Home / People / Katja van Kranenburg - Hanspians
Portret van Katja Kranenburg - Hanspians

Katja van Kranenburg - Hanspians

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands, Armeens

Katja van Kranenburg-Hanspians leidt de Praktijkgroep Employment & Pensions.

Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over (collectieve en individuele) ontslagzaken, medezeggenschap en geschillen met vakbonden, arbeidsvoorwaarden, Expats, beloningsvormen en overgang van onderneming. Daarnaast procedeert zij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke geschillen, waaronder onrechtmatige concurrentie. Binnen het corporate arbeidsrecht adviseert zij ondernemingen over onderwerpen die een rol spelen bij transacties.

Haar advisering kenmerkt zich door de pragmatische en daadkrachtige wijze waarop zij ondernemingen adviseert en ondersteunt bij het nemen van besluiten.

Haar cliënten zijn onder andere (internationale) ondernemingen uit verschillende sectoren, waaronder Hotels & Leisure, Finance en de IT-sector.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Adviseren van Accor over medezeggenschapsaspecten bij diverse (internationale) transacties.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
  • Bestuurslid Employment & Pensions PAG
  • Hoofd Human Capital Agenda bij Dutch Blockchain Coalition
Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
Meer Minder
06/10/2022
CMS Ex­pert Gui­de to Dis­mis­sals and Ter­mi­na­ti­on of Em­ploy­ment
 This year has seen un­em­ploy­ment reach his­to­ric lows in ma­ny eco­no­mies. With in­fla­ti­on and in­te­rest ra­tes ri­sing, howe­ver, em­ploy­ers may fa­ce fresh pres­su­res to re­view their work­for­ce and see whe­re ef­fi­cien­cies can be achie­ved.  Ter­mi­na­ting an em­ploy
Comparable

Feed

21/02/2023
We­bi­nar: Whis­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Act adop­ted, what now?
The 'W­his­t­le­blo­wer Pro­tec­ti­on Ac­t' was adop­ted by the Dut­ch Se­na­te on 24 Ja­nu­a­ry 2023 and will soon en­ter in­to for­ce. The new le­gis­la­ti­on in­tro­du­ces chan­ges for or­ga­ni­za­ti­ons that we would li­ke to in­form...
21/02/2023
We­bi­nar: Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders aan­ge­no­men, en nu?
Het Wets­voor­stel 'Wet be­scher­ming klok­ken­lui­ders' is op 24 ja­nu­a­ri 2023 aan­ge­no­men door de Eer­ste Ka­mer en treedt bin­nen­kort in wer­king. De in­voe­ring leidt tot ver­an­de­rin­gen voor or­ga­ni­sa­ties waar wij...
07/12/2022
CMS ad­vi­seert Nis­san over exit Rus­land
Een team van CMS in Ne­der­land, Frank­rijk en Zwit­ser­land heeft in sa­men­wer­king met an­de­re ad­vo­ca­ten­kan­to­ren Nis­san ge­ad­vi­seerd bij zijn ver­trek uit Rus­land. Een mooi voor­beeld van het ster­ke in­ter­na­ti­o­na­le...
08/06/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: ESG & Hu­man Ca­pi­tal
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 8 ju­ni 2023 een ont­bijt­ses­sie over ESG & Hu­man Ca­pi­tal. Tij­dens de ont­bijt­ses­sie schet­sen wij de ver­schil­len­de on­der­wer­pen die in de re­la­tie werk­ge­ver – werk­ne­mer en ESG...
11/11/2022
Over­zicht ESG-in­ter­views
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
ESG & Hu­man Ca­pi­tal
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
28/06/2022
Toe­na­me ju­ri­di­sche ge­schil­len door kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie
Bij­na ze­ven op de tien (69%) be­drijfs­ju­ris­ten en ri­si­co­ma­na­gers ge­ven aan dat nieu­we tech­no­lo­gie­ën, zo­als kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie (AI), een gro­te­re rol bin­nen hun or­ga­ni­sa­tie zul­len gaan spe­len in...
02/05/2022
CMS be­ge­leidt Via­Con bij over­na­me ac­ti­va van Berg­schen­hoek Ci­vie­le Tech­niek
Via­Con is, via haar doch­ter­on­der­ne­ming Via­Con Ne­ther­lands B.V. een over­een­komst aan­ge­gaan voor de over­na­me van ac­ti­va van Berg­schen­hoek Ci­vie­le Tech­niek B.V. De over­na­me heeft be­trek­king op het pro­duct­as­sor­ti­ment...
13/04/2022
Ran­kings Legal 500 EMEA 2022 be­kend
De nieuw­ste ran­kings van de Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) zijn uit. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als 've­ry...
10/11/2022
We­bi­nar ar­beids­recht
Meer in­for­ma­tie over dit we­bi­nar volgt
16/06/2022
We­bi­nar ar­beids­recht: On­der­ne­mings­raad
De on­der­ne­mings­raad, voor som­mi­ge werk­ge­vers een spar­ring­part­ner en voor an­de­re een or­gaan waar men het liefst om­heen werkt. En dat ter­wijl er veel (voor­ge­no­men) be­slui­ten zijn die pas na ad­vies of soms...
17/05/2022
Ont­wik­ke­lin­gen rond klok­ken­lui­ders en de so­ci­a­le vei­lig­heid op het werk
So­ci­a­le vei­lig­heid op de werk­vloer is voor veel werk­ge­vers top of mind en fei­te­lijk niet nieuw. Ech­ter, van­we­ge een aan­tal in­ci­den­ten die de pers veel­vul­dig heeft ge­haald, is het een on­der­werp dat op...