Home / Publicaties / CMS IP/TMC update februari 2021

CMS IP/TMC update februari 2021

28/01/2021

De continue ontwikkeling op het gebied van IP & TMC gaat gepaard met een toenemende rol van technologie, een continu verschuiving van de offline naar de online wereld en de bijbehorende veranderende regelgeving. Nieuwe mediawetgeving ziet onder meer op aanvullende regulering van streamingdiensten zoals Netflix en videoplatformen zoals Youtube. Op kansspelgebied worden meer en meer beleidsregels ontworpen met oog op de aanstaande openstelling van het ‘online gambling’. Op privacy gebied blijft men discussiëren over de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, zoals de VS. Dit zijn maar een paar van de springende thema’s die spelen.

Om u te helpen voorop te blijven lopen, brengen wij daarom een maandelijkse newsflash met de laatste gerechtelijke uitspraken, informatie afkomstig van de autoriteiten en relevante achtergrond artikelen. Om navigeren zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we de informatie opgesplitst en per thema / rechtsgebied, kopjes gemaakt met een overzicht. Klik hieronder op het voor u relevante overzicht en blijf op de hoogte van deze cruciale ontwikkelingen.

Consumentenrecht

Regelgeving

ACM publiceert vuistregels voor online platformen

Over de inzet van online beïnvloedingstactieken bracht de ACM begin 2020 een leidraad uit: ‘Bescherming van de online consument. Grenzen aan online beïnvloeding’. De leidraad gaat in op tactieken die verkopers online inzetten om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. Platformaanbieders spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de rechten van consumenten en het naleven van toepasselijke verplichtingen voor professionele partijen. Dit supplement bij de leidraad biedt aan de hand van vuistregels duidelijkheid over de rol en de verantwoordelijkheden van platformaanbieders. Het biedt een kader waaraan platformaanbieders moeten voldoen. Deze verplichtingen vloeien voort uit het consumentenrecht.

Vuistregels voor online platformen (PDF - 236.22 KB)

ACM, 23 november 2020

Intellectuele eigendomsrechten

Regelgeving

Voorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995

Voorstel van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van VWS om een dwanglicentie in te zetten.

Internetconsultatie, 24 december 2020

Jurisprudentie

HvJ 3 december 2020, zaak C 62/19 (Starr Taxi App)

„Prejudiciële verwijzing – Artikel 56 VWEU – Toepasselijkheid – Zuiver interne situatie – Richtlijn 2000/31/EG – Artikel 2, onder a) – Begrip ‚diensten van de informatiemaatschappij’ – Artikel 3, leden 2 en 4 – Artikel 4 – Toepasselijkheid – Richtlijn 2006/123/EG – Diensten – Hoofdstukken III (Vrijheid van vestiging van dienstverrichters) en IV (Vrij verkeer van diensten) – Toepasselijkheid – Artikelen 9 en 10 – Richtlijn (EU) 2015/1535 – Artikel 1, lid 1, onder e) en f) – Begrip ‚regel betreffende diensten’ – Begrip ‚technisch voorschrift’ – Artikel 5, lid 1 – Geen voorafgaande mededeling – Tegenwerpbaarheid – Activiteit die erin bestaat om door middel van een smartphoneapp personen die een stadstraject willen afleggen en vergunninghoudende taxichauffeurs met elkaar in contact te brengen – Kwalificatie – Nationale regeling op grond waarvan voor deze activiteit een stelsel van voorafgaande vergunningen geldt”

Een dienst die erin bestaat dat taxigebruikers door middel van een elektronische applicatie rechtstreeks in contact worden gebracht met taxichauffeurs vormt een dienst van de informatiemaatschappij in de zin van de richtlijn inzake elektronische handel. Deze dienst maakt geen integrerend deel uit van een dienstenpakket waarvan het hoofdelement een vervoersdienst is, waardoor de betreffende dienst niet als vervoersdienst kan worden aangemerkt. Eventuele vergunningsstelsels mogen op een dienst van de informatiemaatschappij alleen onder beperkte voorwaarden worden toegepast. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Roemeense rechter.

IT-recht

Regelgeving

European Commission unveils draft Digital Services Act and Digital Market Act

The Commission has proposed in December an ambitious reform of the digital space, a comprehensive set of new rules for all digital services, including social media, online market places, and other online platforms that operate in the European Union: the Digital Services Act and the Digital Markets Act.

European Commission, 15 December 2020

Jurisprudentie

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6976 (123Bied tegen Marktplaats) 

Kort geding. Food International, handelend als '123Bied', vordert in kort geding dat Marktplaats wordt bevolen haar weer toe te laten tot het platform als zakelijk adverteerder. 123Bied was door Marktplaats van het platform geweerd, nadat overtredingen van de Marktplaats-gebruiksvoorwaarden waren geconstateerd. 123Bied biedt een zogeheten online 'centenveiling' aan, waarbij consumenten credits kunnen kopen waarmee zij aan veilingen van consumentenproducten kunnen meedoen. De voorzieningenrechter wijst de door 123Bied gevraagde voorzieningen af.

Kansspelrecht

Regelgeving

Ksa publiceert ‘Marktvisie kansspelen’

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft de Marktvisie kansspelen. Marktordening en markttoezicht vanuit de publieke belangen gepubliceerd. Het document is ook aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het Nederlandse kansspelbeleid.
De Marktvisie kansspelen is een zogenoemd visiedocument. Zo'n document kan door beleidsbepalers worden gebruikt, in dit geval om beslissingen te nemen over de manier waarop de verschillende kansspelmarkten in de toekomst worden ingericht en gereguleerd. Daarnaast gebruikt de Ksa vanaf nu het document in haar toezicht en handhaving.

KSA, 21 januari 2021

Wet Koa 1 maand later van kracht: 1 april

De Wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt op 1 april 2021 in werking. Dat is 1 maand later dan de eerder beoogde datum van 1 maart 2021.
Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor het kansspelbeleid, in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit betekent dat bij de Kansspelautoriteit vanaf 1 april 2021 vergunningsaanvragen voor het mogen aanbieden van online kansspelen in Nederland kunnen worden aangevraagd. De markt voor online kansspelen gaat 6 maanden later, 1 oktober 2021, open.

KSA, 19 januari 2021

Jurisprudentie

Boete van 6 ton voor illegaal aanbieden online kansspelen

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites www.futgalaxy.nl en nl.futgamer.com. Virtual Coin Gaming N.V. te Curaçao, het bedrijf achter de websites, kreeg een boete van een half miljoen euro. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.
Zie ook: Dutch Gambling Regulator fines virtual Coin Gaming EUR 600.000, CMS, 19 January 2021

KSA, 8 januari 2021

Privacyrecht

Regelgeving

EDPB adopts Guidelines on examples regarding data breach notification

The EDPB adopted guidelines on examples regarding data breach notification. These guidelines complement the WP 29 guidance on data breach notification by introducing more practice orientated guidance and recommendations. They aim to help data controllers in deciding how to handle data breaches and what factors to consider during risk assessment. The guidelines contain an inventory of data breach notification cases deemed most common by the national supervisory authorities (SAs), such as ransomware attacks; data exfiltration attacks; and lost or stolen devices and paper documents. Per case category, the guidelines present the most typical good or bad practices, advice on how risks should be identified and assessed, highlight the factors that should be given particular consideration, as well as inform in which cases the controller should notify the SA and/or notify the data subjects. The guidelines will be submitted for public consultation for a period of six weeks.
The guidelines and more information about the public consultation are available here.

EDPB, 18 January, 2021

Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period 

British and European negotiators provided a temporary grace period for data flows to continue between the EU and U.K. In the Trade and Cooperation Agreement signed between the EU and U.K. Dec. 24, 2020, data transfers for business and law enforcement purposes can continue until adequacy decisions under the EU General Data Protection Regulation and the Law Enforcement Directive are approved before the end of a six-month grace period.
Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the transition period, update 13/01/2021

EDPB, 13 January 2021

Formele waarschuwing AP aan supermarkt om gezichtsherkenning

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een formele waarschuwing gegeven aan een supermarkt vanwege de inzet van gezichtsherkenning. Hoewel het systeem voor gezichtsherkenning sinds december 2019 uit staat, had de supermarkt de wens het weer in te schakelen.
De supermarkt maakte naar eigen zeggen gebruik van gezichtsherkenning om winkelbezoekers en personeel te beschermen, en winkeldiefstal tegen te gaan. Het systeem was gekoppeld aan camera’s bij de ingang van de winkel.
Zo werd het gezicht van iedereen die de winkel binnenstapte geregistreerd. En vervolgens vergeleken met een databank met gezichten van mensen die eerder een winkelverbod kregen. De gezichten van mensen zonder winkelverbod werden na enkele seconden gewist.
Na signalen uit de media vroeg de AP op 6 december 2019 informatie op bij de eigenaar van de supermarkt. Op 8 december 2019 schakelde de supermarkt het systeem voor gezichtsherkenning uit. Maar in de aan de AP geleverde documenten schrijft de ondernemer dat hij de wens heeft het systeem weer in te schakelen.

AP, 15 december 2020

Jurisprudentie

Raad van State 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:107 (Appellant en B&W Almere)

Bij besluit van 9 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere een verzoek van [appellant] tot verwijdering van zijn persoonsgegevens en tot vergoeding van schade wegens onrechtmatige gegevensverwerking, afgewezen.
Het op verzoek van een andere gemeente vermelden van het e-mailadres van [appellant] op het VNG-Forum had, blijkens de tekst van de door het college geplaatste berichten, tot doel een goede uitvoering van de Wbp te verzekeren en te voorkomen dat de Wbp wordt misbruikt om dwangsommen te innen bij het niet tijdig nemen van een beslissing op een verzoek. In het licht hiervan klaagt [appellant] terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de berichten op het VNG-Forum tot doel hadden misbruik van de Wob te voorkomen. Dit doet echter niet af aan de juistheid van de conclusie waartoe de rechtbank is gekomen. Ook het voorkomen dat de Wbp wordt misbruikt, is namelijk een legitiem doel in de zin van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de AVG. Er is geen grond voor het oordeel dat de gegevensverwerkingen niet in overeenstemming zijn met de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

Rechtbank Noord-Nederland 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:106 (Eiser tegen Gemeente Oldambt)

In deze procedure staat de vraag centraal of eiser in verband met een aantal datalekken op de gemeentelijke website, waarbij zijn BSN-nummer, e-mailadres en telefoonnummer zijn gepubliceerd, tegenover de gemeente aanspraak kan maken op betaling van een vergoeding voor de door hem gestelde materiële en immateriële schade. Er wordt geconcludeerd dat de gemeente met het ontstaan van genoemde datalekken de AVG heeft geschonden en daarom schadeplichtig is jegens eiser. In de gegeven omstandigheden bestaat geen aanleiding voor toewijzing van een bedrag aan materiële schadevergoeding, maar wel voor toekenning van een (beperkte) immateriële schadevergoeding van € 500.

Rechtbank Limburg 22 december 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:10272 (Eiser tegen Burgemeester Gemeente Maastricht)

Eiser staat op de Top X-lijst. Hij heeft verweerder gevraagd hem van de lijst te verwijderen. Toen het bestreden besluit werd genomen was de AVG van toepassing. Verweerder heeft bij het bestreden beslist dat eiser niet van de lijst kan worden verwijderd. De rechtbank heeft het besluit zo opgevat dat verweerder heeft geweigerd de persoonsgegevens die van eiser in verband met zijn Top X-prioritering worden verwerkt te wissen. De rechtbank heeft geoordeeld dat verweerder niet verplicht was deze gegevens te wissen omdat deze gegevens werden verwerkt om een taak van algemeen belang beter te kunnen vervullen. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

Telecomrecht

Regelgeving

CMS Expert Guide to 5G Regulation and Law: A Global Overview

The 2021 edition of the CMS expert guide to 5G regulation and law study includes summaries of some of the key 5G-related regulatory positions underway in over 30 markets. It covers new topics such as network sharing and equipment providers’ limited access to selected geographical markets owing to alleged cyber-security matters.

CMS, 11 January 2021

Commission launches public consultation to gather views on improving fast broadband network rollout

Today, the Commission opened a public consultation, as part of the review of the Broadband Cost Reduction Directive, to collect views, until 2 March 2021, on incentivising the rollout of fast broadband networks, including fibre and 5G. The Directive, introduced in 2014, aims to enable fast electronic communications networks for people across the EU by reducing the related costs.
The recent Recommendation of the Commission on Connectivity called Member States to boost investment in fibre and 5G networks and to agree by March 2021 on a toolbox of best practices for the timely rollout of fixed and mobile very high-capacity networks, including in those areas covered by the Broadband Cost Reduction Directive. Fast and reliable network availability is also in line with the European Electronic Communication Code, which Member States must transpose into national law by 21 December 2020.
More information

European Commission, 2 December 2020

Auteurs

Portret vanRogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam
Portret vanDolf Segaar
Dolf Segaar