Home / Europa / Norge / Skatt

Skatt

Vår faggruppe for skatt- og avgift bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og prosedyre på skatteområdet. Våre spesialister innenfor skatt- og merverdiavgift er opptatt av å bygge langsiktige og gode klientrelasjoner.

Selv om klientene representerer et vidt spekter av bransjer har vi særlig bred erfaring knyttet til energi – herunder fornybar, offshore, teknologi og fast eiendom. Vi bistår innenfor hele det skatterettslige området og har særlig kompetanse innenfor bedriftsbeskatning, herunder særskatteregimene for petroleum, shipping og kraft, internasjonal skatt, internprising – inkludert MAP og APA, transaksjoner og restrukturering. Ved behov kan vi trekke på et omfattende nettverk av skatterådgivere tilknyttet CMS over hele verden, herunder en TP gruppe på ca. 200 personer ved kontoret i Paris som benytter alle anerkjente kilder for fastsetting og dokumentasjon av internpriser.

Vi bistår med strukturering og planlegging i transaksjoner og inngår jevnlig på CMS’/CMS Kluge’s team for bistand til transaksjoner og børsnoteringer. Dette inkluderer vederlags- og incentivmodeller m.v. samt utforming og forhandling av skatteklausuler i transaksjonsavtaler.

Gjennom flere tiår har vi vært en betydelig aktør innenfor skatteprosedyre, og våre advokater har de senere år prosedert flere profilerte saker for Høyesterett. Problemstillingene har blant annet omfattet internprising, forhold mellom eier og selskap og omgåelse. Normalt blir vi engasjert på klagestadiet, hvilket vi anser som viktig for å få saken inn i rett spor før en mulig etterfølgende rettslig prøving.

Vi legger stor vekt på konkret og praktisk rådgivning basert på kommersiell forståelse som skaper verdier for våre klienter.

Referanser
I 2014 kom den viktigste Høyesterettsdommen på svært langt tid om skattemessig omgåelse.
Kluge representerte ConocoPhillips.
Kunde: ConocoPhillips

Gjennomslag i viktig sak om verdsettelse av Gjensidige Forsikring.
Kunde: Gjensidigestiftelsen 

The client service is excellent; they are all very nice to work with.

Chambers and Partners, Tax 2020

Feed

16/03/2023
Når ska­per ar­beids­ta­kers bruk av hjem­me­kon­tor skatte­plikt for ar­beids­gi­ver...
Bru­ken av hjem­me­kon­tor helt el­ler del­vis, har økt be­trak­te­lig som føl­ge av Co­vid 19-pan­de­mi­en. Når sto­re de­ler av Nor­ge får et utall mi­nus­gra­der og snø­kaos midt i mars må­ned, er det hel­ler ikke...
03/03/2023
Ny part­ner i CMS Klu­ge
Vi har gle­den av å øns­ke To­rill Has­le Aamel­fot vel­kom­men som ny part­ner i CMS Klu­ge.To­rill har de sis­te 24 åre­ne vært part­ner i skatte­av­de­lin­gen i De­loit­te Ad­vo­kat­fir­ma, hvor hun har bi­stått et an­tall...
17/02/2023
De­bat­ten om egne etis­ke ret­nings­lin­jer for skat­te- og trans­ak­sjons­ad­vo­ka­ter
I de­bat­ten om egne etis­ke ret­nings­lin­jer for skat­te- og trans­ak­sjons­ad­vo­ka­ter kan det hen­de at sti­pen­diat Tryg­ve Har­lem Losne­dahl tar helt feil, og at Ad­vo­kat­for­enin­gens le­der Jon Wes­sel-Aas har helt...
21/12/2022
Tor­vik-ut­val­gets inn­stil­ling
Man­dag 19. de­sem­ber la Tor­vik-ut­val­get frem sin ut­red­ning og gjen­nom­gang av skatte­sys­te­met. Ut­red­nin­gen inne­hol­der en rek­ke for­slag til nye skatte­reg­ler, som kan bli gjen­nom­ført i de kom­men­de åre­ne...
15/11/2022
Vi sø­ker ad­vo­ka­ter og ad­vo­kat­full­mek­ti­ger – skatt, av­gift og struk­tu­re­ring...
Har du in­ter­es­se for skatt, av­gift og struk­tu­re­ring ved ei­en­doms­ut­vik­ling, og har lyst til å job­be med det­te i et av lan­dets størs­te ei­en­doms­mil­jø­er?  Vi bi­står et stort an­tall ei­en­doms­ut­vik­le­re...
14/11/2022
Ny part­ner i CMS Klu­ge
Vi er svært gla­de for å kun­ne øns­ke Alex­an­der With vel­kom­men som part­ner i CMS Klu­ge. Alex­an­der kom­mer fra stil­ling som part­ner i De­loit­te Ad­vo­kat­fir­ma AS, hvor han var le­der av av­gifts­av­de­lin­gen...
06/10/2022
Ut­valg­te skatte­for­slag fra stats­bud­sjet­tet 2023
Re­gje­rin­gen la i dag frem stats­bud­sjet­tet for 2023. Bud­sjet­tet om­fat­ter de vars­le­de end­rin­ge­ne i be­skat­nin­gen av hav­bruks­næ­rin­gen og kraft­in­du­stri­en, en li­ten skatte­bom­be for pe­tro­le­ums­næ­rin­gen, men...
14/09/2022
Klas­si­fi­se­rin­gen av veder­lags­sum­men ved earn out
Ad­vo­kat­full­mek­tig San­der Petter­sen har pub­li­sert en ar­tik­kel i tids­skrift for Skatte­rett om klas­si­fi­se­rin­gen av veder­la­get ved earn out. Ar­tik­ke­len er ba­sert på en del av mas­ter­opp­ga­ven han skrev som...
30/07/2022
Høyt tem­po i in­ter­na­sjo­na­le skatte­re­for­mer
OECD's ar­beid med å be­skyt­te lan­de­nes skatte­fun­da­ment går un­der fel­les­be­nev­nel­sen BEPS (til­tak mot Base Ero­sion and Pro­fit Shif­ting). End­rin­ge­ne fra OECD og EU kom­mer tett og gir ut­ford­rin­ger både...
12/05/2022
For­slag til nye skatte­reg­ler for sel­ska­per med ei­en­de­ler som er eg­net til...
Fi­nans­de­par­te­men­tet send­te 9. mai ut et hø­rings­no­tat hvor det fore­slås nye skatte­reg­ler for sel­ska­per som ei­er ei­en­de­ler som er eg­net til pri­vat bruk. Det frem­går av hø­rings­no­ta­tet at reg­le­ne er ment...
29/03/2022
Kru­se Smith-mo­del­len døde, men stod opp igjen på tred­je må­ne­den
I en ny prin­sipp­ut­ta­lel­se av 28. mars 2022 be­kref­ter Skatte­di­rek­to­ra­tet tid­li­ge­re for­valt­nings­prak­sis knyt­tet til den så­kal­te Kru­se Smith-mo­del­len. Mo­del­len er en van­lig ak­sje­in­sen­tiv­mo­dell, og in­ne­bæ­rer...
12/10/2021
Skat­te- og av­gifts­end­rin­ger i stats­bud­sjet­tet 2022
Re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett for 2022 ble frem­lagt i dag, 12. ok­to­ber 2021. Det til­hø­ren­de for­sla­get til skat­te- og av­gifts­end­rin­ger har få over­ras­kel­ser og er i stor grad en for­len­gel­se...