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
Vast­goed­be­leg­gin­gen be­rei­ken re­cord­hoog­ten in ver­ko­pers­marktEx­ces­sie­ve vraag drijft prij­zen kan­toor­ruim­ten opI­n­ves­teer­ders kij­ken naar spe­ci­a­le ob­jec­ten voor ho­ge­re ren­de­men­ten­Sterk eco­no­misch kli­maat...