Home / People / Chantal Martens
Portret van Chantal Martens

Chantal Martens

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Spaans, Nederlands, Engels

Chantal Martens is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij focust zich op vastgoedrecht met de nadruk op commercieel huurrecht. Chantal vertegenwoordigt en adviseert onder meer beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties en retailers en procedeert over diverse huur- en vastgoedrechtelijke onderwerpen.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Dutch Women in Real Estate (DWIRE)
  • FRESH Professionals
Meer Minder

Opleidingen

  • Nationaal en internationaal contracteren, Grotius Academie
  • Master Ondernemingsrecht / Europees recht, Universiteit Utrecht
  • Bachelor Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Meer Minder

Feed

24/01/2023
Di­dam-ar­rest, im­pact van re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen voor de vast­goed­sec­tor
In­mid­dels is het ruim een jaar ge­le­den dat de Ho­ge Raad ar­rest wees in de Di­dam-zaak. Sinds­dien is in een aan­tal za­ken con­cre­te toe­pas­sing ge­ge­ven aan dit ar­rest.De­ze in­vul­ling is re­le­vant voor bou­wers...
09/06/2022
CMS ad­vi­seert Ko­rys In­vest­ments bij Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van € 15...
CMS heeft Ko­rys In­vest­ments N.V. ge­ad­vi­seerd bij haar deel­na­me aan een Se­ries B in­ves­te­rings­ron­de van 15 mil­joen eu­ro met be­trek­king tot Trunkrs B.V. Ko­rys In­vest­ments N.V. is de in­ves­te­rings­maat­schap­pij...
17/11/2020
CMS Dis­pu­tes Talk
In the­se un­cer­tain ti­mes, glo­bal bu­si­nes­ses in al­most eve­ry sec­tor are fa­cing chal­len­ges brought about by an un­pre­ce­den­ted ope­ra­ti­o­nal cli­ma­te. Ac­ti­ons and de­ci­si­ons ta­ken du­ring and im­me­di­a­te­ly af­ter...
04/06/2020
Ont­bijt­we­bi­nar | Aan­dachts­pun­ten bij on­der­han­de­lin­gen en het op­stel­len...
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het eer­ste we­bi­nar: Aan­dachts­pun­ten bij on­der­han­de­lin­gen en het op­stel­len van LOI's­Door de co­rona­cri­sis heb­ben...
26/03/2020
Ont­bijt­se­mi­nar | Ze­ker­he­den in huur­over­een­kom­sten
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar: Ze­ker­he­den in huur­over­een­kom­sten­De­ze se­rie be­staat uit drie se­mi­nars ver­spreid over het jaar...
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
CMS ad­vi­seer­de de Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij de ac­qui­si­tie van de Queens To­wers in Am­ster­dam-West voor € 130 mln van Black­s­to­ne.   De Queens To­wers is een pro­mi­nent kan­toor­ge­bouw...
23/05/2019
Ont­bijt­se­mi­nars Re­al Es­ta­te | 2019
Graag no­di­gen wij u, uw col­le­ga's en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den uit om deel te ne­men aan het ont­bijt­se­mi­nar Re­al Es­ta­te 'As­best en huur'.   Dit is de twee­de bij­een­komst uit on­ze se­rie die be­staat uit...