Home / Juristen / Katja van Kranenburg - Hanspians
Portret van Katja Kranenburg - Hanspians

Katja van Kranenburg - Hanspians

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands, Armeens

Katja van Kranenburg-Hanspians leidt de Praktijkgroep Employment & Pensions.

Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over (collectieve en individuele) ontslagzaken, medezeggenschap en geschillen met vakbonden, arbeidsvoorwaarden, Expats, beloningsvormen en overgang van onderneming. Daarnaast procedeert zij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke geschillen, waaronder onrechtmatige concurrentie. Binnen het corporate arbeidsrecht adviseert zij ondernemingen over onderwerpen die een rol spelen bij transacties.

Haar advisering kenmerkt zich door de pragmatische en daadkrachtige wijze waarop zij ondernemingen adviseert en ondersteunt bij het nemen van besluiten.

Haar cliënten zijn onder andere (internationale) ondernemingen uit verschillende sectoren, waaronder Hotels & Leisure, Finance en de IT-sector.

Meer Minder

She was excellent, she guided us through two very complex employment termination cases.

The Legal 500 EMEA, 2021

Katja van Kranenburg-Hanspians is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Katja van Kranenburg is recommended.

The Legal 500, 2019

“She's always there when you need her, she is always available. She has vast practical knowledge as well."

Acritas Stars, 2018

Relevante ervaring

  • Adviseren van Accor over medezeggenschapsaspecten bij diverse (internationale) transacties.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
  • Bestuurslid Employment & Pensions PAG
  • Hoofd Human Capital Agenda bij Dutch Blockchain Coalition
Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
Meer Minder
22/09/2021
CMS Ex­pert Gui­de to em­ploy­ment ter­mi­na­ti­on law and le­gis­la­ti­on
 The CMS Ex­pert Gui­de to Dis­mis­sals has been cre­a­ted to as­sist an em­ploy­er in an­ti­ci­pa­ting all the pos­si­ble cour­ses of events when the de­ci­si­on has been ma­de to ter­mi­na­te an em­ploy­ee (i.e. end an em­ploy­ment con­tract) or dis­miss a ma­na­ging di­rec­tor.In
Comparable

Feed

23/09/2021
Vac­ci­na­ties en tes­ten op het werk
Het on­der­werp vac­ci­ne­ren, tes­ten en (toe­gang tot het) werk houdt ons vrij­wel da­ge­lijks be­zig. Lan­den om ons heen in­tro­du­ce­ren wet­ge­ving die in Ne­der­land nog ver weg lijkt en som­mi­ge (in­ter­na­ti­o­na­le) be­drij­ven...
31/08/2021
Kat­ja van Kra­nen­burg: "Lea­se­plan be­weegt om­dat de po­li­tiek dat niet doet"
Lea­se­plan is een van de eer­ste be­drij­ven in Ne­der­land die van haar werk­ne­mers eist vol­le­dig ge­vac­ci­neerd te zijn, an­ders mo­gen ze niet op kan­toor wer­ken. Vol­gens Kat­ja van Kra­nen­burg, ar­beids­recht­ad­vo­caat...
29/04/2021
CMS ad­vi­seert AEB bij ver­koop van West­poort Warm­te aan ge­meen­te Am­ster­dam
CMS heeft AEB Hol­ding N.V. ge­ad­vi­seerd bij de ver­koop van haar aan­de­len­be­lang van 50% in West­poort Warm­te B.V. aan de ge­meen­te Am­ster­dam. De le­ve­ring van de aan­de­len vond plaats op 1 maart 2021 en de...
14/04/2021
Ran­kings Legal 500 EMEA 2021 be­kend
CMS is op­nieuw ge­rankt in de nieuw­ste edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2021. Wij dan­ken on­ze cli­ën­ten voor hun ver­trou­wen in ons en hun feed­back. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven...
22/01/2021
Avond­klok in Ne­der­land, up­da­te voor werk­ge­vers
Ver­plich­te avond­klok van­af za­ter­dag 23 ja­nu­a­ri­Met in­gang van za­ter­dag 23 ja­nu­a­ri 2021 (tot en met woens­dag 10 fe­bru­a­ri) geldt in Ne­der­land een avond­klok tus­sen 21.00 en 04.30 uur. Er zijn om­stan­dig­he­den...
05/11/2020
Ar­beids­rech­te­lij­ke tips in tij­den van Co­ro­na
In dit we­bi­nar be­spre­ken we on­der an­de­re: - NOW: tips bij de aan­vraag de­fi­ni­tie­ve sub­si­die, o.a. vast­leg­ging       uit­voe­ring bo­nus­ver­bod en voor­be­rei­ding NOW3;  - Aan­pas­sing ar­beids­voor­waar­den; ...
27/10/2020
Co­ro­na, HR & AVG
Dit we­bi­nar gaat over de AVG-as­pec­ten van Co­ro­na op de werk­vloer. On­der­wer­pen die on­der meer aan de or­de ko­men zijn: - Mag u de ge­zond­heid van uw werk­ne­mers bij­hou­den;  - Zijn snel­tes­ten de op­los­sing...
24/07/2020
Kat­ja van Kra­nen­burg: 'Er moet een di­gi­ta­le was­straat voor ju­ris­ten ko­men'
Uit on­der­zoek van De­loit­te blijkt dat Ne­der­land­se be­drij­ven ach­ter­lo­pen – ten op­zich­te van an­de­re lan­den we­reld­wijd – met in­ves­te­rin­gen in Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce (AI). Ook in ju­ri­di­sche sec­to­ren...
24/06/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
Met het open­stel­len van de gren­zen van een aan­zien­lijk aan­tal lan­den kunt u als werk­ge­ver on­ge­twij­feld de ko­men­de tijd re­ke­nen op nieu­we va­kan­tie­aan­vra­gen van uw werk­ne­mers. Hoe be­oor­deelt u de­ze aan­vra­gen?...
16/04/2020
Con­sor­ti­um uN­Lock pre­sen­teert pri­va­cy­p­roof co­ro­na-ap­pli­ca­tie
Er wordt in­ten­sief ge­zocht naar apps die kun­nen hel­pen in de strijd te­gen co­ro­na. Het con­sor­ti­um ‘uN­Lock’, waar CMS part­ner van is, ont­wik­kelt een open sour­ce, non-pro­fit ap­pli­ca­tie die het mo­ge­lijk...
15/04/2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
De on­li­ne edi­tie van The Legal 500 Eu­ro­pe, Midd­le East & Af­ri­ca (EMEA) 2020 is ge­pu­bli­ceerd. On­ze ad­vo­ca­ten wor­den be­schre­ven als ‘ac­cu­ra­te, quick, flexi­ble and know­led­ge­a­ble'. CMS wordt ook ge­waar­deerd...
02/04/2020
Co­ro­na Up­da­te Werk­ge­vers
Op 31 maart 2020 is de con­cre­te uit­wer­king voor het Tij­de­lijk Nood­fonds Over­brug­ging voor be­houd Werk­ge­le­gen­heid ("NOW") ge­pu­bli­ceerd en kun­nen werk­ge­vers een sub­si­die voor loon­kos­ten aan­vra­gen.Hoe­wel...