Sport

Nederland

De sportwereld vraagt om gespecialiseerde juridische dienstverlening. De praktijkgebieden waarin sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters bijstand nodig kunnen hebben, zijn zeer divers.

Denk bijvoorbeeld aan juridische kwesties bij sponsoring, portretrecht of transfers. De juridische aspecten van de verkoop van tv-rechten van sportwedstrijden en -evenementen vragen eveneens om gedegen kennis van de achterliggende problematiek. Ook de Europese regelgeving met betrekking tot sport is complex.

Daarnaast is bij de ontwikkeling en de bouw van stadions juridische begeleiding noodzakelijk. Kennis van wet- en regelgeving is van belang bij vergunningaanvragen voor verbouwing of uitbreiding. Maar ook bij het huren van een sportcomplex. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste omgaan met de overlast die uw sportvereniging veroorzaakt door het gebruik van lichtmasten?

Op het gebied van arbeidsrecht en aansprakelijkheid kunt u eveneens voor vragen komen te staan. Waar moet u op letten bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met trainers en coaches? Wie is er aansprakelijk als vrijwilligers schade veroorzaken of wanneer henzelf iets overkomt? Is er bij (onkosten)vergoedingen aan vrijwilligers nog sprake van een zuivere vrijwilligersovereenkomst of van een arbeidsverband?

U kunt bij CMS rekenen op gedegen expertise op alle gangbare rechtsgebieden. Wij zijn actief betrokken bij de sport, ook als sponsor, en voorzien u van praktisch advies op maat.

Lees meer Lees minder

The firm acted for ESL, the world’s largest company specialising in competitive video games, to set up a global governing body, the World Esports Association. Lawyers created the first legal structure, commercial rights, arbitration court and code of conduct for an organisation of this type in the fast-growing market.

FT European Innovative Lawyer Awards, 2017
August 2018
Sum­mer of sports 2018
Af­ter much ex­ci­te­ment in Ju­ne and Ju­ly, it was Fran­ce who we­re left hol­ding the gol­den trop­hy aloft, with Les Bleus ab­le to over­co­me Cro­a­tia to win their se­cond FI­FA World Cup.As al­ways, the FI­FA World Cup was full of twists and turns. The hol­ders, Ger­ma­ny, we­re knock­ed out at the group sta­ge, Spain suc­cum­bed to the hosts Rus­sia and En­g­land ma­na­ged to win a ga­me on pe­nal­ties. Se­ve­r­al play­ers gras­ped their op­por­tu­ni­ty on the big­gest of in­ter­na­ti­o­nal sta­ges to put them­sel­ves firm­ly in the shop win­dow. Spea­king of shop win­dows, fol­lo­wing his suc­cess lea­ding the Three Li­ons, 7 Ju­ly was de­cla­red Na­ti­o­nal Wai­st­coat Day in the UK in ho­nour of Ga­reth Sou­th­ga­te and his sar­to­ri­al choi­ces.He­re at CMS, we we­re ab­le to put asi­de our in­ter­na­ti­o­nal al­le­gi­an­ces to pro­du­ce se­ve­r­al in­sights in­to de­vel­op­ments within the world of sport, and not li­mi­ted to the foot­ball in­du­stry. Our ar­ti­cles co­ver a ran­ge of is­sues such as de­a­ling with mal­prac­ti­ce in sport, how tech­no­lo­gi­cal de­vel­op­ments will af­fect both the par­ti­ci­pa­ti­on in, and vie­wing of, sport and com­plex ima­ge rights ar­ran­ge­ments for sport stars. We ho­pe you find it use­ful. Plea­se fill out the form be­low to down­load the Sum­mer of sports 2018 com­pen­di­um.560340htt­ps://form.jot­for­meu.com/822632805873611al­ways
10/05/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te spor­ters met...
Er moet een voor­zie­ning ko­men voor top­spor­ters die wor­den ver­dacht van do­ping­ge­bruik zo­dat zij de com­plexe ju­ri­di­sche pro­ce­du­res kun­nen be­kos­ti­gen. Daar­voor pleit­ten Mi­chiel van Dijk (part­ner en sport­recht­ad­vo­caat bij CMS) en Es­mé Kamp­huis (At­le­ten­com­mis­sie van NOC*NSF) in het pro­gram­ma Ju­ri­di­sche Za­ken van BNR Nieuws­ra­dio. De pre­sen­ta­tie was in han­den van Paul Van Liempt.Leng­te: 21:56 mi­nu­tesBron: BNR Nieuws­ra­dioTy­pe: Ra­dio­frag­mentTaal: Ne­der­landsBe­stands­groot­te: 10 MBme­di­umme­di­umme­di­um
Sub­scri­be to TMC to­pics

Feed

Toon alleen
11/06/2020
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
13/05/2020
Sport­wed­den­schap­pen, re­cla­me en spon­so­ring on­der de nieu­we Wet kans­spe­len...
04/01/2020
Straks maakt de he­le ere­di­vi­sie re­cla­me voor on­li­ne gok­ken
16/12/2019
CMS is re­lea­sing its ‘Sha­ring is (S)ca­ring’ Pod­cast Se­ries
18/11/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
18/11/2019
Het sanc­ti­o­ne­ren van le­den van sport­ver­e­ni­gin­gen we­gens een ge­dra­ging in...
24/05/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
10/05/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te spor­ters met...
Pod­cast
24/04/2019
Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te top­spor­ters
19/12/2018
CMS staat Adi­das suc­ces­vol bij in kort ge­ding te­gen FC Bar­cel­o­na voet­bal­ler...
11/12/2018
Maat­re­ge­len door sport­or­ga­ni­sa­ties voor spor­ters met een be­per­king
16/11/2018
Voet­bal­ler in­kom­sten­be­las­ting ver­schul­digd over loon in In­dia en be­dra­gen...