Home / Expertise / TMC - Technology, Media & Communications / Blockchain & Smart Contracts

Blockchain & Smart Contracts

Nederland

CMS investeert in innovatieve ontwikkelingen die onze dienstverlening én uw onderneming kunnen raken. Ook als wij niet tevoren weten wat de uitkomst is. Dat is inherent aan het vroegtijdig instappen in vernieuwing.

Blockchain
U kunt tegenwoordig geen krant openslaan zonder een artikel te lezen over blockchain. Is blockchain een tijdelijke hype of staan we aan de vooravond van grote veranderingen in de wijze waarop wij omgaan met data? U vraagt zich misschien af wat blockchain is, waarom het impact kan hebben en of het uw dienstverlening kan verrijken. Blockchain is kort gezegd een speciaal soort database waarin data betrouwbaar en op een voor eenieder toegankelijke manier vastgelegd kan worden. Door het integreren van cryptografische elementen, zogenaamde hashes, is het nagenoeg onmogelijk om eenzijdig hier veranderingen aan te brengen. Hierdoor ontstaat een publiek toegankelijke database, waarop iedereen kan lezen en schrijven, waarbij de integriteit van de data altijd gewaarborgd is. Zonder dat daar een derde partij voor nodig is om dat te controleren, waar we dat momenteel vaak nog wel nodig hebben. Dat maakt blockchain zeer betrouwbaar, transparant en heeft het de potentie om hele nieuwe industrie en procesmodellen te kunnen ondersteunen. Gegevens die aan reeds vastgelegde data worden toegevoegd, kunt u misschien het beste visualiseren als een ketting waar iedere keer een nieuw blokje aan wordt geregen.

Smart Contracts
Door de wijze waarop data in blockchain wordt vastgelegd, is het mogelijk om afspraken digitaal vast te leggen en om bepaalde gevolgen van een afspraak of contract geautomatiseerd te laten verlopen. Deze manier van in een blockchain vastleggen van afspraken wordt smart contracts genoemd, alhoewel er nog de nodige discussie is over wat smart contracts precies zijn. Deze toepassing van blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar kan op termijn toegevoegde waarde hebben door bijvoorbeeld handelingen van nu nog allerlei tussenpersonen, via een digitaal proces te laten verlopen. Partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van smart contracts voorzien dat deze toepassing de (transactie)kosten voor handelingen aanzienlijk zal verlagen.

Dutch Blockchain Coalition
CMS is partner geworden van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), een initiatief van de TU Delft, TNO en het Ministerie van Economische Zaken. Dit partnership geeft ons de gelegenheid om al lerend aan de basis te staan van ontwikkelingen van en rondom blockchain in Nederland. Tegelijkertijd brengen wij binnen DBC onze juridische kennis in met als doel blockchain toepasbaar te maken binnen (nieuwe) wet- en regelgeving. Het delen van kennis met de andere partners van DBC en het werken aan blockchainoplossingen voor ondernemingen uit alle sectoren heeft alle ingrediënten in zich van een leerzame tocht waarvan wij de uitkomsten graag met u delen.

Artificial intelligence
CMS is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat – samen met technologiebedrijf ORTEC – experimenteerde met artificial intelligence-tool IBM Watson. De pilot was gericht op het arbeidsrechtelijke thema 'overgang van onderneming' met als doel te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van artificial intelligence ('AI') in termen van kwaliteit, snelheid en effectiviteit. De pilot heeft waardevolle 'lessons learned' opgeleverd. Het heeft ons verder inzicht gegeven in de technologische ontwikkelingen van AI en de mogelijke toepasbaarheid in de juridische sector. We hebben relevante kennis opgedaan waarmee wij voor u een nog betere gesprekspartner zijn om u te adviseren en begeleiden bij technologische innovatie.

CMS Legal Tech Academy
We vinden het belangrijk dat onze juristen inhoudelijke kennis opdoen van innovatieve ontwikkelingen die voor cliënten en voor CMS relevant zijn. Kennis op het gebied van blockchain, smart contracts, AI, cyber security en andere ontwikkelingen. Daarom zijn we de CMS Legal Tech Academy gestart. Onze juristen worden bijgeschoold op het gebied van technologische onderwerpen. Doel daarvan is om onze juristen te leren hoe zij met deze nieuwe ontwikkelingen kunnen werken om vervolgens samen met u de vertaalslag te maken naar uw bedrijf en sector.

Meer weten? 
We houden u op deze pagina op de hoogte van de kennis die we opdoen over technologische ontwikkelingen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze ervaringen en wat wij voor u kunnen betekenen.

Lees meer Lees minder
January 2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain...
Legal Tech
In­sight
Sub­scri­be to TMC to­pics

Feed

Toon alleen
28/01/2020
De kan­sen van block­chain tech­no­lo­gie voor het con­trac­ten­recht
16/12/2019
CMS is re­lea­sing its ‘Sha­ring is (S)ca­ring’ Pod­cast...
14/11/2019
Gra­tis Na­ti­o­na­le Block­chain Cur­sus voor ie­der­een
14/08/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Hoe maak je je ei­gen cryp­to­munt?...
Pod­cast
19/04/2019
Werk van Rem­brandt voor het eerst ge­va­li­deerd via block­chain
June 2018
HP inks USD 1.05bn deal for Sams­ung’s prin­ter bu­si­ness
An­nu­al Re­view 2017-2018
May 2018
ICOs – new means of fund­rai­sing
#la­w­vo­lu­ti­on
02/05/2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings in the Ne­ther­lands
An over­view of the re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment
28 mrt. 18
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings - New means of fund­rai­sing
07/03/2018
Kat­ja van Kra­nen­burg: ‘Legal Tech-in­no­va­ties gaan ver­der...
17/11/2017
Smart con­tracts als spe­ci­fie­ke toe­pas­sing van de block­chain­tech­no­lo­gie
Eer­ste ver­ken­ning naar vra­gen rond wet- en re­gel­ge­ving...
15/11/2017
CMS zet in op ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce en block­chain...