TMC - Technology, Media & Communications

Nederland

Wij buigen ons met onze specialisten over de kansen en uitdagingen die u tegenkomt. Wij onderzoeken hoe blockchain de financiële dienstverlening gaat veranderen. Wij bestuderen de wettelijke kaders en de ethiek van omgaan met big data. Of de unieke krachten van artificial intelligence. Wij zitten in de voorhoede bij het doorgronden van deze ontwikkelingen. Want wij willen alle facetten kennen en beheersen die uw succes bepalen. Daarom zijn we zo gebrand op het verwerven van de nieuwste inzichten. Wij willen altijd dat u er beter van wordt. En daarom denken wij graag met u mee over innovatieve oplossingen. Werken samen met u aan de uitkomst die commercieel de beste is voor uw organisatie.

Lees meer Lees minder

"Really excellent in-depth knowledge and understanding of the industry as well as the law."

Chambers Global, 2018

"Well-rounded firm, capable of outsourcing work through their own firm."

Chambers Europe, 2018

CMS’ department is praised for its "contracting and negotiating skills".

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

  Blockchain & Smart Contracts

  Blockchain is kort gezegd een manier om data betrouwbaar en op een voor een ieder toegankelijke manier vast te leggen. Bijzonder is dat door Blockchain alle data een unieke code krijgt, een hash, waardoor ingevoerde gegevens altijd controleerbaar zijn. Bovendien is het unieke van in een Blockchain vastgelegde data dat deze data niet ongemerkt te wijzigen is. Dat maakt Blockchain betrouwbaar en transparant. Door de wijze waarop data in Blockchain wordt vastgelegd, is het mogelijk om afspraken digitaal vast te leggen en om bepaalde gevolgen van een afspraak of contract geautomatiseerd te laten verlopen. Deze manier van in een Blockchain vastleggen van afspraken wordt Smart Contracts genoemd, alhoewel er nog de nodige discussie is over wat Smart Contracts precies zijn.

  Lees meer

  Data Protection & Privacy

  Het Data Protection & Privacy team van CMS Nederland heeft lange praktijkervaring in het adviseren van Nederlandse en internationale cliënten over bescherming van persoonsgegevens en privacy in veel verschillende branches. In onze aanpak combineren we grondig juridisch specialisme met kennis over de specifiek per branche of toepassing geldende eisen die we hebben opgedaan door onze praktijk. Wij bieden support en advies bij het opzetten van business (modellen) in overeenstemming met de privacy regelgeving (privacy by design), waardoor die werkbaar zijn in een omgeving waar privacy en bescherming van persoonsgegevens steeds gevoeliger issues worden. De nauwe internationale samenwerking binnen de CMS Data Protection Group stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

  Lees meer

  Sport

  De sportwereld vraagt om gespecialiseerde juridische dienstverlening. De praktijkgebieden waarin sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters bijstand nodig kunnen hebben, zijn zeer divers.

  Lees meer

  Telecoms

  Telecommunicatie heeft invloed op ons dagelijks leven. Door toenemende convergentie van technieken en toepassingen zal deze invloed in de toekomst verder toenemen. Telecommunicatie ontwikkelt zich niet alleen op het gebied van communicatie tussen personen, maar ook tussen apparaten onderling zoals betaling via mobiele telefoon, slimme energiemeters en navigatie.

  Lees meer
  January 2019
  The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain...
  Sup­por­ting you with da­ta pro­tec­ti­on and cy­ber­se­cu­ri­ty
  CMS ca­pa­bi­li­ties
  Sub­scri­be to TMC - Tech­no­lo­gy, Me­dia & Com­mu­ni­ca­ti­ons...

  Feed

  Toon alleen
  18/01/2019
  Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in...
  26 Feb. 19
  Top Tech pre­dic­ti­ons 2019
  24-06-2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft een ja­ren­lan­ge on­der­han­de­lings­strijd tus­sen de EU.
  19/12/2018
  CMS staat Adi­das suc­ces­vol bij in kort ge­ding te­gen...
  12-05-2016
  Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
  Sinds 2013 geldt in Ne­der­land de re­gel dat het ma­ken van on­der­scheid tus­sen ver­schil­len­de soor­ten da­ta­ver­keer door in­ter­net­pro­vi­ders niet is toe­ge­staan. De­ze zo­ge­he­ten net­neu­tra­li­teit, be­doeld om con­cur­ren­tie te be­vor­de­ren en be­lan­gen van eind­ge­brui­kers te.
  11/12/2018
  Maat­re­ge­len door sport­or­ga­ni­sa­ties voor spor­ters met...
  29/11/2018
  CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
  28/11/2018
  Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens be­boet Uber voor over­tre­den...
  22/11/2018
  CMS pu­bli­ceert rap­port 'Con­nec­ted Fu­tu­re' over in­fra­tech
  16/11/2018
  Voet­bal­ler in­kom­sten­be­las­ting ver­schul­digd over loon...
  02/11/2018
  Har­de Brexit: een hoop ge­doe
  29/10/2018
  Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht