Home / Europa / Norge / Skatt

Skatt

Vår faggruppe for skatt- og avgift bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og prosedyre på skatteområdet. Våre spesialister innenfor skatt- og merverdiavgift er opptatt av å bygge langsiktige og gode klientrelasjoner.

Selv om klientene representerer et vidt spekter av bransjer har vi særlig bred erfaring knyttet til energi – herunder fornybar, offshore, teknologi og fast eiendom. Vi bistår innenfor hele det skatterettslige området og har særlig kompetanse innenfor bedriftsbeskatning, herunder særskatteregimene for petroleum, shipping og kraft, internasjonal skatt, internprising – inkludert MAP og APA, transaksjoner og restrukturering. Ved behov kan vi trekke på et omfattende nettverk av skatterådgivere tilknyttet CMS over hele verden, herunder en TP gruppe på ca. 200 personer ved kontoret i Paris som benytter alle anerkjente kilder for fastsetting og dokumentasjon av internpriser.

Vi bistår med strukturering og planlegging i transaksjoner og inngår jevnlig på CMS’/CMS Kluge’s team for bistand til transaksjoner og børsnoteringer. Dette inkluderer vederlags- og incentivmodeller m.v. samt utforming og forhandling av skatteklausuler i transaksjonsavtaler.

Gjennom flere tiår har vi vært en betydelig aktør innenfor skatteprosedyre, og våre advokater har de senere år prosedert flere profilerte saker for Høyesterett. Problemstillingene har blant annet omfattet internprising, forhold mellom eier og selskap og omgåelse. Normalt blir vi engasjert på klagestadiet, hvilket vi anser som viktig for å få saken inn i rett spor før en mulig etterfølgende rettslig prøving.

Vi legger stor vekt på konkret og praktisk rådgivning basert på kommersiell forståelse som skaper verdier for våre klienter.

Referanser
I 2014 kom den viktigste Høyesterettsdommen på svært langt tid om skattemessig omgåelse.
Kluge representerte ConocoPhillips.
Kunde: ConocoPhillips

Gjennomslag i viktig sak om verdsettelse av Gjensidige Forsikring.
Kunde: Gjensidigestiftelsen 

The client service is excellent; they are all very nice to work with.

Chambers and Partners, Tax

Feed

20/03/2024
Forslag om strengere regler for exit-skatt
Regjeringen la i dag frem et høringsnotat som foreslår en oppstamming av reglene om utflyttingsskatt (exit-skatt). Den viktigste endringen går ut på at utsettelse med innbetaling av fastsatt exit-skatt...
18/01/2024
Vi søker ad­vo­kat/ad­vo­kat­full­mek­tig – havbruk, skatt og transaksjoner
Vår faggruppe for skatt, internprising og transaksjoner/M&A, med særlig fokus på hav­bruks­bran­sjen, opplever stor oppdragsmengde og søker derfor etter en ad­vo­kat/ad­vo­kat­full­mek­tig. Vi er på utkikk...
20/11/2023
Beskatningen av syntetiske aksjer i in­sen­tiv­sam­men­heng
Beskatningen av syntetiske aksjer i in­sen­tiv­sam­men­heng har lenge vært uavklart. Skatte­di­rek­to­ra­tet publiserte i forrige uke en bindende for­hånds­ut­ta­lel­se (BFU 13/2023) som gir viktige avklaringer knyttet...
06/10/2023
Skattenyheter fra statsbudsjettet 2024
Regjeringens forslag til skatteendringer fremstår samlet nokså nøytrale og moderate. Men det justerte forslaget om grunn­rente­be­skat­ning av vindkraft vil utvilsomt fortsette å skape debatt, ikke minst...
28/08/2023
- Egen faglig utvikling og styrking av samarbeidet i CMS
AdvokatWatch har intervjuet Sander Pettersen og Thea Killengreen om deres utenlandsopphold gjennom second­ment-ord­nin­gen i CMS. Thea kom tilbake fra sitt opphold hos CMS UK nå nylig, mens Sander reiser...
11/08/2023
Frokostseminar for ei­en­doms­ut­vik­le­re i Bergen og Stavanger
CMS Kluge inviterer til fro­kost­se­mi­nar der vi vil gjennomgå skatte- og avgiftsmessig optimalisering av lei­lig­hets­pro­sjek­ter og kort om Hus­bank­fi­nan­sie­ring­To­rill Aamelfot, Alexander With, Knut Prestvik...
04/08/2023
Oddleif Torvik tiltrer som partner
Vi har gleden av å ønske Oddleif Torvik velkommen som ny partner i CMS Kluge!Den 1. august tiltrådte Oddleif som partner i CMS Kluge. Oddleif er en erfaren skatteadvokat med praksis siden 2006, og hans...
20/06/2023
Frokostseminar | Skatte- og avgiftsmessig optimalisering av lei­lig­hets­pro­sjek­ter
CMS Kluge inviterer til fro­kost­se­mi­nar der vi vil gjennomgå skatte- og avgiftsmessig optimalisering av lei­lig­hets­pro­sjek­ter og kort om Hus­bank­fi­nan­sie­ring­Mål­grup­pe: Utviklere av lei­lig­hets­pro­sjek­te­rØk­te...
19/06/2023
Ingen er tjent med formuesskatten
Å bli boende i Norge reduserer selskapets konkurransekraft og kan true selskapets evne til å overleve, gå ut over arbeidsplassene til gode norske kollegaer, lokalsamfunn og familiers økonomi. For...
24/05/2023
Webinar | Garantier i låneavtaler
Garantifrokost: CMS Kluge inviterer til en seminarrekke om garantier i låneavtaler Se webinaret herDet første webinaret vil ta for seg ugyldighet og bortfall av garantiansvar – med konkrete og praktiske...
24/04/2023
Nylig avsagte skatterettslige avgjørelser
Det avsies jevnlig skatterettslige avgjørelser, både dommer og en betydelig mengde administrative uttalelser og vedtak. Skatte­for­valt­nin­gen er bundet av de alminnelige prinsippene om like­be­hand­ling...
16/03/2023
Når skaper arbeidstakers bruk av hjemmekontor skatteplikt for arbeidsgiver...
Bruken av hjemmekontor helt eller delvis, har økt betraktelig som følge av Covid 19-pandemien. Når store deler av Norge får et utall minusgrader og snøkaos midt i mars måned, er det heller ikke...