Sport

Terug naar TMC - Technology, Media & Communications

De sportwereld vraagt om gespecialiseerde juridische dienstverlening. De praktijkgebieden waarin sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters bijstand nodig kunnen hebben, zijn zeer divers.

Denk bijvoorbeeld aan juridische kwesties bij sponsoring, portretrecht of transfers. De juridische aspecten van de verkoop van tv-rechten van sportwedstrijden en -evenementen vragen eveneens om gedegen kennis van de achterliggende problematiek. Ook de Europese regelgeving met betrekking tot sport is complex.

Daarnaast is bij de ontwikkeling en de bouw van stadions juridische begeleiding noodzakelijk. Kennis van wet- en regelgeving is van belang bij vergunningaanvragen voor verbouwing of uitbreiding. Maar ook bij het huren van een sportcomplex. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste omgaan met de overlast die uw sportvereniging veroorzaakt door het gebruik van lichtmasten?

Op het gebied van arbeidsrecht en aansprakelijkheid kunt u eveneens voor vragen komen te staan. Waar moet u op letten bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met trainers en coaches? Wie is er aansprakelijk als vrijwilligers schade veroorzaken of wanneer henzelf iets overkomt? Is er bij (onkosten)vergoedingen aan vrijwilligers nog sprake van een zuivere vrijwilligersovereenkomst of van een arbeidsverband?

U kunt bij CMS rekenen op gedegen expertise op alle gangbare rechtsgebieden. Wij zijn actief betrokken bij de sport, ook als sponsor, en voorzien u van praktisch advies op maat.

The firm acted for ESL, the world’s largest company specialising in competitive video games, to set up a global governing body, the World Esports Association. Lawyers created the first legal structure, commercial rights, arbitration court and code of conduct for an organisation of this type in the fast-growing market.

FT European Innovative Lawyer Awards, 2017
15/08/2018
Sum­mer of sports 2018
Af­ter much ex­ci­te­ment in Ju­ne and Ju­ly, it was Fran­ce who we­re left hol­ding the gol­den trop­hy aloft, with Les Bleus ab­le to over­co­me Cro­a­tia to win their se­cond FI­FA World Cup.As al­ways, the FI­FA World...
10/05/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te spor­ters met...
Er moet een voor­zie­ning ko­men voor top­spor­ters die wor­den ver­dacht van do­ping­ge­bruik zo­dat zij de com­plexe ju­ri­di­sche pro­ce­du­res kun­nen be­kos­ti­gen. Daar­voor pleit­ten Mi­chiel van Dijk (part­ner en sport­recht­ad­vo­caat...
Sub­scri­be to TMC to­pics

Feed

30/06/2021
Deel­na­me aan het be­ge­lei­dings­team van turn­sters géén ar­beids­voor­waar­de:...
Het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den heeft op 30 ju­ni 2021 ge­oor­deeld dat de Ko­nink­lij­ke Ne­der­land­se Gym­nas­tiek Unie (KN­GU) turn­trai­ner-coach Vin­cent We­vers toch niet hoeft voor te dra­gen als lid van het...
11/05/2021
CMS IP/TMC up­da­te mei 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
06/04/2021
CMS IP/TMC up­da­te april 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
02/03/2021
CMS IP/TMC Up­da­te Maart 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
28/01/2021
CMS IP/TMC up­da­te fe­bru­a­ri 2021
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMC gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
08/12/2020
CMS IP/TMC up­da­te de­cem­ber 2020
De con­ti­nue ont­wik­ke­ling op het ge­bied van IP & TMT gaat ge­paard met een toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie, een con­ti­nu ver­schui­ving van de of­fli­ne naar de on­li­ne we­reld en de bij­be­ho­ren­de ver­an­de­ren­de re­gel­ge­ving...
16/11/2020
Dut­ch court al­lows re­gu­la­tor to fi­ne Elec­tro­nic Arts for FI­FA loot boxes
In a ground-brea­king de­ci­si­on, the Dis­trict Court of The Ha­gue re­cent­ly ru­led that the Dut­ch Ga­ming Au­tho­ri­ty (DGA) was jus­ti­fied in im­po­sing an ad­mi­ni­stra­ti­ve or­der with a pe­nal­ty of up to EUR 5 mil­li­on...
12/11/2020
Con­sulta­ti­on be­gins for Dut­ch re­mo­te ga­ming ru­les
As re­por­ted in an ear­lier ar­ti­cle ar­ti­cle, the Dut­ch Re­mo­te Ga­ming Act is ex­pec­ted to en­ter in­to for­ce on 1 March 2021. Sin­ce the an­noun­ce­ment of this da­te, the Dut­ch Gam­bling Au­tho­ri­ty (DGA), which...
23/10/2020
Draft list of li­cen­ce re­qui­re­ments pu­blis­hed for re­mo­te gam­bling ope­ra­tors...
The Re­mo­te Gam­bling Act will most li­ke­ly en­ter in­to for­ce on March 1, 2021. Fur­ther to the pu­blis­hing of se­conda­ry le­gis­la­ti­on ear­lier this year, in la­te Sep­tem­ber the Dut­ch Gam­bling Au­tho­ri­ty (DGA)...
11/09/2020
Dut­ch Re­mo­te Gam­bling Act draft se­conda­ry le­gis­la­ti­on pu­blis­hed with en­try...
A de­fi­ni­ti­ve set of governing le­gis­la­ti­on is re­cent­ly pu­blis­hed for the Ne­ther­land's Re­mo­te Gam­bling Act. This le­gis­la­ti­on has been for­war­ded to the Eu­ro­pean Com­mis­si­on for re­view. Af­ter re­cei­ving res­pon­ses...
24/08/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...
11/06/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
Mi­chiel van Dijk is als re­dac­tie­lid ver­bon­den aan het Tijd­schrift voor Sport & Recht. In de ru­briek Ju­ris­pru­den­tie wor­den di­ver­se uit­spra­ken over sport en recht sa­men­ge­vat. Bij­gaand de bij­dra­ge aan num­mer...