Home / Europa / Nederland / Real Estate / Corporate Real Estate

Corporate Real Estate

Terug naar Real Estate

Onze Corporate Real Estate Groep is opgericht om in te spelen op veranderingen in vastgoedtransacties en portefeuillestructuren, waarbij vastgoed- en  vennootschappelijke aspecten steeds nauwer met elkaar verweven raken. De groep richt zich vooral op portefeuilletransacties –gestructureerd als overdracht van activa, overdracht van aandelen in vastgoedmaatschappijen of een combinatie van beide -  en advies inzake het opzetten en exploiteren van vastgoedfondsen. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak waarin fiscalisten, notarissen en advocaten nauw met elkaar samenwerken, zodat de cliënt altijd via één contactpersoon een totaaloplossing krijgt. Tot onze cliëntenkring behoren vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, oprichters en beheerders van fondsen, projectontwikkelaars en banken.

Wij zijn gespecialiseerd in:

19/04/2021
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021
The CO­VID-19 pan­de­mic has left its mark on the Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket. In­vest­ment vo­lu­mes we­re around 23% lo­wer than in the pre­vious year, 2019, with its re­cord per­for­man­ce. Buy­ers fo­cu­sed pri­ma­ri­ly on pro­per­ties with sta­ble in­co­me and tho­se on­ly mi­ni­mal­ly af­fec­ted by the pan­de­mic. The num­ber of trans­ac­ti­ons in which steps we­re ta­ken to en­su­re the buy­er met its fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons was at a re­cord high. The trend to­wards mo­re buy­er-friend­ly ar­ran­ge­ments con­ti­nued. Tho­se are the key fin­dings of the CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2021.For the la­test edi­ti­on of this sur­vey of the Eu­ro­pean re­al es­ta­te trans­ac­ti­on mar­ket, in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al law firm CMS sys­te­ma­ti­cally as­ses­sed and eva­lu­a­ted mo­re than 1,900 re­al es­ta­te agree­ments on which it ad­vi­sed in coun­tries across Eu­ro­pe from the be­gin­ning of 2010 to the end of 2020.The key fin­dings:In­ves­tors fo­cus on sta­ble in­co­me­The CO­VID-19 pan­de­mic led to a chan­ge in in­ves­tor in­te­rest in the in­di­vi­du­al as­set clas­ses. Buy­ers fo­cu­sed pri­ma­ri­ly on pro­per­ties with sta­ble in­co­me and tho­se that we­re on­ly mi­ni­mal­ly af­fec­ted by the pan­de­mic. Lo­gis­tics and re­si­den­ti­al pro­per­ties we­re es­pe­ci­al­ly po­pu­lar.Of­fi­ce re­al es­ta­te remai­ned the stron­gest as­set class in Eu­ro­pe, but its sha­re of the mar­ket fell to a re­cord low of 30%. De­mand for re­tail pro­per­ties remai­ned at a con­sis­tent­ly low le­vel (15%). Lo­gis­tics re­al es­ta­te per­for­med par­ti­cu­lar­ly well, pos­ting a ri­se to 19% , a new re­cord. The pro­por­ti­on of in­vest­ment go­ing in­to spe­ci­a­list pro­per­ties such as ho­tels fell sig­ni­fi­cantly (14%). Re­si­den­ti­al re­al es­ta­te pro­ved po­pu­lar with in­ves­tors, with its sha­re ri­sing to 22%.Sel­lers ta­king steps to en­su­re that buy­ers meet their fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons­Du­ring the pan­de­mic, an in­crea­sed need for se­cu­ri­ty on the part of sel­lers was ap­pa­rent. The pro­por­ti­on of trans­ac­ti­ons in which steps we­re ta­ken to en­su­re the buy­er met its fi­nan­ci­al obli­ga­ti­ons ro­se to a re­cord high of 64%. In pre­vious ye­ars, se­cu­ri­ty was agreed in less than 50% of all trans­ac­ti­ons.This high le­vel is due to the in­crea­sed desi­re for se­cu­ri­ty on the part of sel­lers as a re­sult of the pan­de­mic; they we­re of­ten un­cer­tain about the buy­er’s sol­ven­cy go­ing for­ward. As a means of pro­vi­ding se­cu­ri­ty, both bank gu­a­ran­tees (17%) and a no­ta­ry’s es­crow ac­count (10%) be­ca­me less po­pu­lar. In ma­ny ca­ses, in con­trast, the buy­er ma­de an ad­van­ce pay­ment (29%). In 9% of trans­ac­ti­ons, use was ma­de of sub­mis­si­on to im­me­di­a­te en­for­ce­ment.Risk al­lo­ca­ti­on in con­tracts: buy­ers cat­ching up in a sel­ler-friend­ly mar­ket­Buy­ers we­re ab­le to streng­then their po­si­ti­on fur­ther in 2020 with re­gard to risk al­lo­ca­ti­on in con­tracts. In a mar­ket en­vi­ron­ment that remai­ned very sel­ler-friend­ly, they suc­cee­ded in ob­tai­ning fa­vou­ra­ble con­tract terms mo­re of­ten than in pre­vious ye­ars.As part of the war­ran­ty, gu­a­ran­tees we­re again agreed mo­re of­ten in fa­vour of buy­ers. The per­cen­ta­ge of agree­ments with in­di­vi­du­al li­a­bi­li­ty pro­vi­si­ons in­crea­sed to 75%. It was com­mon prac­ti­ce to pro­vi­de for both sub­jec­ti­ve and ob­jec­ti­ve gu­a­ran­tees.The pro­por­ti­on of deals with sel­ler-friend­ly li­mits on li­a­bi­li­ty, such as de mi­ni­mis and bas­ket clau­ses and caps, drop­ped slightly be­low the pri­or-year le­vel in 2020. The up­ward trend seen over ma­ny ye­ars in agree­ments ai­med at li­mi­ting li­a­bi­li­ty has thus been cur­bed so­me­what, whi­le buy­ers we­re ab­le to ne­go­ti­a­te mo­re fa­vou­ra­ble con­tract terms mo­re of­ten than be­fo­re.Buy­ers al­so pre­pa­red ground with re­gard to the con­trac­tu­al pro­vi­si­ons on li­mita­ti­on pe­ri­ods. An in­cre­a­sing num­ber of li­mita­ti­on pe­ri­ods from 18 to 24 months we­re agreed in 2020, whi­le the­re was a slight fall in the pro­por­ti­on of short li­mita­ti­on pe­ri­ods of up to 18 months.Na­ti­o­nal in­ves­tors mo­re pro­mi­nen­tIn­ter­na­ti­o­nal in­ves­tors had a tough ti­me in 2020. Whi­le in­ter­na­ti­o­nal sel­lers ha­ve been res­pon­si­ble for the ma­jo­ri­ty of deals sin­ce 2017, their per­cen­ta­ge drop­ped back down to 43% in 2020, with na­ti­o­nal in­ves­tors be­co­ming mo­re ac­ti­ve. Na­ti­o­nal in­ves­tors ac­coun­ted for 48% of deals in 2018, whi­le in 2020, 57% of re­al es­ta­te in­vest­ments we­re ma­de by na­ti­o­nal in­ves­tors.
Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics
28/10/2022
CMS Re­al Es­ta­te Glo­bal Bro­chu­re
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

14/06/2022
Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt te­rug op pre-co­ro­na­ni­veau met to­ta­le be­leg­gings­waar­de...
De Eu­ro­pe­se vast­goed­be­leg­gings­markt lijkt gro­ten­deels her­steld van de ge­vol­gen van de co­ron­a­pan­de­mie in 2021. De to­ta­le be­leg­gin­gen zijn met 15% ge­ste­gen tot cir­ca 270 mil­jard eu­ro in ver­ge­lij­king met...
29/11/2019
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij ver­hui­zing hoofd­kan­toor naar Am­ster­dam
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij de ver­hui­zing van het hoofd­kan­toor van New York naar Am­ster­dam. Het nieu­we hoofd­kan­toor is het Me­tro­po­li­tan Buil­ding op de Zui­d­as. Het ge­bouw is cir­ca 10.000 m2 en...
07/10/2019
Markt voor vast­goed­be­leg­gin­gen stag­neert op hoog ni­veau
Aan­tal be­leg­gin­gen blijft op het ni­veau van vo­rig jaar.Be­leg­gers zijn ge­dwon­gen hun be­leg­gings­voor­keu­ren te her­zien: kan­toor­vast­goed nog voor­op, maar ook groei­en­de be­lang­stel­ling in bij­zon­de­re ob­jec­ten...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
In­ter­na­ti­o­naal ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS boekt een om­zet van € 1,36 mil­jard in het boek­jaar 2018. Dit be­te­kent een groei van 5% ten op­zich­te van het jaar er­voor.  CMS heeft 49 nieu­we part­ners be­noemd in...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...
03/06/2019
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Ha­na Al­ter­na­ti­ve As­set Ma­na­ge­ment on the ac­qui­si­ti­on...
CMS ad­vi­sed Ko­rean in­ves­tor Ha­na Al­ter­na­ti­ve As­set Ma­na­ge­ment (HAAM) on the ac­qui­si­ti­on of the of­fi­ce buil­ding ED­GE Am­ster­dam West at Ba­sis­weg (Am­ster­dam Slo­ter­dijk) from Ed­ge Tech­no­lo­gies (OVG). The...
25/01/2019
E-mail in de prak­tijk: mooi maar mee­do­gen­loos
Hein van der Meer gaat in zijn co­lumn in Pro­per­tyNL Ma­ga­zi­ne in op het me­di­um e-mail in de vast­goed-trans­ac­tie­prak­tijk
18/01/2019
Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in 2018
De deal­waar­de van fu­sies en over­na­mes in op­ko­mend Eu­ro­pa steeg in 2018 met maar liefst 12,5% naar € 80,5 mil­jard. De­ze groei komt met na­me door een reeks 'me­ga­deals'. Vier van de­ze deals von­den plaat­sen...